เปิดร้านทองโบราณต้องทำอย่างไร

25 / 10 / 2561 10:05

เครื่องทองโบราณ เป็นเครื่องประดับที่ทำจากทองคำ 99.99%  เป็นงานฝีมือที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์แบบไทยโบราณ  ผู้ประกอบการที่ต้องการจะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเครื่องทองโบราณ นอกจากต้องมีใจรักและมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือที่เป็นมรดกตกทอดแต่มาแต่ครั้งโบราณแล้ว ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องอีกด้วยเพื่อให้ธุรกิจร้านทองโบราณดำเนินไปอย่างถูกต้อง และความสำเร็จทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจ

การเริ่มต้นธุรกิจร้านทองโบราณ ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ จากนั้นยื่นขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร เพื่อใช้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ผลิตร้านทองโบราณ มีภาษีที่เกี่ยวข้อง2 ประเภทคือ ภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อผู้ประกอบการต้องซื้อวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งหรืออุปกรณ์ต่างๆซึ่งราคาของมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว และภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อต้องจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้างหรือคนงาน และต้องจัดทำรายงานภาษีขายเพื่อบันทึกจำนวนยอดขายสินค้าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าในแต่ละวันเพื่อยื่นแสดงกับกรมสรรพากร

นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าทองคำเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องทองโบราณจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตนำเข้าทองคำจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และลงทะเบียนเป็น ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรเสียก่อน

เมื่อมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องทองโบราณ ผู้ประกอบการร้านทองโบราณต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านทองโบราณ ได้แก่
    • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายผลิตภัณฑ์เครื่องทองโบราณ ทั้งขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
    • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานในกระบวนการผลิตเครื่องทองโบราณ
    • ภาษีมูลค่าเพิ่ม  สำหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณ ภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย หักด้วยภาษีซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านทองโบราณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ เสียภาษีกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใน เขตท้องที่ที่ร้านตั้งอยู่


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/