กฎหมายเกี่ยวกับทองคำฉบับแรกของไทย

03 / 10 / 2562 17:32

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔ มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับทองคำเป็นครั้งแรกมีชื่อว่า "ประกาศพิกัดราคาทองแปทศพิศพัดดึงส์ ประกาศ ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ แรม ๒ ค่ำ ปีกุน เบญจศก" ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๐๖ มีใจความว่า

"มีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศแก่พระราชวงศานุวงศ์ แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายหน้าฝ่ายใน แลราษฎรในกรุงแลหัวเมืองให้ทราบทั่วกันว่า ในพระราชอาณาจักรนี้แต่ก่อนทองคำมีน้อย เปนแต่ใช้ทำรูปพรรณต่าง ๆ เปนเครื่องยศเครื่องประดับ ก็บัดนี้ทองคำใบของจีนบ้าง ทองแท่งจีนบ้าง ทองคำเมืองกาสฟอเนียบ้าง ทองเหรียญเมืองยุโรปเมืองอเมริกาบ้าง มีเข้ามามากในพระราชอาณาจักร์ จนเกินการที่จะใช้สอยทำรูปพรรณแลเครื่องประดับ ผู้มีทรัพย์เก็บทองไว้มาก ร้องขอขายแลขอส่งแทนภาษีอากรก็มี ด้วยเหตุนี้จึงทรงพระราชดำริว่า ตามอย่างเมืองอื่นที่เปนเมืองแผ่นดินใหญ่นั้น ๆ หลายเมือง เมื่อทองคำมีมากขึ้น ผู้ครองแผ่นดินเมืองนั้น ๆ ก็คิดทำเปนทองเหรียญ มีตราหลวงเปนสำคัญให้ราษฎรใช้ในกำหนดราคานั้น ๆ ไม่ต้องเถียงน้ำหนักแลเนื้อทองตีราคากันผู้ได้ทองตราทองเหรียญไป เมื่อต้องการเงินมาขอขึ้นเงินต่อคลังหลวง หรือเศรษฐีเจ้าทรัพย์ก็ได้ตามกำหนดซึ่งพิกัดไว้..."

และมีพระบรมราชโองการสั่งให้เจ้าพนักงานโรงจักรทำเหรียญของหลวง ดังข้อความว่า "ทำเหรียญ
ทองแปด้วยทองคำเนื้อแปดเศษสอง คือทองใบยี่ห้ออันเสงเปน ๓ ขนาด ขนาดใหญ่ตีราคาแปละ ๘ บาท ขนาดกลางตีราคาแปละ ๔ บาท ขนาดน้อยตีราคาแปละ ๑๐ สลึง ขนาดใหญ่ ขนาดกลางนั้นเทียบตามอย่างทองเหรียญอังกฤษ คือเหรียญใหญ่ของอังกฤษที่เรียกว่าทองปอนด์ หรืออีกชื่อหนึ่งว่าสเตอร์ลิงก์..."
 
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อความในกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้การกำหนดราคาทองคำตามเนื้อหรือ %
ของทองคำในน้ำหนัก ๑ บาทของสมัยนั้น คือ "ทองคำที่เนื้อต่ำซื้อขายกันหนักหนึ่งเปนเงิน ๔ บาท จึงเรียกว่าเนื้อสี่ ที่เนื้อสูงขึ้นไปกว่านั้นทองคำหนักบาทหนึ่งเปนราคาเงิน ๕ บาท เรียกว่าเนื้อห้า ทองคำหนักบาทหนึ่งเปนราคาเงิน ๖ บาทเรียกว่าเนื้อหก ทองคำหนักบาทหนึ่งเปนราคาเงิน ๗ บาทเรียกว่าเนื้อเจ็ด ทองคำหนักบาทหนึ่งเปนราคาเงิน ๘ บาทเรียกว่าเนื้อแปด ทองคำหนักบาทหนึ่งเปนราคาเงิน ๘ บาท ๒ สลึงเรียกว่าเนื้อแปดสองขา หรืออีกคำหนึ่งเรียกว่า เนื้อแปดเศษสอง ตามการที่ราษฎรใช้ซื้อขายกันในเวลานั้น ทองคำเนื้อสุกสูงอย่างเอก เช่นทองบางตะพาน ขายกันหนักบาทหนึ่ง เปนราคาเงิน ๙ บาท เรียกว่านพคุณเก้าน้ำ..."

พ.ศ. ๒๔๐๖ ราคาทองคำเนื้อสูงสุด บาทละ ๙ บาท ปัจจุบันบาทละ ๒๑,๗๐๐ บาท แต่ไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบัน ทองคำ ยังคงเป็นทรัพย์สินที่เป็นความมั่นคงของผู้ครอบครอง ทั้งนี้ราคาทองคำในตลาดโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง ที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น สงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ การก่อวินาศกรรมโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดีอาระเบีย การอ่อนค่าของสกุลเงินใหญ่ ๆเป็นต้น

ปัจจุบัน ๕ ประเทศที่มีปริมาณทองคำสำรองมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส และรัสเซีย