อุตสาหกรรมทองคำกับความรับผิดชอบต่อภาวะโลกร้อน

25 / 12 / 2562 13:55

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลก ทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญและตื่นตัวกับสิ่งแวดโลกมากขึ้น รวมถึงในอุตสาหกรรมทองคำตั้งแต่ต้นน้ำคือการทำเหมืองจนถึงการใช้ทองคำในอุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น เครื่องประดับ ทองคำแท่ง และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ให้ความสำคัญกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกัน

สภาทองคำโลก (World Gold Council) เปิดเผยรายงานเรื่อง 'ทองคำและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ: ผลกระทบในปัจจุบันและอนาคต' หรือ 'Gold and Climate Change: Current and future impacts' เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมทองคำ ทั้งในเรื่องการสร้างมลภาวะของผู้ผลิตทองคำและบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านสภาพอากาศในแผนการลงทุนระยะยาว

โดยผลการศึกษายังยืนยันว่าการใช้ทองคำในอุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น เครื่องประดับ ทองคำแท่ง และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สร้างผลกระทบเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนของทองคำไม่มาก ในขณะที่อุตสาหกรรมทองคำมีเหตุผลให้เชื่อว่าการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงในการทำเหมืองทองคำสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่วิธีปฏิบัติที่ลดคาร์บอนจนเป็นศูนย์และมีประสิทธิภาพได้

นอกจากนี้ ทองคำในฐานะสินทรัพย์ ดูมีความแข็งแกร่งในบริบทความเสี่ยงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ลงทุนในกระแสหลักส่วนใหญ่ ความยืดหยุ่นของทองคำสะท้อนให้เห็นกลไกขับเคลื่อนความต้องการทองคำในบางส่วน ซึ่งหนุนให้เกิดการลงทุนในทองคำอย่างกว้างขวาง

เมื่อพิจารณาประกอบกันแล้ว ผลการศึกษาเหล่านี้ยังชี้ว่าทองคำอาจมีบทบาทเพิ่มเติม ในฐานะสินทรัพย์บรรเทาความเสี่ยงด้านสภาพอากาศในแผนกลยุทธ์ลงทุนระยะยาว

ทั้งนี้ รายงานฉบับใหม่จัดทำขึ้นจากงานริเริ่มของสภาทองคำโลกในปี 2561 โดยนำเสนอมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสภาพอากาศของทองคำ และวิธีการที่ภาคอุตสาหกรรมผลิตและเหมืองทองคำจะลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความตกลงปารีส
นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังพิจารณาด้วยว่า บทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ลงทุนจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร เมื่อเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์กระแสหลักอื่น ๆ