SCS-007 มาตรฐานเหมืองทองยั่งยืน

13 / 07 / 2565 14:03

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความยั่งยืนมีจริยธรรม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ซึ่งรวมถึงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะทองคำ ที่บริโภคจะคำนึงถึงกระบวนการได้มาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางว่าได้มาตรฐาน SCS-007 หรือไม่

มาตรฐาน SCS-007 นั้น ประกอบไปด้วย 5 เสาหลัก คือ
แหล่งที่มาโปร่งใสตรวจสอบได้
มีความรับผิดชอบที่มีจริยธรรม
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์
กระบวนการผลิตที่เน้นความยั่งยืน
และการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
 
      มาตรฐาน SCS-007 เป็นความร่วมมือของ 2 องค์กรเพื่อกำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจทองคำอย่างยั่งยืน ได้แก่ SCS Global Services (SCS) องค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน รวมทั้งทำหน้าที่ในการตรวจสอบ การทดสอบ และการพัฒนามาตรฐาน และ  Alliance for Responsible Mining (ARM) องค์กรระดับโลกที่ให้การสนับสนุนการทำเหมืองแร่แบบดั้งเดิมและขนาดเล็กในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของคนงานเหมืองและชุมชน  ซึ่งทั้งสององค์กรได้ประกาศข้อตกลงในการขยายมาตรฐาน SCS-007 ที่ใช้เพื่อจัดอันดับความยั่งยืนสำหรับเครื่องประดับ ทั้งที่ได้จากการทำเหมืองทองคำขนาดใหญ่และทองคำที่ได้จากเหมืองแร่แบบดั้งเดิมและเหมืองขนาดเล็ก (ASM) เข้าไปด้วย 

ปัจจุบันผู้บริโภคอัญมณีและเครื่องประดับในถึง 75% ให้ความสำคัญต่อประเด็นการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และการทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นการกำหนดมาตรฐาน SCS-007 จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่า เครื่องประดับทองคำที่ลูกค้าเลือกซื้อมานั้น มาจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบและเชื่อถือได้

การร่วมมือกันของ SCS กับ ASM นั้น จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเหมืองแร่เพื่อความยั่งยืนของ ARM ได้รับการประเมินว่าทองคำที่นำมาผลิตเป็นเครื่องประดับนั้นเป็นทองคำที่ได้รับการรับรองความยั่งยืนภายใต้มาตรฐาน SCS-007 ได้มาตรฐานด้านจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสบายใจของผู้บริโภค