ปรับค่าแรงงานช่างเครื่องประดับ..เพิ่มแรงจูงใจในตลาดแรงงาน

29 / 07 / 2565 15:44

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขาแรงงานได้แก่กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ และกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ที่ประกอบด้วย ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) และช่างเครื่องถม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แบ่งเกณฑ์วัดระดับฝีมือแรงงาน และมีเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานเป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือแรงงานซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้ใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

โดยช่างเครื่องประดับ หากมีมาตรฐานฝีมือระดับ 1 จะได้รับค่าจ้าง 450 บาท/วัน  ระดับ 2 ค่าจ้าง 550 บาท/วัน และระดับ 3 ค่าจ้างอยู่ที่ 650  บาท/วัน ช่างเทคนิคโบราณ ระดับ 1 จะได้ค่าจ้าง 525 บาท/วัน ส่วนช่างเครื่องถม มาตรฐานฝีมือระดับ 1 ค่าจ้างอยู่ที่ 625 บาท/วัน การปรับมาตรฐานอัตราค่าจ้างนี้จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้ อนึ่งแรงงานช่างที่มีทักษะฝีมือสูงอย่างช่างเจียระไนพลอยสีและเพชรจะได้รับค่าจ้างสูงกว่ามาตรฐานอยู่แล้ว

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2564 มีแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งสิ้น 664,325 คน โดยส่วนใหญ่เกือบ 80% เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมปลายน้ำ รองลงมาอยู่ในในอุตสาหกรรมกลางน้ำ (สัดส่วน 18%) และอุตสาหกรรมต้นน้ำ (สัดส่วน 2%) ตามลำดับ

ปัจจุบันอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกใน 3 อันดับแรกของสินค้าส่งออกโดยรวมของประเทศ สร้างงานสร้างรายได้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก โดยแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นแรงงานมีฝีมือที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ เช่นช่างทำทอง ช่างพลอยสี  เป็นต้น

ข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ