เครื่องราชูปโภค

29 / 08 / 2561 10:45

          สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้ความหมายของ เครื่องราชูปโภค  ไว้ว่า หมายถึง เครื่องใช้สอยของพระราชา  ใช้เป็นคำรวมเรียกของใช้ต่างๆ เช่น  พระสุพรรณราช คือ กระโถนใหญ่  พระสุพรรณศรี คือ กระโถนเล็ก พานพระขันหมาก คือ พานหมาก ซึ่งจัดวางซองพลู พานหมากดิบ หมากแห้ง  ผอบยาเส้น  เป็นต้น  พระสุพรรณภาชน์ใหญ่  พระสุพรรณภาชน์น้อย คือ ภาชนะสำหรับตั้งพระกระยาหารทั้งเครื่องคาวและเครื่องหวาน  พระมณฑปรัตนกรัณฑ์ คือ ภาชนะสำหรับใส่น้ำเสวย  มีจอกทองคำเกลี้ยงลอยอยู่ เป็นต้น เครื่องราชูปโภค เหล่านี้ล้วนทำจากทองคำแกะสลักเป็นลวดดดายต่างๆ

          ปัจจุบัน เครื่องราชูปโภค ใช้ตั้งประกอบในการพระราชพิธี

          นอกจากนี้เครื่องราชูปโภค ยังหมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์เพื่อแสดงพระเกียรติยศ จำแนกเป็น ๑๔ หมวด ได้แก่

(๑) เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ประกอบด้วย พระมหาเศวตฉัตร พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี พัดวาลวิชนีและพระแส้จามรี ฉลองพระบาทเชิงงอน
(๒) ศิราภรณ์ ประกอบด้วย พระชฎากลีบ พระชฎาเดินหน พระชฎา ๕ ยอด พระมหามาลาเส้าสูง พระมาลาเส้าสูง พระมาลาเบี่ยง
(๓) พระสังวาล ประกอบด้วย สังวาลพระนพ พระมหาสังวาล พระสังวาลพราหมณ์ธุรำ (๔) พระธำมรงค์ ประกอบด้วย พระธำมรงค์วิเชียรจินดา พระธำมรงค์รัตนวราวุธ
(๕) เครื่องสูง เป็นเครื่องประดับพระราชอิสริยยศในกระบวนเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบด้วย ฉัตร ๕ ชั้น ๗ ชั้น บังแทรก ฉัตรชุมสาย จามร พระกลด บังสูรย์ พัดโบก
(๖) เครื่องประโคม ประกอบด้วย แตรมโหระทึก สังข์แตรและกลองชนะ
(๗) เครื่องบรมอิสริยราชูปโภค ประกอบด้วย พานพระขันหมาก พระมณฑปรัตนกรัณฑ์ พระสุพรรณศรีบัวแฉก พระสุพรรณราช
(๘) พระแสงศาสตราวุธ ประกอบด้วย พระแสงดาบคาบค่าย พระแสงดาบใจเพชร พระแสงเวียด พระแสงฟันปลา พระแสงแฝด พระแสงฝักทองเกลี้ยง พระแสงอัษฎาวุธ
(๙) เครื่องนมัสการ ใช้ในงานพระราชพิธีทางศาสนา ประกอบด้วย เครื่องนมัสการทองใหญ่ เครื่องนมัสการพานทองสองชั้น เครื่องนมัสการทองลงยาราชาวดี เครื่องนมัสการทองทิศ เครื่องนมัสการทองน้อย เครื่องนมัสการกระบะถม เครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง เครื่องนมัสการบูชายิ่ง เครื่องทรงธรรมสำรับใหญ่ พระเต้าทักษิโณทก
(๑๐) ต้นไม้ทองเงิน
(๑๑) ราชรถ สำหรับเชิญพระโกศพระบรมศพเข้ากระบวนแห่ไปยังพระเมรุ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตราชรถ
(๑๒) ราชยาน เป็นยานพาหนะประเภทคานหาม ประกอบด้วย พระยานมาศสำหรับประทับราบมีพนักพิง พระยานมาศ ๓ ลำคาน พระราชยานกงสำหรับประทับห้อยพระบาท พระราชยานถม พระราชยานทองลงยา พระที่นั่งราชยานพุดตานถม พระราชยานงา พระราชยานพุดตานทอง พระที่นั่งราเชนทรยาน
(๑๓) พระโกศ สำหรับทรงพระบรมศพ ประกอบด้วย พระโกศทองใหญ่ ๒ พระโกศ
(๑๔) พระมหาสังข์ สำหรับทรงใช้ในพระราชพิธีต่าง ๆ 


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/