วิวัฒนาการการค้าทองคำในประเทศไทย

29 / 08 / 2561 10:57

          ในอดีต วงการค้าทองคำ จะเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ  ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการประกอบการค้า  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เปอร์เซ็นต์ทอง โดยผู้ค้าทองบางรายผลิตทอง 99% บางรายก็ผลิตทอง 97% มีการแข่งขันโดยการทำการตลาด เรื่องค่ากำเหน็จ การแจกของชำร่วย การกำหนดเวลาเปิด - ปิดร้านทอง ซึ่งปัญหาเป็นปัญหามาโดยตลอด

          ด้วยเหตุนี้ทางผู้ประกอบการร้านค้าทองรายใหญ่ในย่านถนนเยาวราช  จึงได้มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อให้การแข่งขันมีความเสมอภาค  พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานการค้าทองร่วมกัน โดยที่ประชุมเห็นควรที่จะจัดรวมกลุ่มให้เข้มแข็งขึ้น โดยจัดตั้งเป็นชมรมภายใต้ชื่อ  “ชมรมร้านค้าทอง 11 ห้าง” จากนั้นภาครัฐได้นำกฎระเบียบต่าง ๆ เข้ามาบังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น เรื่องการจัดเก็บภาษี แกนนำในชมรมฯ จึงมีความเห็นว่าควรที่จะจัดตั้งเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการ จึงเป็นที่มาของ “สมาคมค้าทองคำ”  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม 2526  โดยสมาชิกสมาคมในระยะแรกประกอบด้วยร้านค้าทองในย่านเยาวราช และต่อมาได้มีสมาชิกที่ประกอบธุรกิจค้าทองคำจากทั่วประเทศเข้ามาเป็นสมาชกเพิ่มขึ้น

          บทบาทหน้าที่ของสมาคมค้าทองคำคือ การสร้างมาตรฐานเปอร์เซ็นต์ทอง 96.5% ทั่วประเทศ โดยรวมกับสคบ.ควบคุมโรงงานผู้ผลิตหรือร้านค้าส่งทุกรายให้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานตามที่กำหนด ไปจนถึงปลายทางก็คือร้านค้าปลีก มีการสุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทองอยู่เสมอ ทำให้ในปัจจุบัน ปัญหาทองเขียวหรือทองเปอร์เซ็นต์ต่ำที่พบบ่อยครั้งในอดีต หมดไปจากร้านทอง

          สมาคมค้าทองคำ ยังได้ให้ความร่วมมือภาครัฐ ในการประชาสัมพันธ์ให้ร้านทองประกันราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณของตัวเอง ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า หากซื้อทองจากร้านนั้น ๆ และเมื่อนำมาขายคืน จะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค และทำให้การค้าขายทองคำของไทยมีความคล่องตัวขึ้น
 
          ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สภาทนายความ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการผลิตทองปลอมเพื่อหลอกขาย หรือขายฝากให้แก่ร้านทองทั่วไป ในรูปแบบของทองรูปพรรณเก่า มีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศเรื่องการดูทองปลอมอย่างสม่ำเสมอ

          นอกจากนี้สมาคมค้าทองคำ ยังเป็นผู้กำหนดและประกาศราคาทองคำของประเทศไทย  โดยพิจารณาองค์ประกอบของราคาทองคำในตลาดโลก ค่าเงินบาท อัตราค่า Premium รวมถึง Demand และ Supply ภายในประเทศเป็นสำคัญ

          ปัจจุบันตลาดค้าทองคำของไทยนั้น เป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และสามารถดำเนินไปด้วยกลไกตลาดอย่างแท้จริง


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/