ร้านทองกับกฎหมายฟอกเงิน

28 / 11 / 2561 14:40

หลังจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ทำให้ผู้ประกอบอาชีพ9 ประเภทต้องรายงานการทำธุรกรรมให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)ตรวจสอบ  อย่างละเอียดตามเงื่อนไนในกฎหมาย ตั้งแต่ธุรกิจขาย-เช่าซื้อรถ นายหน้าค้าที่ดิน ที่ปรึกษาการลงทุน บัตรเครดิต บัตรเงินสดที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และร้านค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ

          สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าทองคำ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายเพิ่มเติมกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีสาระสำคัญคือ
    • ต้องรายงานธุรกรรมต่อ ปปง. เมื่อลูกค้าซื้อ-ขายทองคำด้วยเงินสดที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นระหว่าง วันที่ 1- 15 ให้รายงานปปง.ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ 15 ของเดือน ส่วนแบบรายงานที่ทำขึ้นระหว่างวันที่ 16 – สิ้นเดือน ให้รายงานภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นเดือน สำหรับธุรกรรมที่กระทำผ่านสถาบันการเงิน เช่น เช็ค เงินโอน หรืออื่น ๆ ไม่ต้องจัดทำรายงาน
    • ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่หรือจะซื้อด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่นๆก็ตาม หากเห็นว่ามีพฤติกรรมหรือลักษณะอันน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินก็ต้องรายงานต่อปปง.เช่น มีการปกปิดร่องรอยเจ้าของเงินที่แท้จริง หรือ ทำธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสภาพฐานะของลูกค้า เป็นต้น 

นอกจากหน้าที่การรายงานธุรกรรมแล้ว ผู้ประกอบอาชีพค้าทองคำ ยังมีหน้าที่ช่วยป้องกันการฟอกเงิน โดยให้ลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป ในครั้งแรก ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตัวตน เช่นแสดงข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของลูกค้าหรือข้อมูลของบริษัทหากลูกค้าเป็นนิติบุคคล และเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ๕ ปี โดยไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.  ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงิน จะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้น ๆ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ส่วนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน  กำหนดบทลงโทษ  
    • บุคคลธรรมดา – โทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000 – 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ นิติบุคคล – ปรับ 200,000 – 1,000,000 บาท
    • ผู้มีหน้าที่รายงาน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
    • รายงาน โดยแจ้งแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงต่อเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาท – 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/