ลงรักปิดทอง

02 / 01 / 2562 23:16

การลงรักปิดทอง จัดอยู่ในงานช่างสิบหมู่ของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 เป็นช่วงที่งานศิลปะลงรักปิดทองเจริญรุ่งเรืองที่สุด และในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 3 – 4) เป็นช่วงที่ลงรักปิดทองมีการแพร่หลายและเฟื่องฟูที่สุด
 
รักคือ ยางจากต้นรัก มีคุณลักษณะเหนียวเป็นยาง สามารถเกาะจับ ทา หรือ เคลือบผิวได้ดี เมื่อรักแห้งสนิทแล้วมีคุณภาพคงทนต่อ ความร้อน ความชื้น กรด หรือ ด่างอ่อนๆ และ ยังเป็นวัสดุที่ใช้เชื่อมสีเข้าด้วยกัน เชื่อมระหว่างผิวพื้นกับวัสดุ สำหรับตกแต่ง และยังใช้ผสมสีเข้าด้วยกัน คนไทยรู้จักใช้ยางรักมาแต่โบราณกาล

การลงรักปิดทองก็คือทายางรัก แล้วปิดด้วยทองคำเปลวทับลงไปบนผิววัสดุต่างๆ เป็น กระบวนการตกแต่งผิวภายนอก ของศิลปวัตถุ หรือองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมแบบไทย  ทำให้ผิวของศิลปวัตถุนั้น เป็นสีทองคำเหลืองอร่าม และ เป็นมันวาวเหมือนทำด้วยทองคำ 

งานช่างลงรักปิดทองแบ่ง ๔ ลักษณะงาน คือ

งานลงรักปิดทองทึบ หมายถึง การปิดทองคำเปลวลงบนงานศิลปวัตถุต่างๆ ซึ่งสร้างขึ้นด้วย ดินเผา ปูนปั้น ไม้แกะสลัก หรือ โลหะหล่อ เพื่อให้ผิวภายนอกของศิลปวัตถุนั้นๆ เป็นผิวทองคำ และเรียบเกลี้ยง เช่น การลงรักปิดทองพระพุทธรูป หรือรูปเคารพต่างๆ

งานลงรักปิดทองล่องชาด  คำว่า ล่อง  หมายถึง รอยลึกต่ำลงไประหว่างพื้นผิวปรกติ  ล่องที่ได้รับการขุดหรือควักลงไปให้ต่ำเป็นลวดลาย  ชาด หมายถึง วัตถุสีแดงชนิดหนึ่ง การปิดทองล่องชาดจึงหมายถึงใช้สีแดงปิดลงไปในร่องระกว่างลวดลายบนงานศิลปวัตถุประเภทต่างๆ แล้วปิดทองคำเปลวทับลงไป

งานลงรักปิดทองล่องกระจกหมายถึง การลงรักลงบนงานศิลปวัตถุต่างๆที่ทำด้วย ปูนปั้น ไม้แกะสลัก ดินเผา แล้วปิดทองคำเปลวทับ ลักษณะคล้ายกันกับงานลงรักปิดทองทึบ แต่จะมีลักษณะเฉพาะ ที่มีร่องกระจกเพิ่มขึ้นมา

การลงรักปิดทองลายฉลุหมายถึง งานตกแต่งลักษณะหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาการทำลวดลายตกแต่งในที่สูง โดยการทำลายบนกระดาษหรือหนังแพะก่อนแล้วฉลุลายตามแบบ นำน้ำยาไปทาที่พื้นตรงที่จะทำให้เป็นลวดลาย แล้วเอาแบบฉลุลายปะติดเข้าไปตรงที่ต้องการ แล้วปิดทับดัวยทองคำเปลวปิดลงบนตัวลายให้ทั่ว พอทองจับติดพื้นดี แล้วจึงแกะแบบออก

เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/