ศูนย์วิจัยทองคำ

07 / 01 / 2562 17:30

ศูนย์วิจัยทองคำ (Gold Research Center)เกิดจากความร่วมมือของ 4 องค์กรหลักคือสมาคมค้าทองคำ ร่วมกับสมาคมเพชรพลอยเงินทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ศูนย์วิจัยทองคำ ตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นองค์กรจัดหาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับทองคำ รวมถึงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ(ดัชนีที่จัดทำขึ้นตามหลักทางสถิติโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง)และจัดบทสรุปความเห็นผู้ค้าทองคำเพื่อประโยชน์แก่นักลงทุนหรือผู้ค้าทองคำในประเทศ
 
การทำงานของ ศูนย์วิจัยทองคำ อยู่ภายใต้การดูแลของ ทั้ง 4 องค์กรโดยการแต่งตั้งบุคคลตัวแทนให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้ร่วมกันรับผิดชอบดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยทองคำ และตามขอบเขตความร่วมมือของสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัท โดยคณะทำงานจะร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นว่าผลการวิจัยใดอยู่ในระดับความเชื่อมั่นที่นำออกเผยแพร่ได้

ทั้ง 4 องค์กรมีขอบเขตความร่วมมือกัน 4 ด้านคือ
รวบรวม จัดเก็บ จัดทำ ประมวลผลและนำเสนอการวิจัย
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวิจัยให้สอดคล้องกับเหตุการณ์
จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์วิจัยราคาทองคำ
บริหารจัดการด้านข้อมูลและผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ศูนย์วิจัยทองคำ จะจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำเป็นประจำทุกเดือน ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำในแต่ละเดือน รายงานสถานการณ์ราคาทองทำ ทองคำแท่ง มุมมองราคาทองคำของผู้ค้าทองคำรายใหญ่ แนวโน้มความต้องการทองคำของผู้ลงทุนทองคำรายย่อย และกลยุทธการลงทุนทองคำในแต่ละเดือน และแนวโน้มราคาทองคำ เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนและผู้ค้าทองคำ
 
ศูนย์วิจัยทองคำ  จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2556  เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงอุตสาหกรรมทองคำ ที่กำลังเติบโตอย่างมากในประเทศ ที่จำเป็นต้องพึงพาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว อีกทั้งต้องเป็นข้อมูลเชิงลึกซึ่งมีการวิเคราะห์และวิจัยจากองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งศูนย์วิจัยทองคำนี้จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะองค์กรกลางในการรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึก พร้อมทั้งวิเคราะห์วิจัยเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และนักลงทุน รวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า สามารถนำข้อมูลที่ได้จากศูนย์ฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนทำให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/