คทาจอมพล ตอนที่ 2

07 / 01 / 2562 17:35

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อแรกไม่มีการสร้างคทาองค์ใหม่แต่อย่างใด พระองค์ทรงใช้พระคทาจอมพลองค์ที่สาม ซึ่งนายกรัฐมนตรี และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงกลาโหม ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมเครื่องยศจอมพลแด่พระองค์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2493 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เนื่องในวโรกาส ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินนิวัตสู่ประเทศไทย

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ข้าราชการกระทรวงกลาโหมเห็นว่า พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมาย จึงร่วมใจกันสร้างคทาจอมพลองค์ใหม่ขึ้นเพื่อทูลเกล้าถวาย เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ ๔๐ พรรษา เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีและได้ขอพระบรมราชานุญาติ ขนานนามพระคทาองค์ใหม่ว่า"พระคทาจอมทัพ ภูมิพล

พระคทาองค์ที่สี่นี้ มีลักษณะทั่วไปเหมือนพระคทาองค์ที่สาม องค์พระคทาทำด้วยทองคำหนัก 430 กรัม แกนกลางป่อง เรียวไปทางยอดและปลาย ประกอบด้วยเครื่องหมายมงคลแปด ด้านยอดพระครุฑพ่าห์ลงยา และลูกแก้วรองฐานบัวหงาย ลงยาราชาวดี ด้านปลายมีลูกแก้วและยอดบัวกลุ่มสี่ชั้น ลงยาราชาวดี เช่นเดียวกันกับพระคทาองค์ที่สาม ส่วนที่ต่างกันคือ เหนือพระยาครุฑมีพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" ฝังเพชรอยู่ในกรอบรูปไข่ และมีรูปพระมหาพิชัยมงกุฎทองฝังเพชร อยู่เบื้องบนตอนปลายพระคทา ต่อจากเครื่องหมายมงคลแปด มีเครื่องหมายกระทรวงกลาโหม

นอกจากคทาจอมพลเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์แล้ว ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างคทาจอมพล พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ที่ดำรงพระยศจอมพลขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2453 เพื่อพระราชทายแก่พระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ดำรงพระยศจอมพล4 พระองค์ได้แก่
องค์ที่1 จอมพล สมเด็จพระราชบิตุลาบรมวงศาภิมุข เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธ์วงศ์วรเดช
องค์ที่ 2 จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
องค์ที่ 3 จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าฯกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
องค์ที่ 4 จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าฯกรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต

ลักษณะคทาทั้ง 4องค์ สร้างด้วยทองคำหนัก 40 บาท แกนกลางเป็นทรงกระบอกกลวง ทำด้วยทองคำขัดเกลี้ยง แต่ที่ตัวพระครุฑพ่าห์กับลายดอกที่ฐานของพระครุฑพาห์และที่หัวเม็ดตอนท้ายลงยาสีต่างๆงดงาม แกนกลางของกระบอกซึ่งข้างในกลวงยาว22.4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ตอนยอดที่เป็นตัวครุฑพาห์ทองคำลงยาสูง 8.5 เซนติเมตร ตอนท้ายทำเป็นหัวเม็ดทองคำลงยาสูง 4 เซนติเมตร และมีจารึกพระนามจอมพลที่ได้รับพระราชทาน

เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/