แม่น้ำสายทองคำ

03 / 02 / 2562 17:24

แม่น้ำสายบุรีได้ชี่อว่าเป็นแม่น้ำสายทองคำแห่งด้ามขวานทองของไทยมีต้นกำเนิดจากยอดเขาต่างๆของแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีที่กั้นชายแดนไทย- มาเลเซีย ได้แก่ เทือกเขาบาตูตาโมง เขาโต๊ะมูเด็ง เขาแคมาแรแต เขาบาเราะมาตอ เขาตีบุ เขากาลอ เขาลิจอ เขากูบากูลิง เขาบาเราะมาตอ เขาน้ำค้าง และเขาหินม้า มีความยาว  ๑๘๖  กิโลเมตร ไหลผ่านอำเภอจะแนะ อำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และไหลลงสู่ทะเลที่ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ลุ่มน้ำ ๔,๖๐๐ ตารางกิโลเมตร เป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่ถึง 82 ตำบล 470 หมู่บ้าน
 
บริเวณต้นน้ำแม่น้ำสายบุรีอยู่ในเขตอำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าต้นน้ำ  ตอนกลางของลุ่มน้ำเป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่ในเขตอำเภอทุ่งยางแดง อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตอนปลายลุ่มน้ำในเขตอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นที่ราบลุ่มและป่าชายเลน

จากสายน้ำเล็กๆ บนเทือกเขาสันกาลาคีรีในหมู่บ้านโต๊ะโม๊ะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส  ต้นน้ำสายบุรี พื้นที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยสำรวจพบว่ามีแร่ทองคำปริมาณมากติด 1 ใน 9 แห่งของแหล่งแร่ทองคำที่พบในประเทศไทยจนนำไปสูการ ให้สัมปทานแก่ชาวฝรั่งเศสทำเหมืองแร่ทองคำที่ภูเขาโต๊ะโม๊ะ หรือที่รู้จักกันในชื่อเหมืองแร่โต๊ะโม๊ะนั่นเอง แต่หลังจากเกิดสงครามอินโดจีน กิจการเหมืองแร่ได้เลิกไปเนื่องจากไม่คุ้มทุน

แม้ปัจจุบันเหมืองแร่จะเลิกไปแล้วแต่ชาวบ้านในพื้นที่แห่งยังคงร่อนทอง เป็นอาชีพเสริมหลังว่างจากการทำทำสวน หรือกรีดยางกันอยู่ โดยยังคงใช้วิธีร่อนทองแบบดั้งเดิมด้วยอุปกรณ์ร่อนแร่ที่เรียกว่า เลียง เป็นภาชนะที่ทำมาจากไม้คล้ายๆกะทะ ซึ่งทุกตารางนิ้วของพื้นทรายและก้อนดินในสายน้ำแห่งนี้ชาวบ้านยังพบทองคำ หรือที่เรียกว่าเศษทองอยู่กระจัดกระจายในแม่น้ำสายทองคำแห่งนี้

นอกจากเป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งแร่ทองคำจนได้ชื่อว่าเป็นเม่น้ำสายทองคำแล้ว อีกนัยหนึ่งยังสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสายบุรี ที่ช่วยหล่อเลี้ยงผู้คนตลอดสายน้ำ ที่ได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และทำประมง ด้วยระบบนิเวศที่หลากหลาย และมีน้ำไหลตลอดปี แม่น้ำสายนี้จึงมีความสำคัญกับผู้คนที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกที่จะเรียกแม่น้ำสายบุรีว่าเป็น แม่น้ำสายทองคำ


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/