ตลาดส่งออกเครื่องประดับทองของไทย

05 / 03 / 2562 18:38

เครื่องประดับทอง เป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 ในหมวดการส่งออกเครื่องประดับแท้ โดยมีมูลค่าราว 1,700 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.42  ตลาดส่งออกสำคัญ 10 ประเทศคือ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สวิตเซอร์แลนด์ ,สหราชอาณาจักร ,อิตาลี, ญี่ปุ่น ,เยอรมนี,ออสเตรเลียและฝรั่งเศส ในส่วนของภาพรวมการส่งออกเครื่องประดับแท้ของโลกในปี 2560 ไทยนั้นมีมูลค่าการส่งออกอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลก อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ และจีน ยังคงเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด

สหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำเข้าเครื่องประดับแท้มูลค่า877.06 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงเป็นอันดับที่ 1 ของไทย แต่หากคิดมูลค่าโดยรวมแล้วสหรัฐอเมริกานาเข้าเครื่องประดับแท้คิดเป็นมูลค่าถึง 9 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยร้อยละ 81.84 เป็นการนำเข้าเครื่องประดับทอง จากอินเดีย ฝรั่งเศส จีน และอิตาลี ขณะที่ไทยมีสัดส่วนการนาเข้าเครื่องประดับทองจากสหรัฐอเมริการ้อยละ 4.83 เท่านั้น

ฮ่องกง เป็นผู้นำเข้าเครื่องประดับแท้มีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 1 ของโลกโดยนำเข้าจากจีนและอินเดียมากกว่าครึ่งของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าเครื่องประดับทอง ขณะที่ประเทศไทยเป็นแหล่งนำเข้าเครื่องประดับทองของฮ่องกงในลาดับที่ 13 โดยไทยส่งออกเครื่องประดับทอง และเครื่องประดับเงินไปยังฮ่องกงมูลค่าที่ใกล้เคียงกันที่ราวร้อยล้านเหรียญสหรัฐ

เยอรมนีเป็นตลาดนำเข้าเครื่องประดับแท้มูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 9 ของโลก และยังเป็นฐานกระจายสินค้าต่อไปยังประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป เนื่องจากมีทำเลอยู่กึ่งกลางของทวีป รวมทั้งมีโครงสร้างการคมนาคมที่ทันสมัย โดยในปี 2560 เยอรมนีมีมูลค่าการนำเข้าเครื่องประดับทองร้อยละ 54.32 และเครื่องประดับเงินร้อยละ 45.66 ทั้งนี้แหล่งนำเข้าเครื่องประดับทองของเยอรมนี คือ สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ขณะที่ไทยเป็นแหล่งนำเข้ามูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 5 มีสัดส่วนราว ร้อยละ 9.56

ในขณะที่ไทยก็มีการนำเข้าเครื่องประดับทองมูลค่าสูงเกือบร้อยละ 70 ของการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับทั้งหมด รองลงมาคือเครื่องประดับเงิน  โดยมีฮ่องกง และอิตาลีเป็นแหล่งนำเข้าเครื่องประดับแท้รายใหญ่ของไทยเหมือนเช่นที่ผ่านมา ขณะที่ตัวเลขการนำเข้าเครื่องประดับแท้จากอินเดียเติบโตเกือบ 1 เท่าตัว


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/