พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง

27 / 03 / 2562 12:38

พระแสงดาบดาบ เป็นอาวุธคู่กายของพระมหากษัตริย์ไทยมาทุกยุคสมัย เมื่อต้องนำทัพออกสู้รบกับอริราชศัตรู พระแสงดาบที่คนไทยคุ้นหูและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีเช่นแสงดาบคาบค่ายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนพระแสงดาบสำคัญประจำราชวงจักรีมีชื่อว่า พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง

พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยงเป็นดาบไทยทรงญี่ปุ่น สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ทรงตีดาบนี้ด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง ณ ชานชาลา ฝากตะวันออกของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และทรงใช้ประจำพระหัตถ์อยู่ระยะหนึ่ง

เดิมทรงทำเป็นพระแสงฝักไม้ทารักสีดำ เคยใช้ทรงเป็นพระแสงคู่พระหัตถ์มาระยะหนึ่ง ต่อมาได้พระราชทานพระแสงองค์นี้ให้ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร กรมพระราชวังบวรสถานมงคลโดยขูดรักออกแล้วทาด้วยสีแดง แลวกลับมาทารักอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นเสด็จขึ้นครองราชย์ โดยพระแสงดาบฝักทองเกลี้ยงนี้ได้กลายเป็นพระแสงคู่พระหัตถาทุกรัชกาล จนเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เสด็จขึ้นเสวยราชย์ปนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริว่า พระแสงองค์นี้เป็นพระแสงฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระปฐมบรมราชวงศ์ ได้มีการพระราชทานแด่สมเด็จเจ้าฟ้าบรมราชโอรสสืบเนื่องกันมาหลายรัชกาล ควรถือเป็นพระแสงสำคัญของแผ่นดินอีกองค์หนึ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำฝักและด้ามเป็นทองคำเกลี้ยงประดับเพชร พระราชทานนามว่า พระแสงฝักทองเกลี้ยง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระแสงองค์นี้ออกตั้งบนพระแท่นมณฑลในการพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีฉัตรมงคล และพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสืบมา.

นอกจากพระแสงดาบฝักทองเกลี้ยงแล้วยังมี พระแสงดาบประจำรัชกาลหรือพระแสงดาบประจำพระองค์ที่แต่ละรัชกาลทรงสถาปนาขึ้นโดยมีนามพระแสงประจำรัชกาลดังนี้
พระแสงดาบใจเพชร ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
พระแสงดาบเวียด ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระแสงดาบฟันปลา ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระแสงหัตถ์นารายณ์ ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระแสงนิล ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระแสงมรกต ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
แต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช พระราชนิยมในการที่จะทรงสถาปนาพระแสงสำคัญประจำรัชกาลได้ถูกยกเลิกไป

อย่างไรก็ดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงฝักทองเกลี้ยงแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร  เมื่อครั้งที่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยทรงคำนึงถึงว่าการพระราชทานพระแสงองค์นี้ว่า เป็นพระราชประเพณีสำหรับพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ควรดำรงไว้จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระแสงองค์นี้มาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในการสถาปนาพระอิสริยยศในครั้งนั้นด้วย

พระแสงฝักทองเกลี้ยง จึงเป็นพระแสงประจำราชวงศ์จักรีและเป็นพระแสงองค์สำคัญเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกองค์หนึ่ง


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/