วัดธาตุทอง

27 / 03 / 2562 12:39

วัดธาตุทอง เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2483 แต่แท้จริงก่อนจะกลายมาเป็นวัดธาตุทองบนถนนสุขุมวิทอย่างทุกวันนี้ มีประวัติความเป็นมายาวนาน ย้อนกลับไปถึงยุคสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เพราะพื้นที่นี้ในอดีตคือที่ตั้งของ วัดหน้าพระธาตุ และวัดทองล่าง

วัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลคลองเตย เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยา หน้าวัดมีพระพุทธเจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนวัดทองล่าง เดิมเป็นสวนผลไม้ กลางสวนนั้นมีต้นโพธิ์ใหญ่ เจ้าของสวนจึงบริจาคที่ส่วนนั้นสร้างเป็นวัดเล็ก ๆ ขึ้นมา จนได้ชื่อวัดว่า วัดโพธิ์สุวรรณาราม หรือ วัดโพธิ์ทอง ซึ่งต่อมาชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดทอง“แต่ด้วยวัดทองมีหลายแห่งตามแม่น้ำเจ้าพระยา มีทั้งตอนบนและล่างของแม่น้ำ จึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดทองล่าง”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 มีการสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ วัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่าง ซึ่งอยู่ภายในบริเวณนั้นจึงถูกเวนคืนที่ดิน จึงได้ย้ายเสนาสนะและถาวรวัตถุของวัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่าง มาปลูกสร้างรวมกันที่ตำบลคลองบ้านกล้วยและตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดธาตุทอง” เมื่อปี พ.ศ 2481

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณารับ วัดธาตุทองไว้ในพระอุปถัมภ์ และประทานตราสัญลักษณ์ใหม่ให้แก่วัด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดธาตุทอง เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในวันที่ 29 พฤษาภาคม 2555 

ภายในวัดธาตุทองมีปูชนียสถานและถาวรวัตถุ ที่สำคัญ หลายแห่งเช่น  พระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ย้ายมาจากวัดหน้าพระธาตุ  พระสัพพัญญู พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๗๐ นิ้ว สูง-นิ้ว สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๕  พระพุทธชินินทร ประจำอุโบสถ สมัยอู่ทอง หน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว หลวงพ่อพระพุทธอภิบาลปวงชน หน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว สร้างเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดพระนามเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕  พระพุทธมนต์ปรีชา สุโขทัย ประดิษฐานภายในอุโบสถ. พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุอินแขวนจำลอง พระพุทธชินราชจำลอง ประจำวิหารลิมปาภรณ์
นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานและเสนาสนะที่สำคัญได้แก่. อุโบสถ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๐  ศาลาการเปรียญ  ฌาปนสถานทรงไทย  และพระวิหารหลังเก่า ชื่อ ลิมปาภรณ์ สร้างเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2514 ที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนธรรมะในวันอาทิตย์ เป็นต้น


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/