พระสุพรรณบัฏ พระราชลัญจกร

03 / 04 / 2562 12:18

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น มีขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพิธีคือจารึกพระสุพรรณบัฏและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ซึ่งจะต้องถวายพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธย ก่อนที่จะถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์อื่นๆ และต้องเชิญแผ่นดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำรัชกาลประดิษฐานบนพระแท่นมณฑลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย

พระสุพรรณบัฏ หมายถึง แผ่นทองคำจารึกพระปรมาภิไธย ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 0.1  เซนติเมตร ขนาดความกว้างและความยาวขึ้นอยู่กับอักษรหรือข้อความที่จะจารึก

พระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน หรือ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล เป็นเครื่องมงคลที่ แสดงถึงพระราชอิสริยยศ และพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ ใช้เป็นดวงตราประทับกำกับ พระปรมาภิไธย และเอกสารราชการแผ่นดิน ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด  พระราชกฤษฎีกา และเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ที่ออกในพระปรมาภิไธย เป็นต้นพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินจะเชิญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกับเครื่องมงคล อื่นๆ คือพระสุพรรณบัฏและเครื่องราชกกุธภัณฑ์

พระราชลญัจกรประจำแผนดินนี้ เริ่มสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินต่อมา พุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชานุญุาตให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสร้างพระราชลัญจกรพระครุฑหพ่าห์ด้วยทองคำขึ้นอีกองค์หนึ่ง เพิ่มจากองค์เดิมซึ่งสร้างด้วยงาช้างตั้งแต่พุทธศักราช 2493 ซึ่งมีสภาพชำรุดเนื่องจากใช้มานาน กว่า 45 ปี

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองคำประจำรัชกาล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างด้วยทองคำทั้งองค์ มีรูปลักษณะเช่นเดียวกันกับพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ประรัชกาลตรางา ด้านบนองค์พระราชพระราชลัญจกรติดตราสัญลักษณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษก

การจารึกพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธยและดวงพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์จัดขึ้นในพระอุโบสถวัดพระศรรีตันศาสดาราม โหรหลวงจะเป็นผู้กำหนดพระฤกษ์พิธีจารึกพระสพุรรณบัฏ เมื่อกำหนดพระฤกษ์ได้วันจารึกพระสุพรรณบัฏแล้วตอนเย็นก่อนถึงวันพระฤกษ์พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ส่วนโหรหลวงจะสวดบูชา เทวดาเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนเวลาพระฤกษ์พระราชวงศ์ที่ทรงเป็นประธานในพิธีจะทรงถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์ รับพระราชทานฉันแล้วประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและทรงศีล จากนั้นจึงเริ่มพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและแกะ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/