พระที่นั่งสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

03 / 04 / 2562 12:19

นอกจากพระราชยานพุดตานทองหรือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ที่ใช้เป็นพระราชยานสำหรับประทับเสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคมาก ในพระราชพิธีบรทราชาภิเษกยังมีพระที่นั่งที่มีความสำคัญอีกหลายองค์ได้แก่

พระที่นั่งภัทรบิฐ
ลักษณะคล้ายเก้าอี้ มีกงท้าวแขนด้านหลังพนักพิง แต่เดิมรัชกาลที่1- รัชกาลที่ 7 ปักสปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตรได้แก้ไขเปลี่ยนเป็นกางกั้นปฎลมหาเศวตฉัตร  ฉัตร 9 ชั้น ที่พื้นพระทที่นั่งภัทรบิฐ บุแผ่นทองแดงกาไหลทองลายกระหนกกลางเป็นรูปราชสีห์ที่ขอบและส่วนที่เป็นขสเป็นลายถมทอง มีฐานเขียงไม้สลักปิดทอง ประดับกระจกรองรับ พร้อมกับตั้งโต๊ะเคียงสลักปิดทองประดับกระจก ขาเป็นรูปพญานาคราช 2 ข้าง สำหรับทอดเครื่องราชกกุธภัณฑ์และเครื่องราชปูโภค ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณด้านมุขตะวันตกในพระบรมมหาราชวัง เป็น พระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นประทับเพื่อทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์และเครื่องราชูปโภคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
เป็นพระแท่นหรือพระที่นั่งหรือพระราชอาสน์ทำจากไม้อุทุมพรหรือ มะเดื่อ มีรูปทรงแปดเหลี่ยมจึงเรียกว่า“พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์” สลักปิดทองประดับกระจกกางกั้นด้วยพระบวรเศวตฉัตรหรือสัปตปฎล เศวตฉัตรหรือฉัตรขาว 7ชั้น ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ด้านมุข ตะวันออก ในพระบรมมหาราชวัง สำหรับหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นประทับรับน้ำสรงพระมุรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
เป็นพระที่นั่งประธานในหมู่พระมหามณเฑียร เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์และเป็นมณฑล พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกพื้นสูงมีเฉลียงรอบและมีเสานางเรียง รับชายคา โดยรอบทั้ง 4 ด้าน ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานเครื่องราชกกุธภัณฑ์และพระแสงสำคัญ

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
ตั้งอยู่กลางระหว่างท้องพระโรงหน้าของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานกับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มีลักษณะเป็น พระที่นั่งโถงยาวยกพื้นสูงทอดยาวไปตามทิศตะวันออก–ตะวันตก ผนังทิศตะวันออกของพระที่นั่งมีพระทวารสำหรับเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระสุลาลัยพิมาน หน้าพระทวาร ประดิษฐานพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้สัปตปฎลเศวตฉัตร ส่วนผนังด้านทิศตะวันตกมีพระทวารสำหรับเสด็จ พระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร หน้าพระทวารประดิษฐานพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ผนังด้านทิศเหนือของพระที่นั่งเป็นผนังทึบและมีช่องพระทวาร11บาน ส่วนกลางของผนังด้านนี้เป็นพระวิมาน ที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช ด้านหลังพระวิมานเป็นพระทวารเทวราชมเหศวร ซึ่งเป็นทางเสด็จพระราชดำนินของ พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ เมื่อเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ผนังด้านทิศใต้ ช่วงกลางเป็นอัฒจันทร์ลดพื้นลงไปยัง ท้องพระโรงหน้าของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

นอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ทรงใช้เป็นที่ประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญของบ้านเมือง เช่น เสด็จออกขุนนาง ที่เสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพธิบีรมราชาภิเษก ตลอดจนเสด็จออกรับฑูตานุฑูตต่างประเทศที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรี และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระมหากษัตริย์รัชกาลต่างๆ รวมทั้งพระอัครมเหสีและพระศพพระบรมวงศ์ชั้นสูงอีกด้วย


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/