ทองผาภูมิ

03 / 07 / 2562 10:59

ทองผาภูมิ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี  เดิมเป็นหัวเมืองเก่า พระนั่งเหล่าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงเล็งเห็นว่าบริเวณแม่น้ำแควน้อยเป็นชุมชนที่หนาแน่น จึงให้ตั้งหัวเมืองขึ้น ได้แก่เมืองสังขละบุรี เมืองไทรโยค และเมืองทองผาภูมิ เพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์ด้านการข่าว ให้พม่าเห็นว่าไทยมีกำลังเข็มแข็งพม่าจะได้ไม่กล้ารุกราน และยังเป็นเมืองกันชนคอยส่งข่าวข้าศึกให้เมืองหลวงทราบ

ต่อมาประมาณ ร.ศ.120 (พ.ศ. 2444)ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 พระองค์ ทรงปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผนดินใหม่  เมืองหน้าด่านอยางเมืองทองผาภูมิ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “อําเภอสังขละบุรี”  ตั้งอยู่ทางฝังตะวันออกของแม่น้ำแควน้อย ทีบ้านท่าขนุน มีเจ้าเมืองปกครองขึ้นตรงต่อกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาเมื่อปี 2482  ได้เปลี่ยนชื่เมืองให้ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ และสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญคือ “ทองคํา” ซึ่งเป็นทรัพย์ยากรธรรมชาติ ที่พบมากในอําเภอนี้โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “กิ่งอําเภอทองผาภูมิ” จนกระทังปี พ.ศ. 2484 จึงได้ยกฐานะเป็น อําเภอทองผาภูมิ จนถึงปัจจุบัน

อําเภอทองผาภูมิ มีศิลปวัฒนธรรมแบบไทยภาคกลางทียังคงมีการยึดถือปฎิบัติกันมาตามแบบวิถีไทย แต่เนื่องจากอําเภอทองผาภูมิอยู่ติดกับตะเข็บชายแดนไทย – พม่าจึงมีชนกลุ่มน้อยอพยพเข้ามาตั้งถินฐานกันมาก ทําให้มีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่หลากหลาย โดยชนเผ่าทีมีความโดดเด่นและอาศัยอยู่เป็ นจํานวนมาก คือ ชาวกะเหรียงและพม่า

ปัจจุบัน ทองผาภูมิได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศไทย และเป็นหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ  เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นที่ชื่นชอบของนักเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และนักผจญภัย ที่โด่งดังที่สุดคือ เขาช้างเผือก เป็นหนึ่งในสุดยอดเส้นทางของผู้รักการผจญภัย เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ คือสูงประมาณ 1,249 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในแต่ละปีจะมีการเปิดให้ไปพิชิตยอดเขาเพียงปีละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่กี่เดือน และต้องจองล่วงหน้า บนยอดเขาช้างเผือก สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติแบบ 360 องศาที่สวยงามสามารถมองเห็นไปถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์ ส่วนในวันที่ไม่มีหมอกก็สามารถมองเห็นประเทศพม่าและทะเลอันดามันได้ด้วย
 
อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของทองผาภูมิคือ ปิล็อก ตำบลหนึ่งในอำเภอทองผาภูมิ ในอดีตที่นี่เคยรุ่งเรืองด้วยแร่ธาตุต่างๆ ในฐานะเหมืองปิล็อกที่ใครหลายคนคุ้ยเคยกัน แต่ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจทำทำให้เหมืองปิล็อกปิดตัวลงคงไว้เพียงตำนาน และปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทองผาภูมิที่มีสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยด้วยทะเลภูเขานั่นเอง