การประท้วงในฮ่องกง กับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

30 / 08 / 2562 11:50

ฮ่องกงเป็น ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ทั้งเครื่องประดับทอง เงิน เครื่องประดับอัญมณี และอัญมณีเจียระไน เพื่อจำหน่ายแก่กลุ่มลูกค้าในประเทศและนักท่อง เที่ยวต่างชาติ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปยังประเทศต่างๆ  แต่การชุมนุมประท้วงอย่างยืดเยื้อนานกว่า 2 เดือน ในฮ่องกง ส่งผลให้เศรษฐกิจฮ่องกงได้รับผลกระทบรวมถึงธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับทองและเงินด้วย
 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ของฮ่องกงมีมูลค่าเฉลี่ย 40,631 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ฮ่องกงนำเข้าด้วยมูลค่า 20,762 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสินค้านำเข้าสำคัญได้แก่ เพชรเจียระไน เครื่องประดับแท้ พลอยสีเจียระไน ตามลำดับ

ขณะที่การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ของฮ่องกงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีมูลค่าเฉลี่ย 32,108 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ฮ่องกงส่งออกด้วยมูลค่า 15,361 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับลดลงร้อยละ 0.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสินค้าส่งออกหลักได้แก่ เพชรเจียระไน เครื่องประดับแท้ ตามลำดับ

ปัจจุบันฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ที่สำคัญที่สุดของไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ย 3 ปีเท่ากับ 2,091 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ไทยส่งออกไปยังฮ่องกงมูลค่า 1,003.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 7.57 โดยสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องประดับเงิน พลอยสีเจียระไน ตามลำดับ

ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจการค้าในฮ่องกงได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน  ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ธุรกิจค้าปลีกมียอดขายลดลงร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยสินค้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คืออัญมณีและเครื่องประดับ และนาฬิกามียอดขายลดลงร้อยละ 17.1  และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 16.1 ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายนลดลงกว่าร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2561

หากเหตุการณ์ประท้วงยังคงยืดเยื้อและยกระดับความรุนแรงขึ้นตามลำดับ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบการคมนาคมและ  โลจิสติกส์ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศจะบอบช้ำ ธุรกิจระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวขาดเสถียรภาพ ทำให้ฮ่องกงสูญเสียภาพลักษณ์ที่ดี ลดทอนโอกาสและความน่าสนใจในการเข้ามาท่องเที่ยว ทำธุรกิจและลงทุนในฮ่องกงเป็นอย่างมากแล้ว ยังคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้โดยคาดว่ายอดค้าปลีกในฮ่องกงจะลดลงร้อยละ 5 ตามประมาณการณ์ของ PricewaterhouseCoopers


ขอขอบคุณข้อมูลจาก  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)