งานวิจัยชี้ คนไทยยังนิยมซื้อทองคำเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับมากกว่าการลงทุน

25 / 10 / 2562 11:11

ศูนย์วิจัยทองคำร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำการสำรวจความรู้พื้นฐานและพฤติกรรมการซื้อหรือขายทองคำของประชาชนไทย โดยการสุ่มตัวอย่างกระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 926 ตัวอย่าง ผลการสำรวจด้วยแบบสอบถาม พบว่าประชำชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 68 ซื้อทองคำรูปพรรณ  เพื่อใช้เป็นเครื่องประดับมากที่สุด  และส่วนใหญ่ซื้อทองจากร้านทอง มีเพียง5% เท่านั้นซื้อทองคำจากร้านทองออนไลน์ หรือทองแท่งออนไลน์

ในการสำรวจครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 29 มีอายุ 31-40 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ27 ของตัวอย่างทั้งหมด ทั้งนี้มีกลุ่มอายุ 41-60 ปีประมาณร้อยละ 29 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 66  โดยเป็นพนักงำนบริษัทเอกชนและข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 28 และ 24 ตามลำดับ และส่วนใหญ่จบปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57 ของตัวอย่างทั้งหมด

จากการสำรวจความรู้พื้นฐานและพฤติกรรมการซื้อหรือขายทองคำของประชำชนไทย โดยการสุ่มตัวอย่างให้กระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ ผลการสำรวจด้วยแบบสอบถามพบว่าประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 รู้ว่าทองคำ 1 บาท มีน้ำหนักประมาณ 15 กรัม โดยคนส่วนใหญ่ (ประมำณร้อยละ 80) รู้ว่าทองคำ 1 บาท เท่ากับ 4 สลึง 

ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 68 เคยซื้อทองรูปพรรณ โดยซื้อเพื่อเป็นเครื่องประดับ สร้อยคอและแหวนเป็นที่นิยมมากที่สุด และประมาณร้อยละ 75 เลือกซื้อทอง 96.5% โดยให้เหตุผลว่ามีลวดลายให้เลือกหลากหลาย มีร้านทองให้เลือกซื้อขายได้สะดวก 

ประชาชนร้อยละ 45 เคยมีประสบการณ์การขายทองรูปพรรณ โดยให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินยามฉุกเฉิน ทั้งนี้พบว่าความถี่ในการขายทองคำไม่บ่อยนัก คือมากกว่า 6 เดือนต่อครั้ง นั่นคือคนส่วนใหญ่ซื้อเพื่อการเก็บออม โดยทองรูปพรรณและทองตำแท่งหนัก 1 บาท เป็นที่นิยมของประชำชน มีเพียงร้อยละ 20 ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อทองคำแท่ง และเป็นการซื้อเพื่อการลงทุนเป็นหลัก โดยคาดหวังกำไรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อทองคำหนึ่งบาท   
มีประชาชนจำนวนไม่มากนักที่รู้จักและเคยใช้บริการช่องทางทองคำออนไลน์หรือทองแท่งออนไลน์ โดยกลุ่มที่รู้จักและเคยใช้บริการได้แก่กลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได้สูง และประกอบธุรกิจส่วนตัว

การทำวิจัยในครั้งนี้เพื่อสำรวจความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับทองคำขอคนไทยและศึกษาพฤติกรรามการซื้อและการขายทองคำของคนไทย