เทคโนโลยีป้องกัน ทองคําแท่งปลอม

25 / 10 / 2562 11:28

นับตั้งแต่ปี 2558 กรมศุลกากรสวิตเซอร์แลนด์ ตรวจพบทองคําแท่งปลอมได้กว่า 655 กิโลกรัม ซึ่งบริษัทผู้ผลิตและอัยการประจํารัฐได้ดําเนินการฟ้องร้องเป็นคดีอาญาไปแล้วหลายคดี ชี้ให้เห็นว่า ทองคำแท่งปลอม เป็นปัญหาที่ผู้ผลิตทองคำแท่งในสวิสเซอร์แลนด์ต้องหาทางแก้ไขเป็นการเร่งด่วน

ในปี 2560 ธนาคาร JPMorgan พบว่า ทองคําแท่งที่ฝากไว้ในตู้เซฟของธนาคารฯ มากกว่า 1,000 แห่ง เป็นของปลอม โดยเริ่มจากการตรวจพบว่า หมายเลข serial no. บนทองคําแท่งขนาด 1 กิโลกรัมซ้ำกัน โดย ทองคําแท่งปลอมดังกล่าวมี logo และตราประทับของบริษัท Valcambi และทําเลียนแบบได้ไม่ดีนัก ซึ่งการปลอมแปลงน่าจะเกิดจากการธุรกิจฟอกเงินของนักค้ายาเสพติด หรือนักค้าอาวุธ

จากปัญหาการปลอมทองคําแท่งดังกล่าวส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตทองคําแท่งของสวิสเซอร์แลนด์แต่ละแห่งเริ่มทำการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อป้องกันการปลอมแปลงของตนเองเช่น บริษัท Metalor ได้พัฒนาโครงการ BullionProtect โดยใช้ เทคโนโลยีของบริษัท SICPA  ซึ่งเป็นผู้นําในการผลิตหมึกพิมพ์ธนบัตรที่มีความปลอดภัยขั้นสูงมาใช้ โดยทองคําแท่งของบริษัท  Metalor จะสามารถตรวจสอบความแท้จริงผ่าน หลอดไฟพิเศษ และ security Seal ได้ทําให้การปลอมแปลงเป็นไปได้ ยากมาก

บริษัท MKS Pamp ใช้ระบบ VERISCAN scanning System เพื่อตรวจสอบสินค้าของบริษัทฯจากกล้องตรวจสอบลายนิ้วมือหรือพื้นผิวแท่งโลหะ และ บริษัท Argo-Heraeus ใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันแต่จะสามารถตรวจสอบความแท้จริงของทองคำได้ก็ต่อเมื่อละลายทองคําแท่งแล้วเท่านั้น

อย่างไรก็ดี อุปสรรคสําคัญต่อวิกฤตการผลิตทองคําปลอมก็คือ กฎหมายการฟองเงินนั่นเอง เพราะตามกฎหมายแล้ว จะให้อํานาจเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบทองคําแท่งที่มีปริมาณทองคําบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 99.95 เท่านั้น แต่ทองคําแท่งที่ผลิตในสวิตฯ นั้นมีส่วนประกอบของทองคําบริสุทธิ์เพียงร้อยละ 60 – 80 เท่านั้น จึงไม่สามารถ นํากฎหมายต่อต้านการฟอกเงินมาบังคับใช้ได้

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศผู้ผลิตทองคําแท่งรายใหญ่ของโลก คือประมาณ 2,000 – 2,500 ตันต่อปี คิดเป็น มูลค่ากว่าล้านล้านฟรังก์สวิส โดยบริษัทผลิตทองคําแท่งที่มีชื่อเสียงของสวิส ได้แก่ บริษัท Valcambi เป็นบริษัทผลิต ทองคําแท่งรายใหญ่ของสวิส มีฐานการผลิตที่เมือง Neuchatel  
บริษัท PAMP บริษัท Argor-Heraeus และบริษัท Metalor ซึ่งได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินทั่วโลกในแง่ของคุณภาพ โดยทองคําทุกแท่งจะมีการระบุน้ำหนัก ปริมาณทองคํา เลขทะเบียน และตราประทับของแหล่งผลิตอย่างชัดเจน