UAE เข้ม ค้าขายทองคำอย่างมีธรรมาภิบาล

07 / 02 / 2563 10:53

ปัจจุบันธุรกิจเครื่องประดับให้ความสำคัญกับการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Kimberley Process สำหรับอุตสาหกรรมการค้าเพชร หรือแม้แต่การจัดหาทองคำจากแหล่งที่มาที่สามารถยืนยันกระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง “จัดหามาอย่างถูกต้อง” หรือ “Responsibly Sourced” เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ได้รับการผลักดันอย่างจริงจังจากรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ UAE ผู้นำอุตสาหกรรมทองคำรายใหญ่ของโลก 

Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) เป็นองค์กรหลักที่กำหนดกฎระเบียบในด้านการหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มาอย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing Regulatory) มาตรฐานด้านจริยธรรมทางการค้าและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมทองคำและโลหะมีค่า โดยที่ผ่านมากิจการสกัดทองคำและค้าทองคำภายใน UAE เป็นการสมัครเข้าร่วมปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยความสมัครใจ โดยผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการ“จัดหามาอย่างถูกต้อง” (Responsibly Sourced)ส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าทองคำและเครื่องประดับซึ่งเป็นสมาชิกของ Dubai Gold Jewellery Group (DGJG) และยังมีผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการรับรองอีกจำนวนหนึ่ง เนื่องจากความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ที่ผ่านมา DMCC ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการว่าด้วยการจัดหาวัตถุดิบอย่าง
ถูกต้อง การดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมและเพิ่มความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยการผลักดันการใช้มาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การออกนโยบายริเริ่มใช้เทคโนโลยีในภาคการผลิต การจัดตั้งแพลตฟอร์มของรัฐบาลกลางสำหรับการค้าทองคำและติดตามแหล่งที่มาของทองคำให้ตรงตามมาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศของธุรกิจทองและเครื่องประดับทอง ซึ่งคาดว่านโยบายนี้จะช่วยสร้างความโปร่งใสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยึดหลักการสร้างความโปร่งใสในธุรกิจทองคำ เช่นสวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่เหมืองไปจนถึงกระบวนผลิตทองคำจะไม่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนเหตุความขัดแย้งและกลุ่มนอกกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันประเด็นเรื่องการฟอกเงินที่รัฐบาลหลายประเทศควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้น บางประเทศจึงได้ออกกฎหมายบังคับใช้โดยเฉพาะ ขณะที่บางหน่วยงานหรือสมาคมก็กำหนดให้มีกระบวนการรับรองแหล่งที่มาของทองคำมากขึ้น อีกทั้งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคยุคใหม่นั้น คำนึงถึงหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลทางการค้าประกอบด้วย ผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือมีการรับรองกระบวนการผลิตตามหลักการ“จัดหามาอย่างถูกต้อง” (Responsibly Sourced) ก็จะมีโอกาสและมีแต้มต่อมากว่า

ด้วยเหตุนี้ ด้วยเหตุนี้ UAE ศูนย์กลางการค้าและธุรกิจทองคำโดยเฉพาะดูไบในฐานะที่เป็น“เมืองแห่งทองคำ” (City of Gold) จึงให้ความสำคัญและเข้มงวดกับระบบการรับรองแหล่งที่มาที่ถูกต้องของวัตถุดิบเป็นอย่างมาก

อนึ่ง กิจการค้าทองคำและเครื่องประดับในดูไบ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ Dubai Gold Jewellery Group (DGJG) องค์กรผู้แทนการค้าในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดของดูไบ มีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกว่า 500 ราย จากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม ทั้งผู้ผลิตทองคำแท่ง ผู้ผลิตเครื่องประดับทองและเครื่องประดับเพชร ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับ โดยสมาชิกราว 400 รายของ DGJG นั้นเป็นผู้ค้าปลีกที่ดำเนินกิจการร้านค้าราว 1,000 แห่งทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือคิดเป็นเกือบร้อยละ 70 ของอุตสาหกรรมค้าทองคำในประเทศทั้งในภาคธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจค้าส่ง