พระราชทานพระโกศทองคำบรรจุสมเด็จพระอัฐิพระสังฆราช องค์ที่ 18

24 / 03 / 2563 16:22

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 มีพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศทองคำบรรจุพระอัฐิเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ พระราชอุปัธยาจารย์ พระสังฆราชองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  พร้อมด้วยการสมโภชพระสุพรรณบัฏ พระราชทานถวายฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้นกางกั้นพระรูปที่บรรจุพระสรีรางคาร ณ ซุ้มคูหาพระเจดีย์ เข้าประดิษฐานในหอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติเป็นปีที่ ๑๒๓ 

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสด็จเข้าพระวิหารคด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงยกฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้นกางกั้นถวายพระรูปเจ้าพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า แล้วทรงยกฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้นกางกั้นถวายพระรูปเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ณ พระเจดีย์เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ประทานพระอนุญาตให้เจ้าพนักงานเชิญสุพรรณบัฏและเครื่องประกอบสมณศักดิ์เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ฯลฯ มาถวายเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ซึ่งได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อร่วมในการบำเพ็ญพระกุศลสมโภช เป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย

จากนั้น ทรงบำเพ็ญพระกุศลในพระบรมราชูปถัมภ์ อุทิศถวายเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น เสร็จแล้ว ประทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) แก่องค์กรสาธารณกุศล จำนวน ๕๐ องค์กร

จบแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ออกจากพระอุโบสถ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระดำเนินตามพระอัฐิไปส่งที่ไพทีหน้าพระอุโบสถ เจ้าพนักงานภูษามาลาอยู่งานกั้นพระกลดขาวลายทองถวายพระอัฐิ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตามขบวนรถยนต์หลวงไปส่งพระอัฐิ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีคณะพุทธบริษัทพร้อมด้วยลูกเสือกองเกียรติยศและนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ รายแถวถวายสักการะพระอัฐิตลอดสองข้างวิถี

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ มีพระนามเดิมว่า มัทรี นิลประภา ภายหลังเปลี่ยนพระนามเป็น วาสน์ ประสูติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2440 ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เป็นพระอุปัชฌาย์ และทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ในรัชกาลปัจจุบัน พระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคปับผาสะอักเสบ พระหทัยวาย ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๒27 สิงหาคม พ.ศ. 2531 สิริพระชันษา 91 ปี 178 วัน

ข้อมูล : สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช