ทองคำสำรองของประเทศในอาเซียน

11 / 05 / 2563 13:38

ทองคำสำรอง หรือ gold reserve เป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่ธนาคารกลางของประเทศหรือองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศซื้อเก็บสะสมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อเป็นการลงทุนและหลักประกันทางการเงินของประเทศและองค์กรนั้นๆ
ข้อมูลของสภาทองคำโลกระบุว่าประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซี่ยนที่มีปริมาณทองคำสำรองมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยประเทศไทยถือครองทองคำเป็นอันดับ 3 มาโดยตลอด แต่ในปี 2554 เป็นต้นมา ปริมาณทองคำสำรองของไทยเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 152.41 ตัน ส่งผลให้ปริมาณทองคำสำรองของไทยมากเป็นอันดับสองรองจากฟิลิปปินส์และเป็นเช่นนั้นมาจนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปีธันวาคท 2562 ไทยมีทองคำสำรอง 154 ตัน)
เมื่อพิจารณาสัดส่วนปริมาณทองคำสำรองต่อประชากรจากข้อมูลในปี 2562 พบว่า สิงคโปร์มีประมาณทองคำสำรองต่อจำนวนประชากรสูงที่สุด(127.40 ตัน/ประชากร 5.681คน) รองลงมาคือไทย (153.94 ตัน/ประชากร 67.913 คน) และฟิลิปปินส์ (194.93 ตัน/ประชากร 108.732 คน)
ทั้งนี้เมื่อดูปริมาณทองคำสองรองทั่วโลกพบว่า ประเทศที่มีสัดส่วนปริมาณทองคำสำรองต่อประชากรสูงที่สุดได้แก่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งนำอันดับ 1 มาโดยตลอด คือมีปริมาณทองคำสำรองมากถึง 121 กรัมต่อประชาการ 1 คน สะท้อนให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจของสวิสเซอร์แลนด์มีเสถียรภาพมาก ขณะที่สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีปริมาณทองคำสำรองต่อประชากรสูงที่สุด โดยอยู่ในอันดับ 10 ของโลก

ตารางแสดงปริมาณทองคำสำรองและจำนวนประชากรของประเทศต่างๆในอาเซียน