Yellow Sapphire, Topaz, Citrine ความเหมือนที่แตกต่าง

30 / 06 / 2563 16:37

Yellow Sapphire, Topaz, Citrine คือ บุษราคัม โทแพซ และซิทริน มักพบว่าเป็นอัญมณีที่มีสีคล้ายกันคอสีเหลือง หรือเหลืองทอง แต่ในความเป็นจริงแล้วมีเพียง Yellow Sapphire เท่านั้นที่มีสีเหลืองโดยธรรมชาติ ส่วนสีเหลืองของ Topaz เกิดจากกระบวนการอาบสีและ Citrine แม้จะมีสีเหลืองใสแต่ความแข็งแรงก็น้อยกว่า Yellow Sapphireอยู่มาก

Topaz (โทแพซ) ที่พบในธรรมชาติ มักเป็นชนิดไร้สี นิยมนำมาทำการเคลือบสี หรือ Coatingให้เป็นสีต่างๆเช่น สีฟ้าเรียกว่า Blue Topaz, สีชมพูเรียก Pink Topaz, สีรุ้งเรียก Mystic Topaz และสีเขียวเรียก Green Topaz ซึ่ง Topaz ที่ได้รับความนิยมและน่าสะสมที่สุดเรียกว่า Yellow Topaz หรือ Imperial Topaz  ในสมัยโบราณ คำว่า บุษราคัม จะหมายถึง โทแพซ แต่เมื่อเราพบว่า พลอยสีเหลืองของจันทบุรีที่เราเรียกว่าบุษราคัมนั้นเป็นแซปไฟร์สีเหลือง (Yellow Sapphire) ซึ่งมีคุณภาพเหนือกว่าโทแพซ เราจึงใช้ Yellow Sapphire แทน Topaz

นอกจากการสวมใส่เป็นเครื่องประดับแล้วTopaz ยังเกี่ยวข้องกับความเชื่ออีกด้วย เพราะคำว่า Topaz นั้นมาจากภาษากรีกคือคำว่า topazian (โทแพเซียน)  หมายถึงการเสาะแสวงหา คนในสมัยก่อนเชื่อว่าโทแพซ มีพลังอำนาจช่วยให้สติปัญญาดี มีความกล้าหาญ สามารถขจัดความทุกข์โศก  ป้องกันการฝันร้าย  และยังใช้รักษาโรคหืด โรคนอนไม่หลับได้ด้วย

ส่วน Citrine (ซิทริน) เป็นพลอยโปร่งใสสีเหลือง ส้ม และ ส้มอมน้ำตาล เป็นสีที่เกิดจากธาตุเหล็ก (Fe)โดยซิทรินที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่ได้มาจากการเผาอะเมทิสต์ (Amethyst) จัดอยู่ในกลุ่มของหินควอรตซ์ (Quartz) มีความแข็งเท่ากับ 7 (บุษราคัมความแข็งเท่ากับ 9) มีเสถียรภาพทางเคมี ไม่ทำปฏิกิริยากับ    สารเคมีทั่วไป จึงเป็นแร่ที่ทนทานต่อการผุกร่อน และทนต่อการทำลายทางเคมีมาก

คำว่า  "Citron" มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่า มะนาว เป็นการตั้งชื่อตามสีเพราะมีสีเหลืองมะนาว
โดย สีของซิทรินจะคล้ายคลึงกับสีของโทแพซสีเหลืองมาก จึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันอยู่บ่อยๆครั้ง 
แต่ปัจจุบัน ซิทรินเป็นที่นิยมกันมากกว่าโทแพซ เพราะโทแพซทีเหลือง หายากกว่าและมีราคาแพงกว่า  เชื่อกันว่าใครที่สวมใส่ซิทริน จะนำมาซึ่งสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้สดชื่น ช่วยเรื่องทัศนคติและมุมมองทำให้สามารถสื่อสารกับค้นรอบข้างได้ดี  ช่วยขจัดพิษทั้งในร่างการและจิตใจ