WGC รายงานการถือครองทองคำรับศักราชใหม่

11 / 02 / 2564 13:51

สภาทองคำโลก รายงานข้อมูลการถือครองทองคำล่าสุด เดือนมกราคม 2564 พบว่าธนาคารกลางของอุสเบกิสถานถือครองทองตำเพิ่มขึ้น 16.80 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.47 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดรองลงมาคือ อินเดีย คาซัคสถาน และฟิลิปปินส์  และมีหลายประเทศที่ปริมาณการถือครองทองคำติดลบ โดย รัสเซีย และตุรกี มีอัตราติดลบน้อยที่สุด

ประเทศที่มีการถือครองทองคำเพิ่มมากที่สุด