ต่อประทานบัตรเหมืองทอง "อัครา" อีก 10 ปี มีผลทนที

07 / 02 / 2565 09:58

เหมืองทองอัตราได้รับการต่ออายุประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ทองคำและเงิน จำนวน 4 แปลง ออกไปอีก 10 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2574 และต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ออกไปอีก 5 ปี 

บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด (คิงส์เกต) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส ฯ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ในจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ได้รายงานถึงการที่บริษัทได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองแร่ทองคำและเงิน โดยได้กล่าวขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรม และยืนยันว่ามีการใช้เทคโนโลยีซึ่งมีมาตรฐานระดับสากล และดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัทฯได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ที่ต้องการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการผลิตทองคำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน มุ่งเน้นส่งเสริมการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสากลด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังยืนยันว่า บริษัทปฏิบัติทุกอย่างตามกฎหมายและหลักธรรมภิบาลอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด