ภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในปี’64

09 / 03 / 2565 10:51

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สรุปตัวเลขการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดัของไทยตลอดปี2564 ว่า สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในรอบปีคือ ทองคำที่ยัง มิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปด้วยสัดส่วนร้อยละ 38.68 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยโดยรวม 

สินค้าส่งออกในอันดับ 2 คือเครื่องประดับแท้ ทั้งเครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง และเครื่องประดับแพลทินัมในสัดส่วน ร้อยละ 33.62 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.73 รองลงมาคือเพชร พลอยสี และเครื่องประดับเทียมตามลำดับ

ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยใน รอบ 12 เดือนของปี2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 44.79 แต่หาก พิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เมื่อไม่รวมการส่งออกทองคำ พบว่า เติบโตได้ร้อยละ 26.94 และหากพิจารณาถึงมูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เมื่อหักออกด้วยมูลค่าการส่งออกทองคำฯ และมูลค่าสินค้าส่งกลับจากต่างประเทศ พบว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.26

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงของ ไทย (ไม่รวมทองคำ) ในรอบปี 2564 ที่เติบโตได้นั้น เนื่องจาก การฟื้นตัวกลับมาของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจ ที่สำคัญซึ่งเป็นคู่ค้ากับไทย ส่วนใหญ่สามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เป็นปกติจากการดำเนินนโยบายทั้งการเงินและการคลังของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการใช้มาตรการทางสาธารณสุขที่นำมาใช้ ควบคู่กับการเร่งกระจายวัคซีนทำให้ครอบคลุมทั่วถึงประชากร ส่วนใหญ่จึงสามารถลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตลง ได้อย่างมีนัยยะ อีกทั้งภาคการผลิตและการบริโภคทั่วโลก สามารถขยายตัวได้ มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่ส่งเสริมให้การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย รวมทั้งอัญมณีและเครื่องประดับให้เติบโตได้ดีนับตั้งแต่มีนาคม 2564 เป็นต้นมา โดยสินค้าที่มีความโดดเด่นของไทย คือ เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง เครื่องประดับแพลทินัม เครื่องประดับเทียม รวมทั้งเพชรเจียระไน พลอยเนื้อแข็งและ เนื้ออ่อนเจียระไน