บทความทั้งหมด

15/07/2562

กฎหมายฟอกเงิน (ปปง) ที่ร้านทองควรรู้


ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านค้าทองคำ ที่เป็นนิติบุคคล มีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ซึ่งมีสาระสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามทั้งในส่วนของลูกค้าและในส่วนของร้านทองได้แก่ 1. ธุรกรรมที่ต้องรายงาน - ธุรกรรมเงินสด เมื่อลูกค้าซื้อ-ขายทองคำ ด้วยเงินสดที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้น ต่อ ปปง.ในแต่ละเดือน - ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เมื่อลูกค้าซื้อ-ขายทองคำ ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่นๆ ซึ่งมีพฤติกรรมหรือลักษณะ อันน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน (โดยไม่มีการกำหนดวงเงินขั้นต่ำ) ให้ร้านทองส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการตรวจสอบและพบความน่าสงสัย 2. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน เมื่อมีลูกค้า ซื้อ-ขายทองคำ กับร้านทองเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ได้มีการทำสัญญา หรือข้อตกลง หรือลักษณะซื้อขายอย่างต่อเนื่องจากลูกค้า มูลค่าตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไปหรือมีร่องรอยความต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ -ลูกค้าบุคคลธรรมดาแสดง ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เลขที่บัตรประจำตัว ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน ข้อมูลติดต่อ และลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม ส่วน -ลูกค้านิติบุคคลต้องแสดงชื่อ-นิติบุคคล เลขผู้เสียภาษี หลักฐานสำคัญแสดงตน เช่น หนังสือรับรองฯ สถานที่ตั้ง, เบอร์โทร ชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติฯ ข้อมูลของผู้มีอำนาจลงนามที่รับมอบหมายทำธุรกรรม ประเภทกิจการ ตราประทับ(ถ้ามี) และลายมือชื่อผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจลงนาม ไม่หลักฐานนี้ต้องรายงานต่อ ปปง. แต่ต้องเก็บข้อมูลไว้ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองแสดงความบริสุทธิ์ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง3. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า กำหนดขึ้นเพื่อประเมินและบริหารความเสี่ยงก่อนอนุมัติรับลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวทาง การเงินจากการทำธุรกรรมของลูกค้า ว่ามีพฤติการณ์ผิดปกติ หรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ เพื่อไม่ให้ ผู้ประกอบการถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดย- ตรวจสอบว่าลูกค้าได้ให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ เช่น ชื่อ–นามสกุล เลขประจำตัว ที่อยู่ เป็นต้น - ตรวจสอบ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดห้ามทำธุรกรรม ตามประกาศของสำนักงาน ปปง .หรือ บุคคลที่สำนักงาน ปปง. แจ้งว่าเป็นรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ที่มีสถานภาพ ทางการเมือง โดยผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน ประกอบด้วย นักการเมือง นักการเมืองส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต., อบจ.) และราชการในส่วนกลาง - พิจารณาปัจจัยที่มีความเสี่ยง เช่น สถานภาพทางการเมือง อาชีพที่มีความเสี่ยง พื้นที่ และประเทศที่มี ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม และพฤติกรรมของลูกค้า เป็นต้น กรณีพบว่าลูกค้าให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือจงใจปกปิดข้อมูล ให้พิจารณาว่าลูกค้ามีความเสี่ยง โดยตรวจสอบ และยุติความสัมพันธ์การทำธุรกรรมกับลูกค้าโดยห้ามเปิดเผย หรือกระทำการใดให้ลูกค้าทราบ เกี่ยวกับการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้า 4. ผู้ประกอบการร้านทอง ต้องจัดทำเอกสารนโยบายป้องกันการฟอกเงินเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ประจำร้าน โดย ประธานกรรมการ หรือ ผู้มีอำนาจสูงสุดของบริษัท ต้องลงนามในเอกสาร และประกาศเป็นนโยบายให้ เจ้าหน้าที่ และทุกคนในร้านรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 5. ผู้ประกอบการร้านทอง ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ปปง. อย่างน้อย 10 ชั่วโมง พร้อมทั้งวัดผล ติดตามประเมินผลผู้ผ่าน การอบรม และจัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำรายงาน หรือควบคุมการจัดทำรายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้ถูกต้องตาม พรบ. และต้องจัดให้ผู้ ผ่านการอบรมตามระเบียบนี้ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนทุก 2 ปี

Read More

15/07/2562

“ศรีทองดำ” มะนาวพันธุ์ใหม่กินได้ทั้งเปลือก


ที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เกษตรกรท่านหนึ่งได้พัฒนามะนาวสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถกินได้ทั้งเปลือก ไม่มีรสขมและน้ำมาก จนเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง มะนาวพันธุ์ใหม่นี้มีชื่อว่า“ศรีทองดำ” คุณประสิทธิ์ จิตสุวรรณ อายุ 65 ปี เกษตรหมู่ที่ 8 บ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง คือผู้พัฒนาสายพันธุ์มะนาวศรีทองดำโดยนำยอดมะนาวพันธุ์ตาฮิติ มาเสียบเข้ากับส้มโอพันธุ์ปัตตาเวีย ใช้เวลาเพียง 8 เดือน มะนาวก็จะออกดอก และให้ผลผลิตดกเต็มต้นตลอดทั้งปี สามารถปลูกได้ทั้งกลางแจ้ง ในที่ร่มและในกระถาง มีผลใหญ่ คั้นน้ำได้เยอะ และเปลือกอ่อนนุ่มคล้ายส้มโอ ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะร้านอาหารตามสั่ง ร้านส้มตำ โรงแรม และภัตตาคาร ซึ่งต้องใช้มะนาวจำนวนมากต่อวัน อีกทั้งยังทนแล้งได้ดี มีโรคและแมลงรบกวนน้อย ชาวบ้านจึงมักจะเรียกว่าศรีทองดำนี้ว่ามะนาวแก้ขัด เพราะกินได้ทั้งเปลือกไม่มีรสขม แถมรสชาติยังเปรี้ยวเหมือนมะนาวทั่วไป หลังจากประสบความสำเร็จในการพัฒนามะนาวศรีทองดำมานานกว่า 5 ปี คุณประสิทธิ์ จึงขยายพันธุ์มะนาวศีทองดำไปให้เกษตรกรที่สนใจได้ปลูกเพื่อเก็บผลผลิตขายยามหน้าแล้ง โดยการขายกิ่งตอนมะนาวพันธุ์ศรีทองดำในราคากิ่งละ 50-100 บาท แต่เป็นการทำตามออเดอร์เท่านั้นเพื่อไม่ให้กิ่งตอนเน่าเสีย ส่วนผลสดจะเก็บขายได้วันละไม่ต่ำกว่า 20 กิโลกรัมๆ ละ 50 บาท ทำรายได้ให้เจ้าของสวนเป็นอย่างดีเพราะผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ที่มะนาวเริ่มขาดแคลน และปรับราคาสูงขึ้นการปลูกมะนาวศรีทองดำจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรมะนาว เป็นไม้ผลมีรสเปรี้ยวจัดอยู่คู่ครัวคนไทยมานาน จัดอยู่ในพืชสกุลส้ม ผลมะนาวโดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 – 4.5 เซนติเมตร ต้นเป็นพุ่มเตี้ย สูงเต็มที่ราว 5 เมตร ก้านมีหนามเล็กน้อย มักมีใบดก ใบยาวเรียวเล็กน้อย คล้ายใบส้ม ส่วนดอกสีขาวอมเหลือง ปกติจะมีดอกผลตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าแล้ง จะออกผลน้อย และมีน้ำน้อยมะนาวเป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้คนในภูมิภาคนี้รู้จักและใช้ประโยชน์จากมะนาวมาช้านาน น้ำมะนาวนอกจากใช้ปรุงรสเปรี้ยวในอาหารหลายประเภทแล้ว ยังนำมาใช้เป็นเครื่องดื่ม ผสมเกลือ และน้ำตาล เป็นน้ำมะนาว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดยังนิยมใช้มะนาวเป็นส่วนผสมหรือฝานเป็นชิ้นบางๆ เสียบไว้กับขอบแก้ว เพื่อใช้แต่งรสในผลมะนาวมีน้ำมันหอมระเหยถึง 7% แต่กลิ่นไม่ฉุนอย่างมะกรูด น้ำมะนาวจึงมีประโยชน์สำหรับใช้เป็นส่วนผสมน้ำยาทำความสะอาด เครื่องหอม และการบำบัดด้วยกลิ่น หรือน้ำยาล้างจาน และยังมีคุณสมบัติที่สำคัญ ในการป้องกันและรักษาโรคลักปิดลักเปิดเพราะในมะนาวมีไวตามินซีเป็นปริมาณมากมะนาวมีน้ำมันหอมระเหยที่ให้กลิ่นสดชื่น เพราะมีส่วนประกอบของสารซิโตรเนลลัล ซิโครเนลลิล อะซีเตต ไลโมนีน ไลนาลูล เทอร์พีนีออล ฯลฯ รวมทั้งมีกรดซิตริค กรดมาลิก และกรดแอสคอร์บิก ซึ่งถือเป็นกรดผลไม้กลุ่มหนึ่ง เป็นที่ยอมรับว่าช่วยให้ผิวหน้าที่เสื่อมสภาพหลุดลอกออกไป พร้อมๆ กับช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ๆ ช่วยให้รอยด่างดำหรือรอยแผลเป็นจางลงอีกด้วย

Read More

15/07/2562

กีวีสีทอง


กีวีสีทอง ผลมีลักษณะทรงกลมรี ผิวเปลือกบางมีขนเล็ก ๆ แกนตรงกลางผลจะมีเมล็ดสีดำเล็ก ๆ เกาะอยู่รอบ ๆ ผลอ่อนจะมีลักษณะคล้ายกีวีสีเขียว ส่วนผลสุกจะมีสีเหลือง รสชาติหวาน เนื้อชุ่มฉ่ำน้ำ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว จัดอยู่ในกลุ่มของ ซูเปอร์ฟรุ๊ต เพราะมี วิตามินซี อี ไฟเบอร์ โฟเลท โพแตสเซียม แอนตี้ออกซิแดนท์ กีวีสีทองนอกจากมีรสหวานฉ่ำ อมเปรี้ยวเล็กน้อยพอให้ละมุนลิ้นแล้วยังมีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการมากมาย มีวิตามิน C สูงที่สุดในบรรดาผลไม้ทุกชนิด ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นหวัดง่าย การทานกีวีสีทองเพียงวันละ 1 ลูกจะเท่ากับปริมาณวิตามิน C ที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวัน ที่สำคัญยังแม้จะหวานมากแต่ก็มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำซึ่งคนเป็นเบาหวานสามารถรับประทานได้ ในกีวีสีทองยังมีสารเซโรโทนินที่ช่วยให้หลับสบายยาวนานตลอดคืน มีสารโฟเลตช่วยในการเจริญเติบโตของลูกน้อย ลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติของสมองและระบบประสาท จึงเหมาะสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ มีโพแทสเซียมจำนวนมากที่ช่วยในการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมาธิดีขึ้น และกีวีสีทองยังมีไฟเบอร์สูง ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายและป้องกันท้องผูกได้อีกด้วย นอกจากนี้ กีวีสีทองยังช่วยในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนทำงานได้ดีขึ้น ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดี และเป็นแหล่งของวิตามินอี ป้องกันเส้นเลือดอุดตัน ทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ มีโพแตสเซียมถึง 315 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับกล้วย 1 ผลแต่ให้แคลอรี่ต่ำกว่า ที่สำคัญคือ ด้วยมีไฟเบอร์สูงสำหรับผู้ที่มีปัญหาในระบบขับถ่ายแนะนำให้รับประทานทุกวันๆ ละ 2 ผล เพียง 1 สัปดาห์ระบบย่อยอาหารจะดีขึ้นพญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและ Anti-Aging Medicine แนะนำว่า ใน 1 วันเราควรรับประทานผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 5 กำมือ เพื่อช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ที่สำคัญความหวานจากผลไม้ช่วยให้ในระหว่างวันร่างกายไม่อ่อนเพลียและไม่ส่งผลเสียเท่ากับน้ำตาลทรายที่ใช้ปรุงอาหารในยปัจจุบัน กีวีถือเป็นหนึ่งในผลไม้ที่เราควรรัปประทาน เนื่องจากมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ล่าสุดมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ได้รายงานผลวิจัยเกี่ยวกับ“อาหาร-อารมณ์” พบว่า “หากรับประทานกีวีวันละ 2 ลูก เป็นประจำจะช่วยให้มีอารมณ์โดยรวมดีขึ้น ไม่หงุดหงิดง่าย ที่สำคัญจะรู้สึกมีพลังงานมากขึ้น” กีวีสีทองหรือ SunGold Kiwifruit เป็นกีวีสายพันธุ์ใหม่ ที่เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองเพาะพันธุ์ยาวนานกว่า 10 ปี เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีรสชาติอร่อย อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มากกว่าผลไม้ชนิดอื่นในทุกคำที่รับประทาน เหมาะกับผู้บริโภคทุกช่วงวัย หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

Read More

15/07/2562

สาหร่ายทะเล ทองคำเขียว


องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติรายงานว่า ประเทศชิลี, สเปน และญี่ปุ่น เป็นผู้ผลิตสาหร่ายทะเลระดับแถวหน้าของโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนการผลิตสาหร่ายร้อยละ 60 เฉพาะชิลีประเทศเดียวส่งออกสาหร่ายถึงปีละ 1,800 ตัน จนสาหร่ายทะเลได้รับสมญาว่าเป็น “ทองคำสีเขียว”ที่ชายหาดเมืองกัวอิน เป็นแหล่งผลิตสาหร่ายทะเลที่สำคัญของประเทศชิลี เพราะมีภูมิประเทศเหมาะสม มีคลื่นต่ำ มีกระแสน้ำเย็นไหลเข้าสู่ชายฝั่งในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งกระแสน้ำในชิลีเอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงการเพาะปลูกสาหร่ายทะเลทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกสาหร่ายทะเลบนชายหาดได้เกษตรกรที่เมืองกัวอินใช้วิธีการเพาะปลูกสาหร่ายแบบเก่า นั่นคือ การปลูกด้วยมือโดยไม่มีเครื่องจักร เมื่อครบ 15 วัน ก็สามารถเก็บสาหร่ายทะเลได้แล้ว ชิลีผลิตสาหร่ายทะเลหลายรูปแบบตามแนวชายฝั่งระยะทาง 4,500 กิโลเมตร และส่งออกปีละ 6,000 ตัน อย่างไรก็ตาม สถาบันส่งเสริมการประมงแห่งชาติระบุว่า เมื่อปีที่แล้ว อุตสาหกรรมสาหร่ายทะเลส่งออก คิดเป็นมูลค่า 246 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 8,610 ล้านบาท ทำให้ชิลี กลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตสาหร่ายรายใหญ่ของโลก ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปเอเชีย รวมถึงจีน ญี่ปุ่น และไทย แต่ความต้องการสาหร่ายทะเลหรือทองคำสีเขียวที่เพิ่มขึ้น และแรงกดดันมหาศาลทางระบบนิเวศ ทำให้สาหร่ายทะเลถูกคุกคาม สาเหตุที่ทำให้สาหร่ายทะเลได้รับความนิยมสูง เพราะสามารถนำไปผลิตสินค้าได้มากมายตั้งแต่ไอศกรีมไปจนถึงอาหารเสริม และเครื่องสำอาง รวมไปถึงสีย้อมผ้า พลาสติก ตลอดจนใช้ทดแทนเจลาติน อีกทั้งสาหร่ายทะเลยังได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนที่กินอาหารมังสวิรัติ, อาหารเจ และผู้คนที่หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ ด้วยเหตุผลทางศาสนาและสุขภาพ ปัจจุบันชิลี กลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตสาหร่ายรายใหญ่ของโลก ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปเอเชีย รวมถึงจีน ญี่ปุ่น และไทย แต่ความต้องการสาหร่ายทะเลหรือทองคำสีเขียวที่เพิ่มขึ้น และแรงกดดันมหาศาลทางระบบนิเวศ ทำให้สาหร่ายทะเลถูกคุกคาม

Read More

15/07/2562

บ้านทองสมสมัย ผู้ให้กำเนิดทองสุโขทัย


“บ้านทองสมสมัย” เป็นร้านทองร้านแรกที่ถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดรูปแบบทองลายโบราณ หรือ ทองสุโขทัย งานหัตถศิลป์ที่มีความปราณีตงดงามด้วยศิลปะแห่งทองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย ที่ยิ่งใหญ่จากอดีตถึงปัจจุบันเป็นต้นแบบของทองสุโขทัยมายาวนานกว่า 80 ปีตำนานบ้านทองสมสมัยเริ่มขึ้นเมื่อปี 2473 นายเชื้อ วงศ์ใหญ่ คือผู้ที่ทำให้ทองสุโขทัยหรือทองศรีสัชนาลัยมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เริ่มแรกเขาเรียนรู้วิชาทำทองมาจากช่างทองชาวจีน และได้ฝึกฝนศึกษาเพิ่มเติมจนสามารถทำทองได้ทุกรูปแบบจึงเปิดร้านทำทองเป็นของตนเองโดยจะรับทำทองตามที่ลูกค้าต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นเพียงสร้อยคอ แหวน หรือกำไล ที่มีลวดลายเรียบๆ และมีลวดลายอยู่เพียงไม่กี่แบบเท่านั้น โดยอาศัยเครื่องมือง่ายๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เอง ใช้ทองคำ96.5% ต่อมานายเชื้อได้ถ่ายทอดวิชาช่างทองให้แก่บุตรสาวชื่อสมสมัยจนมีความรู้ความสามารถในการทำทองอย่างเชี่ยวชาญเช่นเดียวกับบิดา ในยุคของคุณสมสมัยนี้ งานทำทองเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้เริ่มผลิตสร้อยถักรูปแบบทองโบราณซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด จึงเริ่มผลิตทองคำรูปพรรณลวดลายอื่นๆ โดยศึกษาลวดลายจากแหวนทอง สร้อยถักโบราณ และลวดลายที่ปรากฏในลายปูนปั้นตามโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัย พร้อมกับใช้ทองคำบริสุทธิ์99.99% ซึ่งเป็นเนื้อทองที่ใช้ทำทองคำในสมัยโบราณ ซึ่งมีข้อดีคือ ได้เนื้อทอง “สีดอกจำปา” มีความสุขสว่างกว่า หรือที่เรียกว่า “ทองสีดอกบวบ” ซึ่งแทบทุกชิ้นได้ผลตอบรับดี มียอดการผลิตเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เวลาต่อมาการทำทองคำลวดลายโบราณเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีการถ่ายทอดการทำทองคำไปในหมู่เครือญาติของครอบครัว นอกจากนี้คุณสมสมัยยังได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำทองสุโขทัยไปยังช่างทองอื่นๆ ที่ไม่ใช่เครือญาติเพื่อให้ศิลปะแขนงนี้แพร่หลายและไม่สูญหาย เช่น การรับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้ามาฝึกงาน เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร กาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง และวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ปัจจุบันทองสุโขทัยกลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่ร้านทองต่างๆนำไปใช้เป็นจุดขายแต่ความจริงการผลิตแตกต่างจากทองสุโขทัยอย่างสิ้นเชิงเป็นเพียงการนำทองรูปพรรณมาลงยาเท่านั้น แต่ทองสุโขทัยแท้มีจุดเด่นอยู่ที่การถักทอ การถม กี่ลงยา หรือ ลงราชาวดี สีของทองจะเป็นสีเหลืองจำปาเพราะใช้ทองคำบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่สีเหลืองดอกบวบเหมือนทองตู้แดงลงยาที่มีความบริสุทธิ์ 96.5 เปอร์เซ็นต์

Read More

15/07/2562

ทองหลาง


ทองหลาง(Indian Coral Tree) พืชตระกูลถั่วลำต้นใหญ่เป็นพืชชายน้ำที่ขึ้นง่ายโตไวแค่ใช้กิ่งปักแทนการปลูกด้วยเมล็ดตรงจุดที่ต้องการก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในแถบเอเชียเขตร้อนและอบอุ่น อินเดีย แอฟริกา อเมริกาใต้ และ ออสเตรเลีย โดยมากมักปลูกริมตลิ่งชายคลองคันสวนที่ยกเป็นร่องเพื่อลดการกัดเซาะพังทลายของดินและเป็นปุ๋ยอย่างดีแก่พืชอื่นๆเพราะอุดมด้วยธาตุอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์นับเป็นพืชสะเทินน้ำสะเทินบกที่ดีมากชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ รากของต้นทองหลางยังมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถดูดเก็บเอาน้ำในดินเลี้ยงลำต้นได้มากกว่าไม้ทุกชนิด ดังนั้นการปลูกต้นทองหลางไว้หลายๆต้นจะทำให้พื้นดินชุ่มชื้น ต้นไม้ใกล้เคียงอื่นๆจึงเจริญงอกงามไปด้วย ต้นทองหลางจึงเหมาะที่จะเป็นพืชที่บำรุงดินเพราะสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาเป็นปุ๋ย และเป็นเครื่องมือฟื้นฟูระบบนิเวศน์ได้เป็นอย่างดีลักษณะของทองหลาง เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10-20 เมตร ผิวเปลือกลำต้นบางสีเทา มีหนามแหลมคมหรือบางชนิดมีหนามเล็กๆ ยอดเป็นพุ่ม โปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ใบกลางจะโตกว่าสองใบด้านข้าง ลักษณะใบเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายใบโพธิ์ กว้างประมาณ 2-3 นิ้ว ยาวประมาณ 3-5 นิ้ว ผิวใบเรียบ สีเขียวหรือด่างเหลืองๆใต้ท้องใบมีสีขาวขุ่น ก้านช่อยาวประมาณ 3-5 นิ้ว บางชนิดลักษณะใบมนคล้ายกับใบของถั่วพู ใบโตประมาณ 3-4 นิ้ว ก้านใบจะมีใบย่อย 3 ใบ และบางชนิดใบประกอบ เรียงสลับ มี 3 ใบย่อย มีหูใบ ใบย่อยรูปไข่หรือโค้ง ใบมีขน ทองหลางออกดอกเป็นช่อติดกันเป็นกลุ่มออกตามบริเวณข้อต้น หรือโคนก้านใบช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ลักษณะดอกคล้ายกับดอกถั่วมีสีแดง หรือชมพู กลีบดอกกว้างประมาณ 1-2 นิ้ว ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ช่อดอกยาวประมาณ 4-8 นิ้ว มีผลเป็นฝักแบนโค้งเล็กน้อย ยาวประมาณ 15 -30 ซ.ม. เป็นข้อๆสีน้ำตาลเข้ม โคนฝักจะลีบเล็ก ผลแก่ฝักจะแตกที่ปลายอ้าออก ภายในฝักมีเมล็ดเป็นเหลี่ยม บ้างฝักยาวคอดเป็นข้อๆ สีน้ำตาลเข้ม และบ้างฝักแคบ ภายในมีเมล็ด 2-4 เมล็ด ทองหลางมีประโยชน์มากมายใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นไม้มงคลประจำบ้านและไม้พี่เลี้ยง เกษตรกรนิยมปลูกทองหลางไว้ในสวนทุเรียน มังคุด มะไฟ เพราะราก ลำต้น ใบ ดอก เป็นปุ๋ยอย่างดีกับพืช ดูดซับน้ำในดินไว้เลี้ยงลำต้นได้มากกว่าพืชทุกชนิด สร้างธาตุอาหาร หาอาหาร และรักษาความชื้นให้กับพืชประธานใบแก่ที่ร่วงหล่นจะผุพังงกลายเป็นปุ๋ยได้อีกต่อหนึ่ง ทองหลางมีคุณค่าทางอาหารหลายอย่าง ใบทองหลางอุดมด้วยโปรตีนเหมาะที่จะใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น วัว ควาย แพะ แกะ ส่วนใบอ่อนเป็นผักยอดฮิตใช้รับประทานร่วมกับเมี่ยงคำ ส้มตำมะละกอ บ้างเป็นผักจิ้มน้ำพริก เป็นผักสดเคียงเมี่ยง ปลาทู ปลาแหนม เป็นต้น ใบทองหลางผักที่มีกากใย อาหารมาก อุดมด้วยวิตามินเอและสารอาหารอีกหลายตัวที่จะช่วยบำรุงร่างกาย ดีต่อตัวและหัวใจเหมาะกับการเป็นอาหารบำรุงสุขภาพ บำรุงตา บำรุงกระดูก แก่คนทั่วไป

Read More

03/07/2562

ทำเลทอง อีอีซี


โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทำให้มีการขยายการลงทุนด้านสาธารณูปโภค การคมนาคมจากภาครัฐเพื่อรองรับพื้นที่ภาคตะวันออก ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เติบโตตามไปด้วย ทำให้พื้นที่ใน 3 จังหวัดนี้กลายเป็น “ทำเลทอง” ไปในทันที ทั้งเพื่อการลงทุนและการพัฒนาเป็นที่พักอาศัย เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่จะหลั่งไหลเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่เพื่อทำงานกันมากยิ่งขึ้นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้เปิดเผยรายงานสรุปผลการสำรวจอุปสงค์และอุปทานของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ที่ผ่านมา ใน 3 พื้นที่จังหวัดโครงการอีอีซี ระบุว่า ในพื้นที่ดังกล่าวมีโครงการรวม 974 โครงการ มูลค่า 561,227 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านจัดสรร 760 โครงการ มูลค่า 301,093 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 198 โครงการ มูลค่า 245,247 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 16 โครงการ มูลค่า 14,888 ล้านบาท มีหน่วยเหลือที่รอขายเพียง 54,653 หน่วย หรือเพียง 37.1% ของหน่วยในโครงการทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรร 39,829 จากการสำรวจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พบว่าในพื้นที่จังหวัดในอีอีซี โดยสรุปภาพรวมในปี 2561 ทั้งปีสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากการกระตุ้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและเอกชน วงเงิน 1.5 ล้านล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยตั้งเป้าให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู่ รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาทักษะนานาชาติ “ศรีราชา-แหลมฉบัง” เป็นเมืองอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ เชื่อมสู่การผลิตภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน “พัทยา-สัตหีบ-อู่ตะเภา” เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบครัว สุขภาพ และสันทนาการระดับโลก รวมถึงศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์แห่งอาเซียน และยกระดับ “มาบตาพุด-ระยอง” เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในอาเซียน และอุตสาหกรรมพลังงานเคมี ชีวภาพ วิจัยอาหารและไบโออีโคโนมี ส่วนแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตอีอีซีปี 2562 คาดการณ์ว่ายังโตต่อเนื่องในไตรมาส 1 แต่ในช่วงไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 ของปี 2562 ด้านอุปสงค์ จะชะลอตัวลง คาดการว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนในด้านอุปทานที่อยู่อาศัยจะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง เป็นผลมาจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซีของภาครัฐ โดยมีข้อสังเกตว่า ราคาที่ดินที่สูงขึ้น ส่งผลให้อุปทานบ้านแนวราบมีแนวโน้มที่จะมีการขยายตัว โดยเป็นการขยายตัวในกลุ่มของทาวน์เฮาส์และบ้านแฝดมากขึ้น ขณะที่อาคารชุดจะยังเป็นอุปทานที่อยู่อาศัยที่ยังคงมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป จากการจัดเก็บข้อมูลภาพรวมในปี 2561 ตลอดทั้งปี มีการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัดอีอีซี จำนวน 165 โครงการ 17,290 หน่วย จำนวนโครงการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยคือประมาณ 0.6% แต่จำนวนหน่วยลดลงร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยในไตรมาส 4 ปี 2561 มีการขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน โดยส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮาส์มากที่สุด จำนวน 2,634 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 5% ของจำนวนการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งหมด รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยว จำนวน 1,129 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 22.7% และบ้านแฝด จำนวน 1,110 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 22.3% ส่วนที่เหลือเป็น อาคารพาณิชย์และที่ดินจัดสรรทั้งนี้ ในปี 2561 มีการขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดินโดยส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮาส์มากที่สุด จำนวน 9,749หน่วย รองลงมาเป็นบ้านแฝด จำนวน 3,879 หน่วย และบ้านเดี่ยว จำนวน 3,360 หน่วย เป็นอาคารพาณิชย์จำนวน 238 หน่วย และที่เหลือเป็นที่ดินจัดสรรจะเห็นว่า การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่อีอีซี มีทิศทางที่สะท้อนความต้องการจริงไม่เป็นเพียงฟองสบู่แบบที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายพื้นที่

Read More

03/07/2562

ทองผาภูมิ


ทองผาภูมิ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี เดิมเป็นหัวเมืองเก่า พระนั่งเหล่าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเล็งเห็นว่าบริเวณแม่น้ำแควน้อยเป็นชุมชนที่หนาแน่น จึงให้ตั้งหัวเมืองขึ้น ได้แก่เมืองสังขละบุรี เมืองไทรโยค และเมืองทองผาภูมิ เพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์ด้านการข่าว ให้พม่าเห็นว่าไทยมีกำลังเข็มแข็งพม่าจะได้ไม่กล้ารุกราน และยังเป็นเมืองกันชนคอยส่งข่าวข้าศึกให้เมืองหลวงทราบต่อมาประมาณ ร.ศ.120 (พ.ศ. 2444)ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 พระองค์ ทรงปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผนดินใหม่ เมืองหน้าด่านอยางเมืองทองผาภูมิ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “อําเภอสังขละบุรี” ตั้งอยู่ทางฝังตะวันออกของแม่น้ำแควน้อย ทีบ้านท่าขนุน มีเจ้าเมืองปกครองขึ้นตรงต่อกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาเมื่อปี 2482 ได้เปลี่ยนชื่เมืองให้ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ และสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญคือ “ทองคํา” ซึ่งเป็นทรัพย์ยากรธรรมชาติ ที่พบมากในอําเภอนี้โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “กิ่งอําเภอทองผาภูมิ” จนกระทังปี พ.ศ. 2484 จึงได้ยกฐานะเป็น อําเภอทองผาภูมิ จนถึงปัจจุบัน อําเภอทองผาภูมิ มีศิลปวัฒนธรรมแบบไทยภาคกลางทียังคงมีการยึดถือปฎิบัติกันมาตามแบบวิถีไทย แต่เนื่องจากอําเภอทองผาภูมิอยู่ติดกับตะเข็บชายแดนไทย – พม่าจึงมีชนกลุ่มน้อยอพยพเข้ามาตั้งถินฐานกันมาก ทําให้มีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่หลากหลาย โดยชนเผ่าทีมีความโดดเด่นและอาศัยอยู่เป็ นจํานวนมาก คือ ชาวกะเหรียงและพม่าปัจจุบัน ทองผาภูมิได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศไทย และเป็นหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นที่ชื่นชอบของนักเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และนักผจญภัย ที่โด่งดังที่สุดคือ เขาช้างเผือก เป็นหนึ่งในสุดยอดเส้นทางของผู้รักการผจญภัย เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ คือสูงประมาณ 1,249 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในแต่ละปีจะมีการเปิดให้ไปพิชิตยอดเขาเพียงปีละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่กี่เดือน และต้องจองล่วงหน้า บนยอดเขาช้างเผือก สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติแบบ 360 องศาที่สวยงามสามารถมองเห็นไปถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์ ส่วนในวันที่ไม่มีหมอกก็สามารถมองเห็นประเทศพม่าและทะเลอันดามันได้ด้วย อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของทองผาภูมิคือ ปิล็อก ตำบลหนึ่งในอำเภอทองผาภูมิ ในอดีตที่นี่เคยรุ่งเรืองด้วยแร่ธาตุต่างๆ ในฐานะเหมืองปิล็อกที่ใครหลายคนคุ้ยเคยกัน แต่ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจทำทำให้เหมืองปิล็อกปิดตัวลงคงไว้เพียงตำนาน และปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทองผาภูมิที่มีสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยด้วยทะเลภูเขานั่นเอง

Read More

03/07/2562

Globe of Jewel หรือลูกโลกทองคำ ใน National Jewelry Museum


พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย National Jewelry Museum ของอิหร่านเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บเครื่องเงิน ทอง และเครื่องประดับอัญมณีเพลรพลอย และไข่มุก ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกกลางกรุงเตหะราน ซึ่งเป็นสมบัติเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนสมัยราชวงศ์ซาฟาวิด จนถึงสมัยราชวงศ์ปาห์ลาวี มีทั้งงานฝีมือช่างชาวอิหร่านและฝีมือห้างเพชรทองชื่อดังจากฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในห้องนิรภัยของธนาคารชาติอิหร่าน กลางกรุงเตหะราน มีเครื่องประดับชิ้นสำคัญมากมายเช่น Globe of Jewel หรือลูกโลกทองคำ Darya-i-nur หรือ Sea of light มหามงกุฎแห่งราชวงศ์ปาห์ลาวี บัลลังก์นกยูง เป็นต้นGlobe of Jewel หรือลูกโลกทองคำ สร้างเมื่อปี 1869 โดยคำสั่งของ Nasser-ed-din มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 66 เซนติเมตร ตัวขาตั้งทำจากทองและประดับอัญมณี โดยใช้ทองคำหนัก 34 กิโลกรัม ประดับอัญมณี 51,366 เม็ด ซึ่งมีน้ำหนัก 18,200 กะรัตในการสร้างสรรค์ชิ้นงานนี้ มีการใช้ มรกตแทนสีเขียวของ ทะเลและมหาสมุทร และใช้ทับทิมแทนบริเวณที่เป็นแผ่นดิน ส่วนที่เป็นประเทศอิหร่าน อังกฤษ ฝรั่งเศส และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ประดับด้วยเพชร และใช้ทับทิมสีอ่อนแทนประเทศอินเดีย บัลลังก์นกยูง ( The Peacock Throne หรือ Sun Throne) หรือบัลลังก์สุริยัน ประดับด้วยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ชิ้น ในหนังสือ ‘Treasury of National Jewels ...Witnesses of History’ ของธนาคารชาติอิหร่าน บรรยายเกี่ยวกับบัลลังก์นกยูงไว้ว่า ไว้ว่า สร้างในสมัย ฟาตห์ อาลี ชาห์ แห่งราชวงศ์กอญัร (ค.ศ.1772-1834) และตั้งชื่อว่า Peacock Throne ตามชื่อสนมคนโปรดของ ฟาตห์ อาลี ชาห์ ที่ชื่อ ‘Tavous khanoom’ ที่มีการเรียกขานอีกชื่อว่า Lady Peacock (Tavous เป็นภาษาเปอร์เซีย แปลว่า นกยูง) ต่อมา บัลลังก์นี้ ผ่านการปรับปรุง-ตกแต่ง-เพิ่มเติมหลายครั้งในสมัยชาห์อิหร่านในยุคต่อๆ มา จนกลายเป็นบัลลังก์ตามรูปแบบที่เห็นกันในปัจจุบัน Darya-i-nur หรือ Sea of light เพชรสีชมพูอ่อน 182 กะรัต ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก ที่รายล้อมด้วยอัญมณีอื่นที่ล้ำค่าถึงเกือบห้าร้อยเม็ด เป็นเครื่องประดับชิ้นที่สำคัญที่สุดในพิพิธภัณฑ์นี้ ว่ากันว่า เดิมเพชรเม็ดนี้หนักถึง 242 กะรัต แต่ภายหลังมีการตัดแบ่งออกเป็น 2 เม็ด ในหนังสือ Treasury of National Jewels ของธนาคารแห่งชาติอิหร่าน ระบุอีกว่า เพชรสีชมพู เป็นเพชรเม็ดหนึ่งที่ประดับอยู่ในมงกุฎของ พระเจ้าไซรัสมหาราช (600 หรือ 576 - 530 ก่อนคริสตกาล) ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเพชรในอดีตเชื่อว่า เพชร Darya –i- Nour กับ เพชร Noor-ul-Ain (ดวงตาแห่งแสง) น่าจะเป็นเพชรเม็ดเดียวกัน ก่อนถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน โดยเพชรดวงตาแห่งแสงนั้น ถูกนำไปประดับในมงกุฎรัดเกล้าให้กับ ฟาราห์ ปาห์ลาวี มเหสีของพระเจ้าชาห์ โมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวี แห่งอิหร่าน ปัจจุบันตั้งแสดงในห้องนิรภัยของธนาคารชาติอิหร่านนั่นเองส่วน เพชร Koh-i-Noor ว่ากันว่า ตกไปอยู่ในมือของ บริษัทอีสต์อินเดีย ของอังกฤษ หลังจากอาณาจักรซิกข์ แห่งอินเดียเหนือ เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามอังกฤษ-ซิกข์ ครั้งที่สอง จนในที่สุดยอดเพชรในตำนานเม็ดนี้ ตกอยู่ในความครอบครองของ ควีนวิคตอเรีย และต่อมากลายไปเป็นเพชรประดับมงกุฎราชินีแห่งราชวงศ์อังกฤษ ในปัจจุบัน ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงที่หอคอยแห่งลอนดอน ...มีข่าวหลายครั้งว่าคนอินเดียทวงคืน แต่รัฐบาลอังกฤษปฏิเสธที่จะส่งกลับนอกจากนี้ยังมีมหามงกุฎแห่งราชวงศ์ปาห์ลาวี ใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษกของพระเจ้าชาห์แห่งราชสกุลปาห์ลาวีทั้ง 2 พระองค์ มงกุฎนี้ทำจากเงินและทอง กรุผ้ากำมะหยี่สีแดงปักประดับเพชร รวมน้ำหนักมงกุฎทั้งสิ้นกว่า 2 กิโลกรัม ซึ่งนอกจากจะแสดงอัญมณีบนเครื่องประดับแล้วพิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย National Jewelry Museum ยังจัดแสดง เพชร พลอย ไข่มุก เป็นแบบ ชิ้นๆ (loose piece) ในถาดอีกมากมาย

Read More

03/07/2562

บัลลังก์ทอง


“บัลลังก์ทอง”หรือแก้วกาญจนา เป็นพันธุ์ไม้ประดับในสกุลอโกลนีม่า ที่มีหลายชนิดหลายสายพันธุ์และมีความสวยงามแตกต่างกัน เช่น เขียวหมื่นปี ทางช้างเผือก ทางสายเดี่ยว เสน่ห์จันทร์ขาว เสน่ห์จันทร์แดง เสน่ห์จันทร์เขียว เสน่ห์จันทร์ดำ รวมถึงพันธุ์ไม้ประดับที่ได้รับความนิยมอย่างกวักแม่ทองคำ โพธิ์บัลลังก์ ก็ล้วนเป็นพันธุ์ไม้ประดับในสกุลเดียวกับ บัลลังก์ทอง ทั้งสิ้น บัลลังก์ทอง เป็นพันธุ์ไม้ใบที่มีความนิยมสูงสุด มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนทั่วๆไป หรือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดียลงไปจนถึงมาเลเซีย หมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ เป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบแดดที่รำไรหรือกึ่งแดดกึ่งร่ม ถ้าได้รับแสงจัดจะทำให้สีใบเข้มสวยแต่อายุใบจะสั้น รากของบัลลังก์ทองชอบดินเย็น ต้องการน้ำปริมาณมาก ชอบดินร่วนระบายน้ำดี ควรผสมกากมะพร้าวสับ ผสมใบไม้ผุ คลุกเคล้าด้วยปุ๋ยคอก ถ้าได้ให้ปุ๋ยค้างคาวเดือนละครั้งก็จะทำให้สีสวยจัด ปุ๋ยสูตรที่เหมาะสม คือ46-0-0 หรือ 15-0-0 ที่จะให้ใบสีสวย และปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ เช่น แคลเซียมไนเตรท -จี หรือปุ๋ยเกล็ดสูตร 19-6-20 ส่วนการขยายพันธุ์ทำได้โดยการตอน แยกหน่อ บัลลังก์ทอง เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่แกมใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนมน ขอบใบเรียบ ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ค่อนข้างเรียบ เกลี้ยง เป็นมัน ก้านใบกลมเป็นร่องสีขาว ลิ้นใบยาวแผ่กว้างไปตามความยาวของกาบใบ กาบใบเป็นร่องห่อหุ้มลำต้น แผ่นใบสีเขียวเข้ม แต้มสีเขียวอ่อนประปราย เส้นกลางใบสีชมพู เส้นกลางใบนูนเด่นชัดบริเวณโคนและค่อยๆเล็กลงจนสุดปลายใบ ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ ออกบริเวณซอกใบ ดอกสีขาวบัลลังก์ทองยังเป็นพันธุ์ไม้ประดับที่ยังอยู่ในความนิยมของคนรักต้นไม้และยังเป็นของสวยงามและถือว่าเป็นไม้มงคลที่จะมอบให้แก่กันด้วยความยินดีทั้งผู้ให้และผู้รับอีกด้วย แต่เนื่องจากการผสมพันธุ์ที่เกิดเป็นบัลลังก์ทองที่ยีนในสายพันธุ์ยังไม่นิ่ง บางครั้งจะพบว่า ในกอของบัลลังก์ทองอาจจะมีต้นหนึ่งโผล่ขึ้นมามีใบเป็นสีเขียว ที่ในวงการเรียกกันว่า บัลลังก์มรกต ก็มีค่ะไม่เพียงแต่มีความสวยงาม ต้นบัลลังก์ทอง หรือแก้วกาญจนา ยังเป็นเหมือนเครื่องฟอกอากาศเพราะ มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี และยังเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมศิริมงคล ทำให้ผู้ปลูกมีชีวิตราบรื่น มีความสมบูรณ์ในทรัพย์สินเงินทองและให้โชคลาภแก่ผู้ที่อยู่ในบ้านอีกด้วย บัลลังก์ทอง ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งไม้ประดับ สกุลอโกลนีม่ามาจากภาษาอังกฤษ ว่า aglos ซึ่งเป็นรากศัพท์จากภาษากรีก แปลว่า แสงสว่าง หรือความสดใส ส่วนคำว่า nema แปลว่า thread คือเส้นใยบาง ๆ หรือเกลียว มีการตั้งชื่อสายพันธุ์ภาษาไทยที่สื่อความหมายทางโชคลาภ เช่น กวักมหามงคล บัลลังก์ทับทิม บัลลังก์ทอง หยกกาญจนา เป็นต้น

Read More

03/07/2562

เจ้าดาราทอง เจ้าชายนักแข่งรถแห่งสยาม


ในปลายทศวรรษที่ 1830 หนังสือพิมพ์ทุกฉบับในอังกฤษ ลงข่าวเจ้าชายแห่งสยามที่ทรงชนะเลิศอันดับหนึ่งของการแข่งรถระหว่างชาติทั่วทวีปยุโรป 3 ปีซ้อน คือปี 1936 ปี 1937 และ ปี 1938 จนคว้าตำแหน่ง" ดาราทอง "ของสมาคมนักแข่งรถอังกฤษมาครอง เหตุการณ์นี้เองที่ทำให้ประชาชนทั่วไปในยุโรปรู้จักชื่อ ประเทศสยาม เจ้าชายพระองค์นั้นคือพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช “พระองค์พีระ” เจ้าของฉายา “เจ้าดาราทอง” พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชและหม่อมเล็ก ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา พระองค์ประสูติเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2457 จบการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอีตัน และเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และเปลี่ยนไปศึกษาด้านประติมากรรม ที่ Byam Shaw School of Art พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช ทรงแข่งรถโดยได้รับการสนับสนุนจาก "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์" ทั้งสองพระองค์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักแข่งรถในชื่อ Prince Bira และ Prince Chula ทรงขับรถยี่ห้อ อี.อาร์.เอ. (English Racing Automobiles - E.R.A.) ทาสีฟ้าสดใส รถที่ใช้ในการแข่งขัน ชื่อ รอมิวลุส (Romulus) รีมุส (Remus) และ หนุมาน (Hanuman) สีฟ้าแบบนี้ ปัจจุบันเรียกว่า ฟ้าพีระ (Bira blue)พระองค์เจ้าพีระทรงมีพระปรีชาด้านการแข่งรถจนเป็นที่ยอมรับ โดยทรงชนะเลิศการแข่งขันครั้งแรกในรายการ Coupe de Prince Rainier ที่เซอร์กิตเดอโมนาโก (รายการ โมนาโกกรังด์ปรีซ์ในปัจจุบัน) ได้รับถ้วยเจ้าชายเรนีย์แห่งโมนาโก เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2479 โดยทรงขับรถรอมิวลุส และทรงชนะเลิศการแข่งรถกรังด์ปรีซ์ในยุโรปอีกหลายครั้ง ระหว่างปี ค.ศ. 1936, 1937 และ 1938 จนได้รางวัล ดาราทอง (BRDC Road Racing Gold Star) จากสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร 3 ปีซ้อน และได้รับการบรรจุชื่อในหอเกียรติยศของสมาคมนักแข่งรถอังกฤษเมื่อปลายปี พ.ศ. 2480 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช เสด็จกลับมาเยี่ยมประเทศไทย และนำรถรอมิวลุส กลับมาขับโชว์ และจัดประลองความเร็วที่ถนนราชดำเนิน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2480 โดยราชยานยนต์สมาคมแห่งสยาม และจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมที่วังจักรพงศ์ มีผู้คนเข้ามาชมเป็นจำนวนมากและทั้งสองพระองค์ยังทรงเป็นกำลังสำคัญ ในการเตรียมการจัดการแข่งขันกรุงเทพกรังด์ปรีซ์ (Bangkok Grand Prix) โดยเชิญนักแข่งชั้นนำมาแข่งขันบนเส้นทางรอบสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง ระยะทาง 2 ไมล์ ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2492 แต่การแข่งขันนี้ต้องยกเลิกไป เพราะเกิดสงครามโลกขึ้นเสียก่อน ด้านชีวิตครอบครัวพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช เสกสมรส 5 ครั้ง กับหม่อมซิริล เฮย์คอค ชาวอังกฤษ หม่อมชลิต้า โฮวาร์ด ชาวอาร์เจนตินา หม่อมสาลิกา กะลันตานนท์ หม่อมอรุณี จุลทะโกศล และหม่อมชวนชม ไชยนันท์ เมื่อพ.ศ. 2526 เสด็จกลับไปอังกฤษอีกครั้ง เก็บพระองค์อย่างชายชราที่ไม่มีใครรู้จัก ทรงแวะเยี่ยมหม่อมซีริลเป็นครั้งสุดท้าย สองวันก่อนคริสต์มาสคือวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ชายชราคนหนึ่งล้มลงสิ้นลมหายใจที่สถานีรถไฟบารอนส์คอร์ต ไม่มีใครทราบว่าชายชาวเอเชียคนนี้เป็นใคร ไม่มีหลักฐานอะไรในตัวเขา นอกจากจดหมายเขียนเป็นภาษาที่ตำรวจอ่านไม่ออก สก๊อตแลนด์ยาร์ดส่งจดหมายไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางภาษาที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ทราบอีก 7 วันต่อมาว่าชายชราผู้นั้นคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช เจ้าดาราทองผู้โด่งดังที่สุดเมื่อ 50 ปีก่อน สิ้นพระชนม์ในวัย71 ปี

Read More

03/07/2562

รัดพระองค์ทองคำ / ปั้นเหน่งเพชร แห่งตระกูล จักรพงศ์


ที่พิพิธภัณฑ์ victoria & albert museum ประเทศอังกฤษ มีสมบัติเก่าแก่ของตระกูล จักรพงศ์ จัดแสดงอยู่ นั่นคือ รัดพระองค์ทองคำ(เข็มขัด) และปั้นเหน่งเพชร(หัวเข็มขัดเพชร) ซึ่งคาดว่าหม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงศ์ (มารดาของฮิวโก้ จุลจักร จักรพงศ์) อนุญาตให้ทางพิพิธภัณฑ์ยืมมาจัดแสดงไว้ ไม่ใช่การจำหน่ายถ่ายโอนแต่อย่างใด ซึ่งบ่อยครั้งที่พิพิธภัณฑ์ดังๆจะยืมเครื่องประดับจากราชวงศ์ในยุโรปหรือราชวงศ์อื่นๆทั่วโลกไปจัดแสดงเพื่อให้คนทั่วไปได้ชื่นชมชม ในเว็บไซต์ทางการของพิพิธภัณฑ์ victoria & albert museum ได้อธิบายถึงรัดพระองค์ทองคำ(เข็มขัด) และพระปั้นเหน่งเพชร(หัวเข็มขัดเพชร)นี้ไว้ว่า “รัดพระองค์เส้นนี้ ได้ถูกสั่งทำโดย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงยุคปี 1890 งานประดับทองนี้ ถือว่าเป็นงานประณีตขั้นสูง สมกับที่ได้รับการพระราชดำรัสให้จัดทำขึ้นโดยพระราชวงศ์ชั้นสูง ในส่วนของรัดพระองค์มีความสลับซับซ้อน บ่งบอกถึงประเพณีอันยาวนานของการถักทอง ทอเส้นทอง ออกมาอย่างวิจิตรงดงามของไทย และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ด้วยรัดพระองค์เส้นนี้ ” ทั้งนี้ได้มีพระบรมฉายาลักษณ์แสดงประกอบยืนยันด้วย รัดพระองค์ทองคำและพระปั้นเหน่งเพชร นี้หม่อมอลิซาเบธ จักรพงศ์ ณ อยุธยา(คุณยายของ ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์) พระชายาในพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ เคยใส่เข้าร่วมพิธีพระบรมราชาภิเษก ของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ด้วย ปัจจุบันตกทอดมาเป็นสมบัติของทายาทของตระกูลจักรพงศ์ ที่สืบเชื้อสายโดยตรงมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งนอกจากรัดพระองค์ และพระปั้นเหน่งเพชรนี้แล้วก็ยังมีสมบัติเก่าแก่ล้ำค่าอีกมากมายที่ตกทอดมาสู่คนรุ่นปัจจุบันของตระกูลจักรพงศ์ต้นราชสกุลจักรพงษ์ คือสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ หรือทูลกระหม่อมเล็ก พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชอนุชาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระเชษฐาธิราชในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเป็นรัชทายาทลำดับที่สองแห่งการสืบราชสันตติวงศ์ พระองค์ทำผิดประเพณีด้วยการเสกสมรสกับคัทริน เดสนิตสกี สุภาพสตรีเชื้อสายยูเครนจากรัสเซียโดยไม่ได้ทรงขออนุญาตจากพระพระราชชนกและพระราชชนนีทำให้ทั้งสองพระองค์ทรงผิดหวังและกริ้วหนักมาก ต่อมาหม่อมคัทรินประสูติพระโอรสเป็นลูกครึ่งและมีฐานันดรเป็นหม่อมเจ้าโดยอัตโนมัติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทานพระนามให้ว่า “หม่อมเจ้าพงษ์จักร” ภายหลังหม่อมคัทรินหย่าร้างกับสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ พระสวามีแล้วเดินทางไปอยู่เซียงไฮ้กับพี่ชาย ส่วนสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถก็ทิวงคตในปีถัดมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระกรุณาสงสารพระภาติยะ(หลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย)ซึ่งกำพร้าชนกชนนีจึงสถาปนาหม่อมเจ้าพงษ์จักรขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2463 อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2466 ทรงร่างกฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2467 ให้ยกเว้นผู้มีพระชายาเป็นนางต่างด้าวจากการสืบราชสันตติวงศ์ ด้วยเหตุนี้พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์จึงถูกตัดออกจากการสืบราชสมบัติ เพราะมีหม่อมมารดาเป็นนางต่างด้าวนั่นเอง

Read More

21/06/2562

พบเหรียญทองคำโรมัน อายุ 2000 ปี ในอิสราเอล


พบเหรียญทองคำโรมัน อายุ 2000 ปี ในอิสราเอลในเดือนมีนาคม ปี 2016 ลอรี ริมอน นักปีนเขาชาวอิสราเอลได้พบเหรียญโบราณหายากสีทองมันวาว ขณะปีนเขาอยู่ในแคว้นกาลิลี ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของอิสราเอล เจ้าหน้าด้านโบราณวัตถุของอิสราเอลระบุว่า เหรียญดังกล่าวเป็นเหรียญทองคำมีอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งมีภาพจักรพรรดิออกัสตัสแห่งโรมันอยู่บนเหรียญ หน่วยงานด้านโบราณวัตถุของอิสราเอลระบุว่า เหรียญดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิทราจัน ในปีค.ศ. 107 อันเป็นส่วนหนึ่งของชุดเหรียญที่ระลึกที่อุทิศแด่จักรพรรดิโรมันที่ปกครองบ้านเมืองก่อนหน้านั้น เหรียญทองคำนี้ถือเป็นเหรียญที่ 2 ที่มีการค้นพบในโลก โดยเหรียญแรกถูกพบโดย Laurie Rimon ในชุมชน Kfar Blum ทางตอนเหนือของอิสราเอล ระหว่างการเดินป่าของเขาในพื้นที่ทางตะวันออกของแคว้นกาลิลี ปัจจุบันเหรียญดังกล่าวถูกจัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ Danny Syon นักสะสมเหรียญ ได้กล่าวว่าเหรียญที่ถูกพบนี้ "เป็นของหายากซึ่งมีความสำคัญระดับโลก ในทางกลับกัน เราก็ได้เห็นสัญลักษณ์ของกองทัพโรมัน อยู่ถัดจากชื่อของผู้ปกครองทราจันบนเหรียญ แทนที่จะเป็นภาพของจักรพรรดิทราจัน และในกรณีเช่นนี้ที่พบเห็นได้บ่อย ก็จะมีภาพของจักรพรรดิออกัสตัสปรากฏอยู่"Donald T. Ariel หัวหน้าภัณฑารักษ์ด้านเหรียญโบราณประจำหน่วยงาน เชื่อว่าเหรียญนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ของกองทัพโรมันกว่า 2,000 ปีก่อน และอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายชาวยิวในแคว้นกาลิลี ซึ่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อธิบายถึงช่วงเวลาดังกล่าวว่า ทหารโรมันบางส่วนได้รับเงินเดือนสูง โดยได้รับเป็นเหรียญทองคำถึง 3 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับเหรียญเงิน 75 เหรียญ และด้วยมูลค่าที่สูงเช่นนี้ ทำให้เหล่าทหารไม่สามารถซื้อสินค้าตามท้องตลาดด้วยเหรียญทองได้ เพราะพ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถให้เงินทอนแก่พวกเขาได้ ส่วนเหรียญจักรพรรดิทราจันที่เป็นเหรียญบรอนซ์และเงินนั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งเหรียญทองคำนี้เป็นของที่หาได้ยากมาก จักรพรรดิจักรพรรดิทราจัน หรือจักรพรรดิไตรยานุส (Marcus Ulpius Nerva Traianus) ประสูติเมื่อ วันที่ 18 กันยายน ค.ศ.53 เป็นจักรพรรดิโรมันเมื่อ ค.ศ.98 ถึง ค.ศ.117 พระองค์เป็นจักรพรรดิองค์ที่สามใน ห้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม นอกจากจะปกครองจักรวรรดิได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ในด้านการทหารพระองค์ก็มีความสามารถไม่แพ้กัน พระองค์เป็นที่รู้จักดีในการพิชิตดาเซีย ร่วมถึงการรบกับจักรวรรดิพาร์เทีย อาณาเขตของจักรวรรดิในรัชสมัยของพระองค์นั้นถือได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีอาณาเขตจากกาลิเซีย ไปจนถึงเมโสโปเตเมีย

Read More

21/06/2562

เหรียญทองคำโคะบัง จากสมัยเอโดะ


เมื่อ 60 ปีก่อนมีการขุดค้นพบเหรียญทองคำ 3 แบบจากช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 ได้จากพื้นที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งในย่านกลางเมืองของกรุงโตเกียว เหรียญทองคำเหล่านี้คือเหรียญทองคำโคะบังจากสมัยเอโดะ มีเชื่อว่าเหรียญทองคำเคโจ เหรียญทองคำโชโตกุ และเหรียญทองคำเคียวโฮ เป็นเหรียญทองคำที่ยังคงความแวววาวเหมือนเมื่อแรกผลิต ที่แม้เวลาจะผ่านไปนานหลายศตวรรษก็ตาม แสดงให้เห็นความพยายามของรัฐบาลในขณะนั้นในการรักษาความเชื่อใจของสาธารณชนต่อเหรียญทองคำเหล่านี้โคะบังคือเหรียญกษาปณ์ที่โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ผลิตออกมาใช้ทันทีหลังจากเข้าครองอำนาจเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 โคะบังผลิตด้วยมือในโรงกษาปณ์ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เหรียญกษาปณ์เหล่านี้มีสีทองเหลืองอร่ามและปรากฏลวดลายกับตราประทับหลากหลายรูปแบบ แม้เวลาล่วงเลยผ่านไปหลายศตวรรษ โคะบังก็คงความสุกปลั่งไม่ต่างจากยุคอดีตเมื่อแรกผลิต สิ่งนี้สื่อถึงความมุ่งมั่นของระบอบโชกุนในการผลิตเหรียญกษาปณ์ซึ่งเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและหมุนเวียนใช้งานทั่วประเทศเหรียญทองคำโคะบัง 208 เหรียญถูกขุดพบในย่านกินซา ตอนกลางของกรุงโตเกียวเมื่อปี 1956 ไม่มีรายงานการค้นพบว่า ผู้ที่ฝังเหรียญทองคำเหล่านั้นไว้เป็นใคร ทั้งนี้ประวัติศาสตร์การผลิตเหรียญกษาปณ์ของญี่ปุ่นเริ่มขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 7 แต่หลังศตวรรษที่ 10 ไม่มีการใช้งานเหรียญกษาปณ์ที่ผลิตโดยรัฐบาลกลางเป็นเวลายาวนาน ผู้คนใช้ผ้าไหมและข้าวแทนเงิน หรือใช้เหรียญของจีน แต่มีการผลิตเหรียญที่ระลึกในวโรกาสต่างๆ ล่าสุดคือ เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์เหรียญที่ระลึกนี้มี 2 ประเภท ประเภทแรกคือเหรียญที่ทำจากทองคำบริสุทธิ์ ซึ่งมีมูลค่าหน้าเหรียญ 10,000 เยน และเหรียญที่ทำด้วยโลหะทองแดงผสม มีมูลค่าหน้าเหรียญ 500 เยน โดยจะมีการผลิตเหรียญทองคำ 50,000 เหรียญ และเหรียญทองแดง 5 ล้านเหรียญเหรียญทองคำด้านหน้าเป็นรูปหงส์สยายปีก ขณะที่ด้านหลังของเหรียญเป็นตราสัญลักษณ์ดอกเบญจมาศ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นส่วนเหรียญทองแดงด้านหน้าเป็นภาพพระราชบัลลังก์ของสมเด็จพระจักรพรรดิที่เรียกว่า ทากามิกูระ พระราชบัลลังก์นี้ใช้ในโอกาสพิเศษในพระราชพิธีเสด็จขึ้นครองราชย์ ขณะที่ด้านหลังของเหรียญเป็นตราสัญลักษณ์ดอกเบญจมาศเช่นกัน

Read More

21/06/2562

พบเหรียญทองคำอายุ 900 ปี ในอิสราเอล


เมื่อปลายปีก่อน(2561) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านโบราณวัตถุแห่งประเทศอิสราเอลได้ประกาศว่ามีการค้นพบสมบัติโบราณล้ำค่า เป็น เหรียญทองคำหายากจำนวน 24 เหรียญและต่างหู 1 ข้าง บรรจุอยู่ในกระปุกทรงกระบอกที่ทำด้วยสัมฤทธิ์ บริเวณท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียนโบราณของเมืองซีซาเรีย (Caesarea) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอล เหรียญทองคำและต่างหูดังกล่าวถูกระบุว่ามีอายุเก่าแก่ประมาณ 900 ปี ตรงกับช่วงที่เกิดสงครามครูเสดขึ้นในดินแดนแห่งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดสำรวจสันนิษฐานว่าเจ้าของกระปุกเหรียญน่าจะนำมาซ่อนไว้ให้พ้นจากนักรบครูเสด โดยกระปุกใบนี้ถูกซุกซ่อนไว้ระหว่างก้อนหิน 2 ก้อนที่อยู่ด้านข้างบ่อในบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ย้อนกลับไปในสมัยจักรวรรดิอับบาซิด (Abbasid) และจักรวรรดิฟาติมิด (Fatimid) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 11 โดยเชื่อมโยงกับสงครามครูเสดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุคกลางของเมืองซีซาเรีย ทีมนักโบราณคดีกล่าวว่า เจ้าของเหรียญทองคำชุดนี้น่าจะเป็นชาวเมืองซีซาเรียที่อาจเสียชีวิตจากการถูกสังหารหมู่โดยกองทัพของกษัตริย์บอลด์วินที่ 1 ระหว่างสงครามครูเสด ในปี พ.ศ. 1644 (ค.ศ. 1101) การค้นพบนี้มีขึ้นระหว่างการขุดค้นทางโบราณคดี เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ตามโครงการมรดกโลกซีซาเรีย (Caesarea World Heritage) จุดที่พบอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่เคยพบขุมทรัพย์ในยุคเดียวกัน 2 แห่ง หม้อสำริดบรรจุทองคำและอัญมณี เมื่อคริสต์ทศวรรษ 1960 และเรือสำริดในทศวรรษ 1990 และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2014 ทีมนักดำน้ำสมัครเล่นชาวอิสราเอลยังได้ค้นพบขุมทรัพย์ทองคำขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาโดยบังเอิญ บริเวณทะเลนอกชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเหรียญทองคำเก่าแก่ อายุราว 1,000 ปี จำนวนกว่า 2,000 เหรียญ น้ำหนักรวมประมาณ 8 กก. สำนักงานโบราณวัตถุแห่งอิสราเอล ตรวจสอบแล้วพบว่าเหรียญทองคำดังกล่าวผลิตขึ้นในยุคคอลิฟะอัล-คิม แห่งราชวงศ์อิสลามฟาติมิด ซึ่งปกครองดินแดนแถบตะวันออกกลางประมาณศตวรรษที่ 11 และเมื่อนำเหรียญมาเทียบกับมูลค่าทองในปัจจุบันคิดเป็นเงินได้ราว 240,000 แสนดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 7.68 ล้านบาท แต่มูลค่าทางประวัติศาสตร์มีมากจนไม่อาจประเมินได้ปัจจุบันทรัพย์สมบัติทั้งหมด ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิสราเอล ในกรุงเยรูซาเลม

Read More

21/06/2562

สุวรรณภูมิดินแดนแห่งทองคำ


สุวรรณภูมิ แปลตามรากศัพท์ได้ว่า ดินแดนแห่งทองคำ ชื่อนี้เป็นคำเรียกขานที่พวกพ่อค้าทั้งตะวันออกและตะวันตกดินใช้เรียกแดนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเดินทางมาติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายกับชนพื้นเมืองที่นี่เมื่อประมาณ 2,500 ปีก่อน แต่ไม่มีการบันทึกถึงเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมจึงเรียกดินแดนนี้ว่า สุวรรณภูมิ ปัจจุบันนักวิชาการจึงได้วิเคราะห์ถึงที่มาของชื่อสุวรรณภูมิไว้ 3แนวทาง คือ หนึ่ง สุวรรณภูมิ ที่หมายถึงดินแดนที่มีแร่ทองคำอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากทองคำเป็นสิ่งหายาก ทำให้พ่อค้าอยากมาค้าขายเพื่อแสวงหาทองคำไปด้วย หรือสองอาจเป็นไปได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องใช้สำริดซึ่งมีส่วนผสมของดีบุกในปริมาณสูง เลยมีผลให้วัตถุมีผิวสีเหลืองคล้ายทอง จึงมีการเปรียบเปรยว่าที่นี่เป็นดินแดนแห่งทอง หรือสามเป็นการเรียกในเชิงเปรียบเทียบ หรือมีนัยถึงความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากดินแดนแถบนี้อุดมไปด้วยทรัพยากรต่างๆ ทั้งแร่ธาตุและของป่านานาชนิดซึ่งจัดเป็นสินค้าราคาแพง ทำให้บรรดาพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายต่างร่ำรวยกลับไปเมื่อพิจารณาจากทั้งหมดแล้ว 3 แนวทางจะเห็นว่าการเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าสุวรรณภูมิหรือดินแดนแห่งทองคำ ก็ดูจะไม่เกินจริงนักเพราะหากดูสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรของดินแดนนี้ที่แผ่นดินใหญตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศอินเดียและอยู่ทางทิศใต้ของประเทศจีนและอยู่ติดทะเล ทำให้เกือบทุกประเทศที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ คือ พม่า ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และเวียดนาม มีพื้นที่ส่วนหนึ่งติดทะเลซึ่งสามารถติดต่อกับโลกภายนอกทางทะเลได้โดยสะดวก มีแผ่นดินที่มีลักษณะเป็นแหลมใหญ่ยาว ยื่นลงไปในทะเล ประกอบด้วยคาบสมุทรพม่า คาบสมุทรมลายู และคาบสมุทรอินโดจีน ส่วนทรัพยากรธรรมชาตินั้น ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถือเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และสำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะเครื่องเทศและของป่าซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นพืชพรรณไม้เศรษฐกิจและของป่านานาชนิด ได้แก่ ไม้เนื้อหอมอย่างไม้ฝาง ไม้กฤษณา หรือจำพวกไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้รัง ไม้ประดู่ เป็นต้น สมุนไพร เครื่องเทศ เช่น พริกไทย กานพลู ลูกจันทร์ หรือเป็นผลิตผลจากป่า อย่างนอแรด ครั่ง งาช้าง หนัง-เขา-กระดูกสัตว์ ขนนก ขนเม่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุที่สำคัญอีกหลายชนิด เช่น ทองคำ เงิน ดีบุก ตะกั่ว เหล็ก ทองแดง เพชร พลอย ฯลฯด้วยสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นดินแดนที่ดึงดูดพ่อค้าและผู้คนจากทั่วโลกให้เดินทางเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนและสัมผัสดินแดนแห่งความมั่งคั่งนี้มิได้ขาด จนเกิดคำเรียกและกลายเป็นดินแดนที่มีชื่อเสียงปรากฏในเอกสารทั้งของโลกตะวันตกและตะวันออกว่า “สุวรรณภูมิดินแดนแห่งทองคำ”

Read More

21/06/2562

สามเหลี่ยมทองคำแห่งอินเดีย


สามเหลี่ยมทองคำแห่งอินเดีย บางคนเรียกว่า 3 อัญมณีแห่งอินเดียประกอบไปด้วยเมืองซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมอินเดียโบราณมาจนถึงปัจจุบันอันได้แก่ นิวเดลี อัครา และ ชัยปุระ เนื่องจากเมืองทั้งสามอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน การเดินทางไปยังทั้ง 3 เมืองมีลักษณะเป็นเหมือนสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวชมเมืองที่อยู่บนแต่ละมุมของสามเหลี่ยม จึงทำให้ทั้งสามเมืองนี้ถูกเรียกว่า “สามเหลี่ยมทองคำแห่งอินเดีย” หรือGolden Triangle of India นิวเดลี (New Delhi) เมืองหลวงของอินเดีย เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ รัฐสภา ศูนย์กลางการปกครองต่าง ๆ และสถานทูต แลนด์มาร์คสำคัญมากมาย เช่น ประตูเมืองอินเดีย หรือIndia Gate สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่พลีชีพในสงครามครั้งสำคัญๆ ป้อมแดง หรือ Red Fort คนอินเดีย เรียกที่นี่ว่า ลาล ขีลา ป้อมปราการที่จักรพรรดิชาห์ จาฮาน แห่งราชวงศ์โมกุล ทรงให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นหัวใจของนครซาห์ชาฮานาบัด เมื่อปี 1639 ชื่อป้อมแดงมาจากเนินทรายสีแดงที่ใช้ก่อสร้าง หรือที่เรียกว่า Lal Gila ภายในเป็นพระราชวังของชาห์ จาฮาน (ผู้สร้างทัชมาฮาล) ผนังห้องงดงามด้วยหินสีต่างๆที่ถูกฝังลงไป มีราชบัลลังก์นกยูง เป็นทองคำแท้ ฝังด้วยเพชร จารึกอักษรข้อความ “If there is a paradise on earth it is this, it is this, it is this” เป็นประโยคคลาสสิกที่ตรึงใจใครหลายคนอัครา (Agra) เมืองนี้คือที่ตั้งของอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก นั่นคือ ทัชมาฮาล(Taj Mahal) อนุสรณ์แห่งความรักที่พระเจ้าชาห์ จาฮาน ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของพระมเหสีผู้เป็นที่รัก และถูกยกย่องว่าเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่สวยงามที่สุดในโลก อัครา อยู่ห่างจากเดลลีประมาณ 200กิโลเมตร ที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงของอินเดียในช่วงศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพรหมบุตร หรือแม่น้ำยมุนา เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของอินเดีย ที่เมืองนี้ยังมี ป้อมอัครา (Agra Fort)ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1983 ด้วยความงามที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานกับความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นศิลปะเฉพาะตัวของราชวงศ์โมกุล และยังแสดงถึงการรวมธรรมเนียมประเพณีของศาสนาอิสลาม และฮินดูเข้าด้วยกันผ่านรายละเอียดของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ชัยปุระ (Jaipur) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐราชสถาน ได้รับขนานนามว่าเป็น “นครสีชมพู”เนื่องจากในปี 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ได้มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเก่าของบ้านเรือนตนเอง เพื่อต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่งเวลส์ (Prince of Wales) มกุฎราชกุมารของอังกฤษในขณะนั้น จนเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งโลก ชัยปุระเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมงดงามมากมาย เช่น ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) หรือที่ พระราชวังแห่งสายลม (Palace of the Winds) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สร้างจากหินทรายสีแดงและสีชมพู สูง 5 ชั้น มีหน้าต่างฉลุช่องลมสีชมพูอมส้ม 953 ช่องจนดูเหมือนรังผึ้ง หน้าต่างฉลุลวดลายนี้มีไว้เพื่อให้นางในวังมองทะลุมาเห็นชีวิตนอกวังได้ สามเหลี่ยมทองคำแห่งอินเดีย จึงเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่ปรารถนามาเห็นให้ได้ด้วยตาตัวเองสักครั้ง

Read More

21/06/2562

มือถือทองคำ รางวัลสำหรับแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 6 สมัย


บริษัท iDesign Gold บริษัทสัญชาติอเมริกัน ที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับสโมสรลิเวอร์พูลที่คว้าแชมป์ยุโรปได้เป็นสมัยที่ 6ในฤดูาลหน้า ได้ผลิตเคสไอโฟนทองคำรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับบรรดานักเตะลิเวอร์พูลและเจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันก็ได้รับของขวัญพิเศษนี้ด้วยเช่นกัน เคสมือถือรุ่นพิเศษนี้ผลิตจากทองคำ 24 กะรัต มูลค่า 3,500 ปอนด์หรือราว 143,500 บาท ด้านหลังสลักชื่อและเบอร์เสื้อของนักเตะแต่ละคนไว้ ตามด้วยโลโก้ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก และโทรฟี่ "บิ๊กเอียร์" ทั้งนี้เพื่อให้แข้งลิเวอร์พูลได้หวนรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ที่พวกเขาสร้างขึ้นในครั้งนี้ เคสมือถือทองคำนี้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ iPhone Xs โดยนักเตะหงส์แดงที่มีชื่อลงเล่นในบอลยุโรป 27 คนและเยอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีมคือผู้ที่ได้เป็นเจ้าของของขวัญสุดล้ำค่าชิ้นนี้ ทั้งนี้ ทัพ "หงส์แดง" ลิเวอร์พูลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อปราบบาร์เซโลนาลงได้ในรองรองชนะเลิศ และในรอบชิงชนะเลิศก็ยังสามารถเอาชนะ"ไก่เดือยทอง" ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ได้อย่างสวยงาม2-0 ที่ว่านต๋า เมโทรโปลิตาโน่ รังเหย้าของทัพ"ตราหมี" แอตเลติโก มาดริด ในกรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา สำหรับ ไอดีไซน์ โกลด์( iDesign Gold) นั้นถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเคสมือถือ และไอโฟนรุ่นพิเศษที่ทำจากทองคำ ซึ่งแน่นอนลูกค้าส่วนใหญ่ของพวกเขาก็คือบรรดาพ่อค้าแข้งดังทั่วยุโรป และเหล่านักธุรกิจที่มีเงินเหลือใช้ โดยบริษัท ได้เคยส่งมอบ iPhone XS ให้กับนักเตะปัจจุบันและอดีตตำนานนักเตะของทีม Liverpool มาแล้วอย่าง Jamie Carragher และ Steven Gerrard สำหรับรายชื่อทั้ง 28 คนที่ได้รับไอโฟนทองคำคือ เยอร์เกน คลอปป์, 3 ฟาบิญโญ, 4 เฟอร์กิล ฟาน ไดค์, 5 จอร์จินิโอ ไวจ์นัลดุม, 6 เดยัน ลอฟเรน, 7 เจมส์ มิลเนอร์, 8 นาบี เกอิตา, 9 โรแบร์ตโต เฟอร์มิโน, 10 ซาดิโอ มาเน, 11 โมอาเหม็ด ซาลาห์, 12 โจ โกเมซ, 13 อลิสสัน เบคเกอร์, 14 จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, 15 เดเนียล สเตอร์ริดจ์, 18 อัลเบร์โต โมเรโน, 20 อดัม ลัลลานา, 21 อเล็กซ์ ออกซ์เลด-แชมเบอร์เลน, 22 ซิมง มินโญเลต์, 23 เซอร์ดัน ชากิรี, 24 ไรอัน บริวสเตอร์, 26 แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน, 27 ดีว็อค โอริกี, 32 โจเอล มาติป, 48 เคอร์ติส โจนส์, 58 เบน วูดเบิร์น, 62 คีวิน เคลเลเฮอร์, 64 ราฟาเอล คามาโช, 66 เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์

Read More

21/06/2562

อัศวินแห่งขนแกะทองคำ (Knight of the Golden Fleece)


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่ ๙ (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช) ทรงรับถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ สายสเปนจากสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน ในวโรกาสเฉลิมฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระองค์จึงทรงเป็น “อัศวินแห่งขนแกะทองคำ (Knight of the Golden Fleece)” พระองค์ที่ 193 ของสายนี้ และนับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยุโรปเครื่องสุดท้ายที่ได้รับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ“Order of the Golden Fleece” ( อ่านว่า ออเดอร์ ออฟ เดอะ โกลเด้น ฟลีส) คือหนึ่งในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นเครื่องประดับเกียรติที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งประวัติศาสตร์ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้สามารถย้อนไปได้ถึงในปีค.ศ.1430 เมื่อฟิลิป ดยุคแห่งเบอร์กันดีเสกสมรสกับเจ้าหญิงโปรตุเกส และได้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ขึ้น หลังจากนั้นมีการแต่งงานระหว่างราชวงศ์ต่างๆ การขยายตัวของจักรวรรดิสเปน และจักรวรรดิแฮปสเบิร์กส่งผลให้เกิดสงครามสืบราชบัลลังก์สเปนขึ้น จนราชวงศ์แตกออกเป็นสองสายคือ สายสเปน และสายออสเตรียเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ สายออสเตรีย (ภาษาเยอรมัน Orden vom Goldenen Vlies อ่านว่า ออร์เด็น ฟอม โกลเดเน็น ฟลียส์) จะยึดธรรมเนียมการพระราชทานอย่างเคร่งครัด คือสงวนไว้สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน นิกายโรมันคาธอลิคเท่านั้น ปัจจุบัน พระประมุขเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ สายออสเตรีย คือ อาร์คดยุคคาร์ลแห่งออสเตรีย พระประมุขแห่งพระราชวงศ์ฮับส์วร์ก พระองค์ปัจจุบันสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ สายสเปน (ภาษาสเปน Orden del Toisón de Oro อ่านว่า ออร์เดน เดล โตยโซ่น เด โอโร่) จะมีการพระราชทานให้แก่ผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนหรือไม่ก็ได้ เพื่อสรรเสริญเชิดชูผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอันควรค่าแก่การยกย่องและจดจำสืบต่อไป พระประมุขเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่ 6 พระมหากษัตริย์แห่งสเปนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำนี้ไม่ใช่ของที่หาชมได้ง่ายๆ โดยลำดับชั้นที่สมเด็จพระราชินีโซเฟียพระราชทานให้ในหลวงในนามของสมเด็จพระราชาธิบดีฮวน คาร์ลอส นั้นถือเป็นลำดับสูงสุด ครบชุด ในระดับเดียวกับที่พระราชทานให้ประมุขหลายราชวงศ์ รวมถึงประธานาธิบดีของประเทศต่างๆ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมแม้แต่คณะผู้ติดตามจากสเปนจึงสนใจอยากเห็นเป็นบุญตาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขนแกะทองคำ มีลักษณะเป็นสายสร้อยคอ มีจี้เป็นรูปแกะทองคำ ร้อยอยู่กับสายสร้อย สายสร้อยนั้นมีลายเป็นรูปตัวบีอันหมายถึงแคว้นเบอร์กันดี และไม่มีการประดับเพชรพลอยใดๆเมื่อแรกสถาปนากำหนดอัตราของผู้ที่ได้รับไว้ 24 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 50 คนในปัจจุบัน และเฉพาะคาร์ทอลิกหรือประมุขต่างประเทศเท่านั้นที่จะสามารถรับได้

Read More

11/06/2562

แหวนทองคำใหญ่ที่สุดในโลก ที่ดูไบ


แหวนทองคำใหญ่ที่สุดในโลก ที่ดูไบ"นาจมา ไตบา (Najmat Taiba)" หรือ "Star of Taiba" เป็นชื่อของแหวนทองคำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่จัดแสดงอยู่ที่ "คานซ์ จิวเวลส์" ร้านจิวเวลรี่ที่ตั้งอยู่ในตลาดทองย่านเดียร์ร่า (เดียร์ร่า โกลด์ ซุก) เพื่อโปรโมทสินค้า และหวังเรียกลูกค้าเข้าร้าน พร้อมใบรับรองจากกินเนสส์ บุ๊ค ว่าเป็นแหวนทองคำที่มีขนาดแต่ข้อควรระวังคือ ทองคำและอัญมณีไม่มีการแสดงราคาให้เห็น ดังนั้นผู้ซื้อควรจะต้องมีความรู้และมีทักษะในการเลือกสินค้าและต่อรองราคาด้วยใหญ่ที่สุดในโลกน่าแปลกที่แหวนทองคำวงนี้ซึ่จัดแสดงอยู่ในตลาดทองคำดูไบ แต่กลับผลิตโดยร้านจิวเวลรี่ในประเทศซาอุดิอาระเบียที่มีชื่อว่า "ไตบา (Taiba)" เมื่อปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ซึ่งต้องใช้ช่างฝีมือถึง 55 คน ทำงานต่อเนื่องวันละ 10 ช.ม. เป็นเวลานานถึง 45 วันจึงแล้วเสร็จ โดย"แหวนทองคำใหญ่ที่สุดในโลก" วงนี้ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ที่วัดจากขอบด้านใน 490 มิลลิเมตร เส้นรอบวง 2,200 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักมากถึง 63.85 กิโลกรัม ผลิตจากทองคำ 21 กะรัต น้ำหนัก 58.7 กิโลกรัม ประดับด้วยคริสตัลชวารอฟสกี้ 615 เม็ดน้ำหนักรวมมากถึง 5.17 กิโลกรัม ในช่วงปี ค.ศ. 2000 ที่ทำการผลิตแหวนวงนี้มีมูลค่า 547,000 ดอลลาร์หรือเกือบ 17 ล้านบาท แต่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่า 3 ล้านดอลล่าร์หรือกว่า 90 ล้านบาทเลยทีเดียว Gold Souk เป็น ตลาดทองรูปพรรณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง บนถนนสายแคบๆและตามตรอกซอกซอย ตระการตาไปด้วยเครื่องประดับที่ทำจากทอง ทองคำขาว และเพชร จากร้านจิวเวอรี่นับร้อยร้าน ซึ่งทองคำที่นี่มีค่าความบริสุทธิอยูที่ 21-24 กะรัต และไม่ตำกว่า 18 กระรัต และทองคำที่นี่มีราคาถูกที่สุดในโลก เพราะเป็นสินค้าปลอดภาษี นอกจากนี้ยังสามารถซื้อทองคำแท่งเพื่อการลงทุนได้ด้วย แต่ข้อควรระวังคือ ทองคำและอัญมณีไม่มีการแสดงราคาให้เห็น ดังนั้นผู้ซื้อควรจะต้องมีความรู้และมีทักษะในการเลือกสินค้าและต่อรองราคาด้วยGold Souk เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. แต่จะปิดช่วง 13.00 - 16.00 น. และในวันศุกร์จะเปิดเวลา 16.00 น.

Read More

11/06/2562

ทองคำ vs ดอลลาร์


ทองคำ vs ดอลลาร์รายงานประจำปีของ Metals Focus องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอัญมณีและโลหะมีค่า ระบุถึงปริมาณความต้องการของทองคำในปีนี้ ว่าจะสูงขึ้นไปถึง 4,370 ตันเป็นอย่างน้อยหรือสูงสุดในรอบ4 ปีนับจากปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นมา สิ่งที่ทำให้มูลค่าทองคำโดยเฉพาะ"ทองคำแท่ง" สูงขึ้นมาโดยตลอดไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ก็คือการเทขายพันธบัตรเงินดอลลาร์และหันมากวาดซื้อทองคำหรือทองแท่งชองอเมริกาและรัสเซียนั่นเองรัสเซีย กลายเป็นประเทศที่มีทองคำสำรองสูงเป็นอันดับ 5 แซงหน้าจีนไปเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วคือมีทองคำสำรองอยู่ที่ประมาณ 2,150 ตัน ไม่ห่างจากอันดับ 4 คือฝรั่งเศสที่มีสำรองทองคำอยู่ที่ 2,436 ตัน และอิตาลีอันดับที่ 3 ซึ่งมีทองคำสำรองอยู่ที่ 2,451.8 ตัน โดยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาธนาคารกลางของรัสเซียเพิ่มปริมาณทองคำสำรองโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 200 ตันเฉพาะแค่ช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้รัสเซียกว้านซื้อทองคำแท่งเข้าไปเก็บเป็นทุนสำรองแล้วถึง 37 ตัน ขณะเดียวกันรัสเซียก็เทขายพันธบัตรดอลลาร์ ไปจำนวนมากเหลือไว้เพียงแค่ 22 เปอร์เซ็นต์ของทุนสำรองทั้งหมดเท่านั้น ทั้งนี้เพราะประธานาธิบดีรัสเซียเชื่อว่า การนำเอาเงินดอลลาร์ไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือนำไปใช้เป็น "เครื่องมือทางการเมือง" ของรัฐบาลสหรัฐฯ นั้น สุดท้ายจะนำไปสู่การล่มสลายของเงินดอลลาร์ เมื่อถึงเวลานั้นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดอย่าง "ทองคำ" นั่นเอง นายเดวิด เคลลี นักยุทธศาสตร์การเงินระดับโลก เชื่อว่าการเสื่อมค่าของเงินดอลลาร์นั้น อาจมีโอกาสเกิดขึ้นถ้าหากอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2019 ชะลอตัวอยู่ที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กาเบรียลา ซานโตส นักยุทธศาสตร์การเงินอีกรายหนึ่งได้ตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่า ถ้าหาก 1. ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2. เศรษฐกิจอเมริกาชะลอตัว และ 3. เสถียรภาพความมั่นคงของโลกยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นบ้าง สิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือการเสื่อมของเงินดอลลาร์ครั้งร้ายแรง และเมื่อนั้นทองคำก็จะกลายเป็นที่ต้องการทั่วโลก ถึงขณะนี้สถานการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็มีสัญญาณไม่ดีเมื่อตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯเมื่อปี2018 พุ่งขึ้นไปถึง 621,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.5 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงสุดในรอบ 10 ปี ตัวเลขการว่างงานที่เพิ่มขึ้นจาก 3.5 เป็น 3.7 ในปีนี้ และอาจถึง 3.8-3.9 ในปีถัดๆ ไป อันเป็นตัวบ่งชี้ถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างเห็นได้ชัด ขณะที่เสถียรภาพความมั่นคงของโลกก็ยิ่งไม่แน่นอนจากนโยบายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของประธานาธิบดีทรัมป์ ด้วยเหตุนี้ทองคำจึงน่าจะมั่นคงปลอดภัยกว่าดอลลาร์เป็นไหนๆขอขอบคุณข้อมูลจาก : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

Read More

11/06/2562

รัสเซีย ขึ้นอันดับหนึ่ง ตุนทองคำมากที่สุดในโลก


รัสเซีย ขึ้นอันดับหนึ่ง ตุนทองคำมากที่สุดในโลก รัสเซียยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่องในตลาดทองคำ ล่าสุดสภาทองคำโลก (World Gold Council) ได้เปิดเผยในรายงานแนวโน้มความต้องการทองคำ (Gold Demand Trends) ฉบับล่าสุดว่ารัสเซียเป็นผู้ซื้อทองคำมากที่สุดในโลก แซงหน้าจีนไปแล้ว การซื้อทองคำมากที่สุดของรัสเซียนี้ ทำให้จีนตกลงมาอยู่อันดับสอง ตามด้วยอินเดีย ตุรกี และเม็กซิโกตามลำดับ นอกจากนี้ในรายงานแนวโน้มความต้องการทองคำ (Gold Demand Trends) ฉบับล่าสุดของสภาทองคำโลกยังระบุว่า ความต้องการทองคำทั่วโลกว่าขยายตัวสู่ระดับ 1,053.3 ตันในไตรมาสแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว สำหรับปัจจัยที่ทำให้ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการที่ธนาคารกลางยังคงเพิ่มการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้แรงหนุนจากกองทุนรวม ETFs ที่อ้างอิงดัชนีราคาทองคำ (ETF : Exchange Traded Fundคือ กองทุนเปิดที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์) ธนาคารกลางซื้อทองคำ 145.5 ตันในไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 68% จากช่วงเดียวกันของปี 2561และถือเป็นการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2556 การกระจายการลงทุนและความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องที่ปลอดภัยยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แบงก์ชาติเข้าซื้อทองคำ ขณะที่ความต้องการทองรูปพรรณในไตรมาส 1 แตะที่ 530.3 ตัน ขยายตัว 1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจากอินเดีย นอกจากนี้ราคาทองคำในสกุลเงินรูปีที่ถูกลงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม ซื้อตรงกับเทศกาลแต่งงานที่ชาวอินเดียนิยมซื้อทองรูปพรรณเป็นสินสอดหรือของขวัญ ได้หนุนให้ความต้องการทองรูปพรรณในประเทศปรับตัวขึ้นเป็น 125.4 ตัน เพิ่มขึ้น 5%ในไตรมาส 1 นับตั้งแต่ปี 2558 สภาทองคำโลก ระบุว่า ความต้องการทองคำยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการเพิ่มการถือครองทองคำของธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ เช่นเดียวกับกองทุน ETFs ที่เพิ่มการลงทุนในทองคำเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2561 โดยการลงทุนในกองทุน ETFs ยุโรปทำสถิติสูงสุด สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยการลงทุน ซึ่งได้แก่ อัตราผลตอบแทนติดลบของพันธบัตรรัฐบาลยูโรโซน ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนของตลาดการเงิน จะยังคงสนับสนุนความต้องการลงทุนในทองคำต่อไป

Read More

11/06/2562

“ขุมทองแอฟริกา” กับปัญหาการค้าทองในตลาดมืด


“ขุมทองแอฟริกา” กับปัญหาการค้าทองในตลาดมืดมีการวิเคราะห์กันว่าในแต่ละปี ทองคำมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกลักลอบขนออกจากทวีปแอฟริกาผ่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ ยูเออี ที่เป็นประตูทางผ่านทองคำไปสู่ตลาดในยุโรป อเมริกาเหนือ และประเทศอื่นๆทั่วโลก ข้อมูลด้านศุลกากรระบุว่า ในปี พ.ศ.2559 ยูเออีนำเข้าทองคำจากแอฟริกามีน้ำหนักรวมอยู่ที่ 446 ตัน มูลค่ากว่า 15,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว473,735 ล้านบาท ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่าในช่วง 10 ปี คือเพิ่มขึ้นจาก 67 ตัน มูลค่ารวม 1,300 ล้านดอลลาร์ หรือ40,785 ล้านบาท ในปี 2549 และที่สำคัญ ทองคำจำนวนมากเหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกในการส่งออกของหลายประเทศในแอฟริกาแสดงให้เห็นว่าทองคำจำนวนมากออกจากทวีปแอฟริกาโดยไม่เสียภาษีให้ประเทศที่ผลิตแต่อย่างใด มีผลการศึกษาระบุออกมาอย่างชัดเจนว่ามีการค้าทองคำในตลาดมืดและการทำเหมืองแร่ทองคำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ทั่วไปในแอฟริกา ประชาชนจำนวนมากหลายล้านคนทั่วทวีปทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการขุดหรือร่อนทองกันเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดใหญ่ และแทบไม่ได้รับการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้ารัฐแต่อย่างใด เรียกว่าการทำเหมืองแบบดั้งเดิม (Artisanal mining) ซึ่งมีรายได้ดีกว่าเป็นลูกจ้างในเหมืองที่ถูกกฎหมาย แต่การทำเหมืองแบบดั้งเดิมนี้ก่อให้เกิดปัญหาหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม สารเคมีจากแร่หรือโลหะรั่วไหลเข้าสู่หิน ดินและแม่น้ำลำคลอง หลายประเทศในกาฬทวีป เช่น กานา แทนซาเนีย และแซมเบีย กำลังเผชิญกับการทำเหมืองแร่ทองคำแบบผิดกฎหมาย และการลักลอบขนทองคำออกนอกประเทศในปริมาณมหาศาลโดยแก๊งผู้มีอิทธิพลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ที่รับซื้อทองคำจากชาวบ้านแล้วส่งออกผ่านคนกลาง ซึ่งแน่นอนว่าขบวนการนี้คร่าชีวิตผู้คนจำนวนไม่น้อยจากการขัดผลประโยชน์นอกกฎหมาย และรัฐสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาล นอกเหนือจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก) หนึ่งในประเทศผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ ตัวเลขส่งออกทองคำอย่างเป็นทางการน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณผลิตตามประเมิน ทองคำจากดีอาร์คองโกส่วนใหญ่ถูกลักลอบขนผ่าน 2 ประเทศเพื่อนบ้านคือ ยูกันดาและรวันดา โดยแก๊งมาเฟียทรงอิทธิพลข้ามชาติหลายแก๊งบงการอยู่เบื้องหลังประธานาธิบดีนานา อากูโฟ-อัดโด ผู้นำกานา ประเทศผู้ผลิตทองคำรายใหญ่อันดับ 2 ของทวีปแอฟริกา (รองจากแอฟริกาใต้ โดยมีแทนซาเนียเป็นผู้ผลิตอันดับ 3) เปิดเผยต่อที่ประชุมเหมืองทองคำ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 62 ที่ผ่านมาว่า “การทำเหมืองแบบดั้งเดิม เริ่มต้นจากการลงทุนขนาดย่อย ก่อนจะเติบโตเป็น "ปฏิบัติการขนาดใหญ่และอันตราย" ควบคุมโดยแก๊งมาเฟียต่างชาติ “ เป็นการสะท้อนภาพการทำธุรกิจเหมืองทองคำของทวีปแอฟริกาได้อย่างชัดเจน

Read More

11/06/2562

อาชีพ “ร่อนทอง”ที่ปากชม


อาชีพ “ร่อนทอง”ที่ปากชม ที่ อ.ปากชม จ.เลย ชาวบ้านที่อยู่ติดลำน้ำโขงกลุ่มหนึ่งยังคงยึดอาชีพ "ร่อนทอง" เป็นอีกอาชีพหนึ่งเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว ใน ยามที่น้ำโขงลดลงจนแห้ง ชาวบ้านก็จะออกร่อนทองขาย โดยมีพ่อค้าไปรับซื้อถึงหมู่บ้าน กรัมละ 950-1,000 บาท แต่ปัจจุบันคนร่อนทองเหลือน้อยลงเพราะร่อนทองได้ยากขึ้น ชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านศรีภูธร ต.ปากชม อ.ปากชม ที่ยังยืนหยัดร่อนทองในลำน้ำโขงเป็นอาชีพ เล่าว่า การร่อนหาทองคำในแม่น้ำโขงทำไม่ได้ง่ายๆ เหมือนแต่ก่อน ในแต่ละวันหาจะร่อนทองได้เท่าหัวเม็ดไม้ขีดไฟ หรือประมาณ 2 มิลลิเมตรเท่านั้น เศษแร่ทองที่ร่อนได้จะรวบรวมไปขายให้ร้านทองในตัวอำเภอ หรือไม่ก็จะรอให้มีคนของร้านทองออกมาหาซื้อถึงบ้าน แต่ไม่ได้ขายทุกวัน ขั้นตอนการร่อนทอง เริ่มจากการนำหินแร่ หรือก้อนหินที่ใช้จอบเล็กๆ ขุดขึ้นมาจากธารน้ำเอามาใส่ถัง และตะกร้า จากนั้นก็นำไปร่อนแยกในน้ำก่อน 1 รอบ และก็นำไปร่อนในน้ำไปเรื่อย ร่อนไปจนกว่าจะได้เศษหินที่มีแร่ทองคำผสมอยู่ จากนั้นก็นำปรอทมาคัดแยก มาจับทองให้เป็นก้อน ภาษาท้องถิ่นจะเรียกว่า การนำบามาล่อหรือมารวมทองกับปรอท นำไปเก็บไว้ในขวดรอขาย โดยพ่อค้าร้านทองจะรับซื้อในราคากรัมละประมาณ 950-1000 บาทแล้วแต่ราคาขึ้นลงของทองคำในตลาด ทั้งนี้ หากเป็นช่วงระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลง ชาวบ้านก็มีโอกาสร่อนทองได้มาก ขายได้วันละหลายพันบาท ซึ่งมีไม่บ่อยนัก แต่หากน้ำขึ้นหรือทางประเทศจีนปล่อยน้ำลงมามากชาวบ้านก็จะขาดรายได้ การร่อนทองมันขึ้นอยู่กับโชควาสนาเช่นกัน จากข้อมูลของชาวบ้านละแวกนี้ระบุว่า ในแต่ละอาทิตย์จะมีพ่อค้าหรือคนของร้านทองในตัวเมืองเข้ามารับซื้อทองคำจากชาวบ้านที่บริเวณบ้านหาดเบี้ย และจุดอื่นๆ ในอำเภอปากชม โดยก่อนจ่ายเงินพ่อค้าจะจุดไฟเผาหลอมเพื่อแยกทองคำออกมาอีกครั้ง ชาวบ้านบอกว่าหากวันไหนโชคดีร่อนได้ทองมากก็เหมือนถูกหวย ขายได้เงินหลายพันบาท ปีไหนน้ำโขงลงมากก็มีโอกาสร่อนทองได้มาก แต่หากน้ำขึ้นหรือทางจีนปล่อยน้ำลงมามาก ชาวบ้านก็จะขาดรายได้ คนเล่นทองคำหรือร่อนทองคำ ต้องอาศัยโชคช่วยเหมือนการเสี่ยงทาย "ร่อนทอง" เป็นอีกอาชีพหนึ่งของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง หลายสิบปีก่อนมีคนยึดเป็นอาชีพจำนวนมาก แต่ระยะหลังเหลือคนที่ลงน้ำโขงร่อนหาเศษทองแทบจะนับหัวได้ เนื่องจากโอกาสที่จะร่อนได้ทองไม่มากเหมือนแต่ก่อน

Read More

11/06/2562

สหรัฐเข้ม ออกกฎหมายให้ธุรกิจเครื่องประดับเพชร พลอย และทองคำ ต้องระบุแหล่งที่มา


สหรัฐเข้ม ออกกฎหมายให้ธุรกิจเครื่องประดับเพชร พลอย และทองคำ ต้องระบุแหล่งที่มา รัฐบาลสหรัฐฯ เชื่อว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตเครื่องประดับนั้น เป็นแหล่งเงินทุนหนึ่งของกลุ่มนอกกฎหมายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิหร่าน เวเนซูเอลา และบางประเทศในทวีปแอฟริกา รัฐบาลสหรัฐจึงส่งสารถึงบรรดากิจการและกลุ่มบริษัทต่างๆ ในธุรกิจเครื่องประดับว่า ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของวัตถุดิบทั้งหมดไม่ใช่แค่อัญมณี เพชรหรือพลอยสีเท่านั้น แต่รวมถึงทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆ โดยจะออกเป็นกฎหมายมาบังคับใช้ในเร็วๆนี้ในความเป็นจริงการระบุแหล่งที่มาที่ชัดเจนของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในเครื่องประดับทุกรายกานั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากวัสดุหลายชิ้นผ่านการรีไซเคิล การนำกลับมาใช้ใหม่ และการขายผ่านตลาดรอง หรือขายผ่านมือมาหลายทอด แต่รัฐบาลสหรัฐไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้ของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และยังคงยืนกรานว่าจะต้องออกกฎหมายบังคับใช้กับผู้ประกอบการ โดยในการประชุมของภาคอุตสาหกรรมที่นิวยอร์กซิตี้ มีการสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ทำเครื่องประดับไว้หกข้อคือ- ภาคอุตสาหกรรมจะต้องมี “การประเมินภัยคุกคาม” อย่างจริงจังมากกว่าที่เคยเป็นมา- โครงการ Kimberley Process ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาในปัจจุบัน- รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการมีเอกสารแสดงลำดับการครอบครองวัตถุดิบทุกชิ้น- รัฐบาลวางแผนให้ผู้จัดซื้อและผู้ซื้อในสหรัฐฯ เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าว- จะต้องมีการให้ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวแก่ผู้เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม- รัฐบาลเตรียมบังคับใช้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่มีอยู่ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเน้นกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการต่อต้านการฟอกเงินซึ่งหากมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับในสหรัฐฯ ที่มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศจำนวนมาก และจะกระทบต่อผู้ประกอบการต่างชาติที่นำเข้าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในการผลิตเครื่องประดับ รวมถึงสินค้าเครื่องประดับที่ส่งมายังสหรัฐฯ ที่ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของวัตถุดิบทุกรายการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในตลาดสหรัฐฯจึงต้องปรับตัวเตรียมพร้อมรับกฎหมายใหม่ที่จะบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้ โดยสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทุกชิ้นจะต้องสำแดงเอกสารแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้ถูกต้องจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นเพชร พลอยสี และโลหะมีค่าทั้งทองคำหรือเงิน เช่นใบรับรองจาก Responsible Jewellery Council หรือเพชรที่มีใบรับรอง Kimberley Process หรือองค์กรที่ให้การรับรองเหมืองทองคำอย่าง Fairtrade และ Fairmined เป็นต้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่สามารถระบุและติดตามแหล่งที่มาของอัญมณีในทุกๆ ขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในธุรกิจเครื่องประดับด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Read More

11/06/2562

อาหาร ที่แพงกว่าทองคำ (1)


อาหาร ที่แพงกว่าทองคำ (1) มีอาหาร และเครื่องปรุงหลายชนิดที่หายากและมีราคาแพง บางชนิดแพงกว่าทองคำ บางชนิดก็แพงที่สุดในโลก และนี่คืออาหาร 8 ชนิดที่จัดอยู่ในประเภทอาหารที่แพงกว่าทองคำ1.หญ้าฝรั่นหญ้าฝรั่นเป็นเครื่องเทศที่มีชื่อเล่นว่า "ทองคำสีแดง" ซึ่งมาจากเกสรเพศเมียของดอกหญ้าฝรั่น สาเหตุที่ทำให้หญ้าฝรั่นมีราคาแพง เพราะในหนึ่งปีมันจะออกดอกเพียง 1-2 สัปดาห์เท่านั้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และต้องเก็บด้วยมือ ดอกหญ้าฝรั่นแต่ละดอกมีเกสรเพศเมียเพียง 3 เส้นเท่านั้น นั่นจึงหมายความว่าจะต้องใช้พื้นที่ปลูกหญ้าฝรั่นขนาด 3 สนามฟุตบอลหรือใช้ดอกหญ้าฝรั่นมากถึง 300,000 ดอก จึงจะได้หญ้าฝรั่น 1 กก. ด้วยเหตุนี้ทำให้เครื่องเทศชนิดนี้มีราคาอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 11,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 36,300-363,000 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้า2.คาเวียร์ คาเวียร์ คือไข่ปลาที่ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการหมักเกลือ ถือเป็นหนึ่งในอาหารหรูราคาแพงที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ทำจากไข่ปลาเบลูกาสเตอร์เจียน หรือปลาสเตอร์เจียนขาว ซึ่งพบในแถบทะเลสาบแคสเปียนและทะเลดำ ปัจจุบันถือเป็นสัตว์ที่ตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ทำให้การหาซื้อไข่ของปลาชนิดนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นเรื่องยากมาก นอกจากนี้ จะต้องใช้เวลาถึง 20 ปี กว่าที่ปลาเบลูกาสเตอร์เจียนจะถึงวัยเจริญพันธุ์พร้อมออกไข่ที่ใช้ทำคาเวียร์ได้ และการจะเอาไข่มาได้นั้นจะต้องฆ่าปลาก่อนคาเวียร์อีกชนิดที่หายากยิ่งกว่าก็คือคาเวียร์จากไข่ของปลาสเตอร์เจียนเผือก ซึ่งปัจจุบันแทบจะสูญพันธุ์ไปจากถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติแล้ว กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ บันทึกว่า คาเวียร์จากไข่ของปลาเบลูกาสเตอร์เจียนเผือกอายุ 100 ปี มีราคาแพงที่สุดในโลก ที่กิโลกรัมละ 34,500 ดอลลาร์สหรัฐฯหรือราว 1.38 ล้านบาท 3.หอยนางรม ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 หอยนางรมมีราคาถูกพอ ๆกับมันฝรั่งทอด แต่การทำประมงเกินขนาดและปัญหามลพิษส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจำนวนหอยนางรมตามธรรมชาติ และทำให้อาหารทะเลชนิดนี้มีราคาแพงขึ้นร้านอาหารทะเลหรูในกรุงลอนดอน หอยนางรม 12 ตัวอาจมีราคากว่า 2,000 บาท 4. เห็ดทรัฟเฟิลขาว เห็ดทรัฟเฟิลขาว เป็นเห็ดที่เจริญเติบโตอยู่ใต้ดินและหาได้ยาก พบได้เฉพาะในแคว้นปีเยมอนเต ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี ขึ้นอยู่ตามรากต้นไม้บางชนิดเท่านั้น สาเหตุที่ทำให้ทรัฟเฟิลขาวมีราคาแพง เพราะมีรสชาติเข้มข้นกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ และขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่สามารถเพาะพันธุ์แบบฟาร์มได้ เมื่อปี 2007 เห็ดทรัฟเฟิลขาวหนึ่งหัวน้ำหนัก 1.5 กก.ได้ถูกประมูลไปด้วยราคาสูงถึง 330,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 10.89 ล้านบาท 5. แฮมอิเบอริโค แฮมอิเบอริโค ทำจากเนื้อหมูดำไอบีเรีย ที่มีถิ่นกำเนิดแถบคาบสมุทรไอบีเรีย ที่เลี้ยงโดยปล่อยอิสระในป่าต้นโอ๊ก และกินลูกโอ๊กเป็นอาหารอย่างเดียว สาเหตุที่ทำให้ราคาแพงมาจากกระบวนการผลิตที่ยาวนาน โดยแฮมที่มีราคาสูงจะผ่านการหมักเกลือนาน 36 เดือน หรืออาจนานถึง 48 เดือน ในพื้นที่ที่สภาพอากาศแห้งเป็นพิเศษ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ บันทึกขาแฮมราคาแพงที่สุดขาละ 4,080 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 135,000 บาท 6. เนื้อวากิวเนื้อวากิว มาจากวัวญี่ปุ่น 4 สายพันธุ์มีเอกลักษณ์ที่เนื้อจะมีไขมันแทรกเหมือนลายหินอ่อน ทำให้เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำแทบจะละลายในปาก สาเหตุที่เนื้อชนิดนี้มีราคาแพงนั้นมาจากการเลี้ยงดูที่พิถีพิถัน และการให้อาหารตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เนื้อโกเบ มีราคาขายในญี่ปุ่นที่ราวกิโลกรัมละ 640 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 21,000 บาท 7. กาแฟขี้ชะมด กาแฟขี้ชะมด มีราคาประมาณกิโลกรัมละ 700 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ราว 23,000 บาท มีต้นกำเนิดมาจากเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ที่มีราคาแพงกว่ากาแฟทั่วไปนั้นมาจากขั้นตอนการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อน คอกาแฟบอกว่า กาแฟชนิดนี้มีรสชาติและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากกระบวนการหมักในกระเพาะของตัวชะมด แต่บางคนไม่เห็นด้วย และชี้ว่านี่เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาด อีกทั้งยังเป็นการทรมานสัตว์ เพราะราคากาแฟชี้ชะมดที่สูงทำให้มีการจับชะมดมาเลี้ยงเป็นฟาร์มเพื่อใช้ในการนี้เพิ่มขึ้น8. ฟัวกราส์ฟัวกราส์ ฟัวกราส์ฟัวกราส์ ทำมาจากตับห่านหรือตับเป็ดที่ถูกขุนให้ตับมีขนาดโตกว่าปกติถึง 10 เท่า ทำให้ตับมีรสชาติเข้มข้น มันละมุนลิ้น การเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อใช้ทำฟัวกราส์เช่นนี้มีมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณราว 2,500 ปีก่อนคริสตกาล ในปัจจุบันหลายประเทศกำหนดให้การผลิต การนำเข้า และการจำหน่ายฟัวกราส์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพราะถือเป็นการทรมานสัตว์ อย่างไรก็ตามอาหารชนิดนี้ยังคงได้รับความนิยมในหลายประเทศ(วิธีการเลี้ยงคือการที่เป็ดหรือห่านถูกบังคับให้กินอาหารเกินขนาดโดยใช้ท่อกรอกปากเพื่อให้ตับมีขนาดใหญ่กว่าปกติ ทำให้เป็ดหรือห่านต้องทนทุกข์ทรมานจากการเลี้ยงด้วยวิธีนี้)

Read More

11/06/2562

แซกโซโฟนทองคำ ของในหลวงรัชกาลที่๙


แซกโซโฟนทองคำ ของในหลวงรัชกาลที่๙ ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่นาย Gereon Zimmerman จากนิตยสาร "Look" ในด้านการทรงดนตรีแซกโซโฟน ซึ่งก่อนจะออกเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกานั้นบรรณาธิการนิตยสาร Look กำชับหนักแน่นให้ นาย Gereon Zimmerman กราบบังคมทูลถามเรื่อง”แซกโซโฟนทองคำ” ว่าราคาโดยประมาณเท่าใดและ ทำที่สวิตเซอร์แลนด์หรือที่ไหนเมื่อได้มานั่งอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ในวังสวนจิตรฯแล้วนายซิมเมอร์แมนพยายามเลียบเคียงอยู่นานก็ยังไม่ได้จังหวะเหมาะที่จะทูลถามเรื่องที่บรรณาธิการอยากให้ถาม ในที่สุดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับสั่งขึ้นมาเองเหมือนรู้ใจว่านายซิมเมอร์แมนต้องการรู้เรื่องใด โดยพระองค์ทรงตรัสว่า"หนังสือพิมพ์ที่อเมริกาพากันลงว่าเป็นกษัตริย์ที่คลั่งดนตรี ซึ่งก็ไม่ว่าอะไร แต่ที่ไปลงจนเลยเถิดกันไปว่า แซกโซโฟนที่เป่าอยู่เป็นประจำนี้เป็นแซกโซโฟนที่ทำด้วยทองคำเนื้อแท้บริสุทธิ์ อันนี้ไม่จริงเลย สมมุติว่าจริงก็จะหนักมาก ยกไม่ไหวหรอก บางฉบับก็เขียนว่าชอบขับรถซิ่งก็เอาเถอะ ยอมให้ ไม่ถือสาหรอกแต่ไม่เชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นการสร้างสรรค์หรือเป็นประโยชน์อันใดแก่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา"ต่อจากนั้น ผู้แทนนิตยสาร Lookได้กราบบังคมทูลถามว่า ทรงโปรดดนตรีของวง "เดอะ บีเทิลส์" หรือไม่ ? พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วรับสั่งว่า"ก็รู้ๆ กันอยู่ว่า แท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าออกประเทศอังกฤษ"ทั้งนี้ในบรรดาเครื่องดนตรีหลายชิ้นที่ทรงเล่นได้ ทั้ง แซกโซโฟน, เปียโน, ทรัมเป็ต, กีตาร์, ไวโอลิน, ขลุ่ย, คลาริเนต, แตร ที่ทรงโปรดที่สุด ก็คือ แซกโซโฟนเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นมาตั้งแต่อายุ ๑๓ พรรษา ขณะประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับครูชาวอัลซาส ชื่อ นายเวย์เบรชท์ (Wey-brecht) นั่นเองโดยแซกโซโฟนที่ทรงเล่นตัวแรกนั้น ก็หาได้เป็นของใหม่ราคาแพงมีความหรูหราแต่อย่างใด หากแต่เป็นของเก่า หรือที่เรียกกันว่า ของมือสองราคา ๓๐๐ ฟรังค์สวิส ซึ่งสมเด็จพระศรีฯ พระราชทานเงินสนับสนุน ๑๕๐ ฟรังค์ ส่วนอีก ๑๕๐ ฟรังค์ เอาเงินสโมสรออก (เป็นเงินที่พระเจ้าอยู่หัว ๒ พระองค์ทรงเข้าหุ้นกัน)ในส่วนของแนวดนตรีที่โปรดมากก็อย่างที่ทราบคือ ดิกซีแลนด์ แจ๊ส โดยเมื่อสมัยทรงพระเยาว์บางทีทรงซื้อแผ่นเสียงมาฟัง ถ้าเป็นแผ่นเสียงเพลงคลาสสิก "รัฐบาล" ให้ แต่ถ้าเป็นเพลงแจ๊สต้องออกเงินส่วนพระองค์ซื้อเองขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ พระราชอารมณ์ขัน โดยวิลาศ มณีวัต

Read More

11/06/2562

แบร์ริก โกลด์ บริษัทเหมืองทองคำใหญ่ที่สุดในโลก


แบร์ริก โกลด์ บริษัทเหมืองทองคำใหญ่ที่สุดในโลกบริษัท แบร์ริก โกล์ด ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกาก้าวสู่การบริษัทเหมืองทองคำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเข้าซื้อกิจการของบริษัทแรนด์โกลด์ รีซอร์สเซส ด้วยวงเงิน 6.1 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเดือนกันยายน 2561 การซื้อกิจการในครั้งนี้ จะทำให้แบร์ริคหวนกลับไปลงทุนในแอฟริกา หลังจากที่ได้ขายกิจการในภูมิภาคดังกล่าวเมื่อ 8 ปีที่แล้วแบร์ริก โกลด์ ยังคงพยายามควบรวมกิจการต่อไปเมื่อยื่นข้อเสนอซื้อกิจการของบริษัทนิวมอนต์ ไมนิ่ง คอร์ป ด้วยวงเงิน 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อตั้งบริษัทเหมืองทองขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่ารวม 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปึ 2562 ซึ่งตามข้อเสนอผู้ถือหุ้นของนิวมอนต์จะได้รับหุ้นแบร์ริกจำนวน 2.5694 หุ้นต่อหุ้นนิวมอนต์ทุกๆ 1 หุ้น และหากการควบรวมกิจการประสบความสำเร็จ บริษัทที่ก่อตั้งใหม่จะมีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งของแบร์ริคถึง 4 เท่า และจะช่วยลดค่าใช้จ่ายถึง 7 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ผู้ถือหุ้นแบร์ริคจะถือหุ้นในบริษัทใหม่จำนวน 55.9% ส่วนผู้ถือหุ้นนิวมอนต์จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ 44.1%อย่างไรก็ตาม การควบรวมกิจการไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่หวังไว้เมื่อฝ่ายบริหารของนิวมอนต์ได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวของแบร์ริก โดยระบุว่าแบร์ริกให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นนิวมอนต์ต่ำเกินไป และได้เมินเฉยต่อความเสี่ยงจากข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งประเมินผลบวกจากการควบกิจการมากเกินไป ขณะเดียวกัน นิวมอนต์ได้ยื่นข้อเสนอให้บริษัทแบร์ริกเข้าร่วมลงทุนในรัฐเนวาดา ซึ่งเป็นรัฐที่มีการผลิตทองคำและเงินมากที่สุดในสหรัฐ ขณะที่แบร์ริกเห็นชอบต่อข้อตกลงร่วมลงทุนดังกล่าว โดยได้ถือหุ้น 61.5% ส่วนนิวมอนต์ถือหุ้นในส่วนที่เหลือ แบร์ริก โกลด์ เป็นบริษัททองคำรายใหญ่สุดของโลก มีการทำเหมืองอยู่ใน สหรัฐฯ เปรู ชิลี อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย แคนาดา มาลี ไอเวอรี่โคสท์ คองโก สาธารณรัฐโดมินิกัน ปาปัวนิวกินี ซาอุดิอาระเบีย แทนซาเนีย และแซมเบีย การผลิตทองคำของ แบร์ริก โกลด์ มากกว่า 75% มาจากภูมิภาคอเมริกา ในปี 2559 ผลิตทองคำได้ 5.52 ล้านออนซ์ และทองแดง 415 ล้านปอนด์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีปริมาณสำรองทองคำที่ 85.9 ล้านออนซ์ อย่างไรก็ดี แบร์ริก โกลด์ เคยมีเรื่องอื้อฉาวเรื่องการติดสินบนเหมืองทองในประเทศแทนซาเนีย โดยการจ่ายเงินสด 4 แสนเหรียญสหรัฐให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเพื่อเดินเรื่องซื้อขายที่ดินบริเวณรอบเหมืองทองนอร์ธมารา จากการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพ์วอลสตรีทเจอนัล มีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้รับเงินถึง 140 คน รับเงินคนละตั้งแต่ 19,000-121,000 เหรียญสหรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการได้รับเงินตอบแทน 250 เหรียญต่อวันจำนวน 45 วัน ขณะที่คนแทนซาเนียมีรายได้ต่อหัวปีละ 570 เหรียญต่อปีเท่านั้น แต่บริษัทแบร์ริกโกล์ด บอกว่าเป็นการจ่ายที่ถูกต้องตามกฏหมาย เพราะในพื้นที่ห่างไกล ระบบธนาคารมีข้อจำกัด การจ่ายเงินสดเป็นเพียงหนทางเดียว การจ่ายทุกยอดมีการบันทึก ตรวจสอบ และควบคุมอย่างระมัดระวัง และ สำนักงานกฎหมายแจ้งว่าทำถูกต้องตามกฎหมายของแทนซาเนีย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรทุกประการการทำเหมืองแร่ทองคำและการคอรัปชั่นดูจะแยกกันไม่ออกในทุกพื้นที่ทั่วโลก

Read More

11/06/2562

สถานการณ์ทองคำโลกเมื่อผ่านไตรมาสแรกของปี 2562


สถานการณ์ทองคำโลกเมื่อผ่านไตรมาสแรกของปี 2562สภาทองคำโลก รายงานแนวโน้มความต้องการทองคำประจำไตรมาส 1 ปี 2562 โดยมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้- ความต้องการโดยรวมของทองคำทั้งโลก อยู่ที่ 1,053.3 ตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับระดับ 984.2 ตันในไตรมาส 1 ปี 2561- ความต้องการบริโภคทองคำโดยรวม ทรงตัวที่ 788.1 ตัน เทียบกับระดับ 788.6 ตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว- ความต้องการลงทุนทองคำโดยรวม เพิ่มขึ้น 3% แตะที่ 298.1 ตัน เทียบกับระดับ 288.4 ตันในไตรมาส 1 ปี 2561- ความต้องการทองรูปพรรณทั่วโลก ขยายตัว 1% แตะที่ 530.3 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 527.3 ตันในช่วงเดียวกันของปี 2561- ความต้องการจากธนาคารกลาง เพิ่มขึ้น 68% สู่ระดับ 145.5 ตัน เทียบกับระดับ 86.7 ตันในไตรมาส 1 ปี 2561- ความต้องการทองคำในภาคเทคโนโลยี ลดลง 3% มาอยู่ที่ 79.3 ตัน เทียบกับ 81.8 ตันในไตรมาส 1 ปี 2561- อุปทานรวมแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 1,150 ตัน ขยับลงเล็กน้อยจาก 1,153.1 ตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว- การรีไซเคิล เพิ่มขึ้น 5% ที่ระดับ 287.6 ตัน เทียบกับ 274.6 ตันในไตรมาส 1 ปี 2561จะเห็นว่าความต้องการทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 68% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 และถือเป็นการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ทั้งนี้มีปัจจัยมาจากความต้องการกระจายการลงทุนและความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหากรวมกับ 3ไตรมาสหลังของปี 61 การซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกทำสถิติสูงสุดที่ 715.7 ตัน ส่วนความต้องการทองรูปพรรณในไตรมาส 1 แตะที่ 530.3 ตัน ขยายตัว 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนั้นได้แรงหนุนมาจากอินเดีย เพราะช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมตรงกับเทศกาลแต่งงานที่ชาวอินเดียนิยมซื้อทองรูปพรรณเป็นสินสอดหรือของขวัญ ทำให้ความต้องการทองรูปพรรณในประเทศปรับตัวขึ้นเป็น 125.4 ตัน เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเป็นระดับสูงที่สุดสำหรับไตรมาส 1 นับตั้งแต่ปี 2558 นอกจากนี้ การลงทุนในทองคำแท่งและเหรียญทองคำยังลดลงเล็กน้อย โดยลดลง 1% มาอยู่ที่ระดับ 257.8 ตัน การปรับตัวลงนี้มีสาเหตุมาจากความต้องการทองคำแท่งลดลงเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการซื้อเหรียญทองยังขยายตัวได้ 12% สู่ระดับ 56.1 ตัน จีนและญี่ปุ่นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การลงทุนดังกล่าวลดลง โดยในญี่ปุ่น การลงทุนสุทธิพลิกติดลบจากแรงขายทำกำไร หลังจากที่ราคาทองในประเทศพุ่งทะยานขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่การใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรม เช่น ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไร้สาย และไฟ LED ก็ปรับตัวลดลง 3% แตะที่ 79.3 ตัน เนื่องจากความขัดแย้งทางการค้า ยอดขายที่ซบเซาของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และความท้าทายทางเศรษฐกิจทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

Read More

11/06/2562

จีไอที พัฒนาร้านทอง สู่ยุค 4.0


จีไอที พัฒนาร้านทอง สู่ยุค 4.0 เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับร้านทองยุคใหม่ที่จะได้พัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที มีแผนที่จะพัฒนาผู้ประกอบการร้านทองที่มีอยู่ทั่วประเทศ หรือทายาทร้านทองที่ต้องการจะพัฒนาธุรกิจหรือต้องการจะสร้างแบรนด์ใหม่ เพื่อฉีกหนีจากการจำหน่ายทองในรูปแบบเดิม ด้วยการพัฒนาเครื่องประดับที่ทำจากทองคำในรูปแบบใหม่ๆ ป้อนความต้องการของตลาดที่มีความต้องการเครื่องประดับทองคำที่มีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ยังมีร้านขายทองเป็นจำนวนมาก และมีหลายร้านที่ผลิตเครื่องประดับทองที่มีความเป็นท้องถิ่น มีอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งบางร้านมีรุ่นลูก รุ่นหลานเข้ามาดำเนินธุรกิจต่อ และต้องการพัฒนารูปแบบร้านทองให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ในจุดนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที จะเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ และให้ความรู้ ทั้งการดีไซน์ การใช้วัสดุ แนวโน้มสินค้าที่ตลาดต้องการ จนถึงการผลิตเป็นสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดออกจำหน่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการค้าขาย และเพิ่มรายได้มากขึ้นนอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ยังมีแผนที่จะเข้าไปช่วยเหลือให้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้า ทั้งการขายผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ รวมถึงการผลักดันให้เข้าไปจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่สถาบันฯ ได้เชื่อมโยง เช่น Zilingo จากสิงคโปร์ หรืออาลีบาบา ที่จะใช้ในการเจาะเข้าสู่ตลาดจีน เป็นต้นทั้งนี้ สถาบันฯ ยังจะผลักดันให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการรับรองคุณภาพสินค้า โดยจะดึงให้เข้าร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence : BWC) เพื่อเป็นการการันตีว่าสินค้าที่ผลิตได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยสถาบันฯ แล้ว เพื่อให้ผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าไปมีความมั่นใจว่าได้สินค้าดี มีคุณภาพ และยิ่งในปัจจุบัน มีการซื้อขายออนไลน์กันมาก จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านค้า ซึ่งโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC) สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ ล่าสุด สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ มีแผนที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าทองคำบนถนนเยาวราช เพื่อร่วมมือกันในการผลักดันให้เยาวราชเป็นถนนสายทองคำ ซึ่งที่ผ่านมา ทางผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการหารือพูดคุยแนวคิดในเรื่องนี้ไปบ้างแล้ว สถาบันฯ ต้องการที่จะผลักดันต่อให้เป็นผลสำเร็จ เพราะเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดให้ผู้ซื้อทองคำไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อทองคำมากขึ้น และยังผลักดันให้เยาวราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย

Read More

11/06/2562

การชุบทอง


การชุบทองการชุบ ทอง นาก เงิน เป็นการเคลือบผิวเครื่องประดับด้วยไฟฟ้า ที่เกิดขึ้นใน ประเทศไทยเมื่อกว่า 40 ปีมาแล้ว ปัจจุบันสามารถพบเห็นร้านรับชุบเครื่องประดับ เครื่องหมาย และของที่ระลึก ต่างๆ ได้ตามแหล่งชุมชนเป็นร้านขนาดเล็กที่ทํางานไปจนถึงร้านที่ทำเป็นกิจการขนาดกลางที่มีลูกจ้าง 4-5 คน ทํางานในห้องแถวเล็ก ๆ และร้านขนาด ใหญ่ที่ทำเป็นโรงงานสามารถชุบชิ้นงานได้เป็นร้อยชิ้นในครั้งเดียว การชุบโลหะทอง นาก เงิน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ - การเตรียมชิ้นงาน โดยการขัดและทำความสะอาดผิวให้เรียบมัน ไม่มีคราบ- ชุบทองแดงด่าง เป็นการชุบเพื่อรองพื้นเพื่อให้การเคลือบผิวขั้นต่อไปยึดเกาะผิวได้ดีขึ้น เนื่องจากทองแดงด่างมีการยึดเกาะกับผิวชิ้นงานได้ดีมาก และโลหะมีค่าที่จะนํามาชุบทับสามารถยึดเกาะกับทองแดงด่างได้ดีกว่าเกาะผิวชิ้นงานโดยตรง รวมทั้งเพื่อเพิ่มความหนาของผิว- ชุบทองแดงกรด เป็นการชุบเพื่อให้ผิวเรียบเป็นเงาทําให้โลหะที่ชุบทับต่อไปเรียบเงา- ชุบนิกเกิล เพื่อทําให้ผิวชิ้นงานมีสีขาวอมเหลืองเมื่อนําไปชุบทองหรือโลหะอื่นจะได้ชิ้นงานที่มีผิวชุบที่เงางาม- ขั้นสุดท้ายเป็นการชุบโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน นาก ทองเค ทองคําขาว และโครเมี่ยม และโลหะอื่น ๆ ในการชุบจริงอาจมีการลดขั้นตอนลงตามความเหมาะสมของชิ้นงานด้วย เช่นหากชิ้นงานเป็นเครื่องประดับที่เคยเคลือบมาแล้ว ก็เพียงทําความสะอาดแล้วชุบขั้นสุดท้ายได้เลย ไมต้องชุบรองพื้นก่อน เป็นต้นการชุบโลหะมีค่าเป็นกิจกรรมที่มีสารเคมีเกี่ยวข้องด้วยจำนวนมาก ได้แก่ สารละลายสําหรับล้างทําความสะอาดผิวชิ้นงาน ซึ่งการทําความสะอาดทั่วไปใช้สารละลายโซเดียมไซยาไนด์เข้มข้น 20 – 40 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ถ้าชิ้นงานสกปรกมากอาจต้องทําความสะอาดโดยใช้กรดหรือด่างกัดก่อนน้ำยาชุบทองแดงด่าง สูตรที่ใช้ทั่วไปประกอบด้วยสารโซเดียมไซยาไนดฺโปตัสเซียมโซเดียมทาร์เทรต โซเดียมคาร์บอเนต และคอปเปอร์ไซยาไนด์ผสมรวมกันในน้ำกลั่น น้ำยาชุบทองแดงกรด เป็นส่วนผสมของสารคอปเปอร์ซัลเฟต กรดซัลฟุริกหรือกรดกํามะถันเข้มข้น 96% กรดไฮโดรคลอ ริกหรือกรดเกลือ และน้ำยาเงา (ทองแดง) น้ำกลั่น น้ำยาชุบนิกเกิล มีองค์ประกอบหลักคือ นิกเกิลซัลเฟต นิกเกิลคลอไรด์กรดบอริค น้ำยาพื้นนิกเกิล น้ำยาเงานิกเกิล น้ำกลั่น น้ำยาชุบทอง : มีหลายสูตรแล้วแต่ผู้ผลิตหรือผู้ใช้จะพัฒนาขึ้น สารเคมีที่ใช้ผสมเป็น้ำยาชุบทองได้ กรดไนตริก หรือกรดดินปะสิว กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ โซเดียมไซยาไนด์ แผ่นทองคํา และน้ำกลั่น น้ำยาชุบทอง 24 เค : สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ เกลือโปตัสเซียมไซยาไนด์โปตัสเซียมไซยาไนด์ โปตัสเซียมคาร์บอเนต โปตัสเซียมฟอสเฟต น้ำกลั่นน้ำยาชุบเงิน : ส่วนผสมของน้ำยาชุบเงินประกอบด้วย เม็ดเงินหรือแผ่นเงิน กรดซัลฟุริก โซเดียมคลอไรด์ โซเดียม ไซยาไนด์บางสูตรช์ซิลเวอร์โปตัสเซียมไซยาไนด์ผสมกับโปตัสเซียมไซยาไนด์และโปตัสเซียมคาร์บอเนตเคมีภัณฑ์หรือน้ำยาชุบต่างๆนี้มีจำหน่วยตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไปและที่ ขายสาร เฉพาะสําหรับการชุบเคลือบ โดยมีขายทั้งในแบบทที่เป็นสารเคมีนำไปผสมเองและเป็นแบบน้ำยาสำเร็จรูป ซึ่งผู้ผลิตคิดสูตรขึ้นมา มีทั้งน้ำยาทําความสะอาดสูตรต่างๆ ไปจนถึงน้ำยาชุบต่างๆ สําหรับกิจการขนาดกลางหรือใหญ่ มักจะผสมน้ำยาชุบใช้เองเพราะประหยัดต้นทุน แต่สําหรับกิจการขนาดเล็กนิยมซื้อน้ำยาชุบสำเร็จรูปมาใช้เพราะสะดวกกว่า

Read More

11/06/2562

กะไหล่ทอง เปียกทอง ชุบทอง


กะไหล่ทอง เปียกทอง ชุบทองกะไหล่ คือกรรมวิธีการเคลือบโลหะด้วย “ทองคำหรือเงิน” โดยการใช้ปรอทมาละลายทองคำหรือเงิน ให้เป็นของเหลว แล้วทาลงบนโลหะที่ต้องการจะเคลือบ จากนั้นก็ไล่ปรอทออกโดยการใช้ความร้อน เราจะพบการกะไหล่ในงานต่างๆเช่น พานกะไหล่เงิน พานกะไหล่ทองคำ สร้อยสังวาลกะไหล่ทองคำ เป็นต้นการกะไหล่ทองคำแตกต่างจากการชุบด้วยทองคำ เพราะการกะไหล่ทองคำจะใช้น้ำหนักทองคำมากกว่า และจะต้องนำทองคำมาผสมกับปรอททำให้ทองคำละลายกลายเป็นของเหลวแล้วจึงนำไปเคลือบบนผิวของโลหะที่จะกะไหล่ ส่วนการชุบทองเป็นการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า ซึ่งทุกวันนี้ไม่มีช่างทำงานกะไหล่ทองแล้ว เนื่องจากต้องทำงานกับสารปรอทซึ่งเป็นสารพิษที่ร้ายแรง ถ้าสูดดมมากๆจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย งานกะไหล่ทองที่หลงเหลืออยู่จึงเป็นงานเก่าที่สะสมไว้ และไม่สามารถสั่งงานกะไหล่ทองใหม่ๆได้อีกแล้ว นอกจากจะพบในข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแล้ว เรายังพบวิธีการทำกระไหล่ทอง อย่างแพร่หลายในวงการพระเครื่อง ร่วมกับการเปียกทอง และการชุบทอง ซึ่งคุ้นเคยกันดีสำหรับนักสะสมพระเครื่องโดยพระเครื่องที่ผ่านกรรมวิธีกะไหล่ทอง จะมีลักษณะผิวทองบางๆ และมักติดไม่ทั่วองค์พระ ส่วนที่ถูกสัมผัสจะเห็นผิวสีขาวจากตะกั่วที่ทาก่อนเป่าแผ่นทองติดลงไปการเปียกทอง เป็นกรรมวิธีการใช้ความร้อนทำให้ตะกั่ว ซึ่งมีจุดหลอมเหลวต่ำละลายผสมกับทองคำที่ตะไบให้เป็นผงละเอียด จากนั้นนำมาทาเข้ากับผิวพระเครื่องที่ต้องการทำผิวให้เป็นทองคำ เมื่อทาเสร็จแล้วใช้ไฟเป่าไล่โลหะตะกั่วออกเหลือแต่เนื้อทองคำติดอยู่ที่ผิวพระ การเปียกทองทองนี้ทำกันมาตั้งแต่ปี 2450แล้วค่อยๆหายไป จนปี 2500 ก็ไม่พบวิธีการเปียกทองอีกเลย พระเปียกทองนั้นจะมีลักษณะของทองคำเข้มข้นและติดแน่นทั่วองค์ มีสีขาวของตะกั่วอยู่น้อยหรือไม่มีปรากฏอยู่เลยตามองค์พระ การทำผิวทองคำพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนถึงยุคที่มีการใช้ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย จึงมีการนำเทคโนโลยี “การชุบทอง” มาใช้โดยหลักการง่ายๆของฟิสิกส์ คือการนำไฟฟ้าต่างขั้วของโลหะต่างชนิดกัน พระชุบทอง จะมีลักษณะสีทองเคลือบหนา ติดทั่วทุกส่วนขององค์พระ จุดสัมผัสจะไม่มีปรากฏผิวสีขาว และหลุดลอกเป็นแผ่นๆได้ง่ายกว่าการเปียกทอง หรือกะไหล่ทองการมาของเทคโนโลยีการชุบทองทำให้การ“เปียกทอง” และ “กะไหล่ทอง” หายไปโดยสิ้นเชิงเนื่องจากมีความปลอดภัยจากสารตะกั่ว และสารปรอท นั่นเอง

Read More

11/06/2562

หนุ่มออสซี่สุดเฮง พบก้อนแร่ทองคำหนักกว่า 1.4 กก.


หนุ่มออสซี่สุดเฮง พบก้อนแร่ทองคำหนักกว่า 1.4 กก.ยังคงมีการพบแร่ทองคำอย่างต่อเนื่องในประเทศออสเตรเลีย คราวนี้พบที่บริเวณทุ่งทองคำ เมืองแคลกูลี รัฐเวสต์เทิร์นออสเตรเลียเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยนายแมตต์ คุก เจ้าของร้านที่ขายอุปกรณ์ให้ผู้สำรวจทอง โดยการแชร์ภาพ ก้อนแร่ทองคำขนาดใหญ่ผ่านทางออนไลน์ พร้อมเล่าว่าผู้พบแร่ทองคำก้อนนี้เป็นนักล็อบบี้ยิสต์ท้องถิ่นซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม เขาเดินเข้าร้านและโชว์ก้อนทองที่อยู่ในมือด้วยรอยยิ้มกว้างบนใบหน้า มันใหญ่กว่าห่อบุหรี่มีความหนาแน่น และหนักมาก ก้อนแร่ทองคำที่พบนี้มีน้ำหนัก 1.4 กิโลกรัม มีราคาตามประเมิน 100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 2.2ล้านบาท ถูกค้นพบด้วยเครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน ระหว่างการแสวงโชคของหนุ่มออสซี่คนดังกล่าว โดยทองก้อนนี้ถูกฝังอยู่ลึกลงไปจากพื้นผิวดินราว 45 เซนติเมตรบริเวณที่ราบพุ่มไม้ ประมาณ 75 เปอร์เซนต์ของการทำเหมืองแร่ทองคำในออสเตรเลีย อยู่ในและรอบๆ เมืองแคลกูลี รัฐเวสต์เทิร์นออสเตรเลีย ซึ่งการพบทองขนาดเดียวกันนี้มีเพียง 2-3 ครั้งต่อปีเท่านั้น ก้อนแร่ทองคำที่มีคนขุดได้บ่อยจะขนาดเล็กกว่านี้ โดยในช่วงวันหยุดสุสัปดาห์จะมีประชาชนมาหาทองคำในแคลกูรีกันมาก และก็มีหลายคนที่ปักหลักหาเป็นอาชีพ แต่เกือบทั้งหมดพบเพียงแค่ก้อนขนาดเล็กเท่านั้น การค้นพบก้อนแร่ทองคำโดยนักแสวงโชคในออสเตรเลียมีเป็นระยะๆ อย่างเช่นเมื่อปลายเดือนกันยายน 2018 ก็มีการค้นพบทองคำก้อน น้ำหนัก 3.2 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณทองคำถึง 2.11 กิโลกรัม ที่บริเวณโกลด์ฟิลส์ (Goldfields) ทางเหนือของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เช่นกัน ในเวลาใกล้เคียงกัน คนงานเหมืองของบริษัทอาร์เอ็นซี มิเนอรัลส์ ก็พบก้อนทองคำขนาดมหึมา 2 ก้อน ขนาดน้ำหนัก 95 กิโลกรัม และ 63 กิโลกรัมประเมินมูลค่าหินสองก้อนนี้ประมาณ 165 ล้านบาทเลยทีเดียวรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย หรือ รัฐนออสเตรเลีย ออสเตรเลียตะวันตก ถือเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย และเป็นเขตการปกครองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสาธารณรัฐซาฮา มีประชากร 2.1 ล้านคน (10% ของประเทศ) มีเมืองเพิร์ทเป็นเมืองเหลือง

Read More

11/06/2562

กระเป๋าทองคำแท้ ประดับเพชรแพงที่สุดในโลก


กระเป๋าทองคำแท้ ประดับเพชรแพงที่สุดในโลกผู้หญิงกับกระเป๋า ดูเป็นอะไรที่แยกกันไม่ออก การได้กระเป๋าดีๆแพงๆสักใบมาไว้ในครอบครองเป็นสุดยอดปรารถนาของสุภาพสตรีทุกคน แต่บนโลกนี้ไม่มีกระเป๋าที่ดีที่สุด เพราะกระเป๋าแต่ละแบบมีดีไซน์ต่างกัน รูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังความชอบของผู้ใช้ที่ไม่เหมือนกัน แต่สำหรับกระเป๋าที่ "แพงที่สุดในโลก" นั้นมีอยู่จริง แพงขนาดที่ว่าซื้อบ้านซื้อรถได้หลายหลัง หลายคันเลยทีเดียวMouawad 1001 Nights Diamond คือกระเป๋าที่มีราคาแพงที่สุดในโลกด้วยสนนราคา 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 114 ล้านบาท ตัวกระเป๋าที่เป็นทองคำแท้ทั้งใบ ประดับด้วยเพชรแท้น้ำงาม 4,356 เม็ด, เพชรสีเหลืองอีก 105 เม็ด และเพชรสีชมพูอีก 56 เม็ด ใช้ช่างที่มีฝีมือร่วมรังสรรค์ถึง 10 คน จึงไม่แปลกใจที่ Mouawad 1001 Nights Diamond จะกลายเป็นกระเป๋าที่แพงที่สุดในโลก แพงนำหน้ากระเป๋าแบรนด์หรูอย่าง Hermes ไปแล้วด้วยอย่างไรก็ดี กระเป๋าแบรนด์เครื่องหนังชั้นสูงจากประเทศฝรั่งเศส อย่าง Hermes ก็ไม่น้อยหน้า ตามมาติดๆที่อันดับสอง กับกระเป๋าใบที่ทำมากจากทองคำสีชมพูทั้งใบ รวมถึงประดับด้วยเพชรแท้อีก 1,160 เม็ด ที่สำคัญคือเป็นกระเป๋าแฮนด์เมด ทำด้วยมือทั้งใบและทั้งโลกมีแค่ 12 ใบเท่านั้น สนนราคาจึงมาเบาๆที่ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 60 ล้านบาทอันดับที่ 3 ตามมาที่ราคา 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 42 ล้านบาท เป็นของแบรนด์ Hermes เช่นกัน ออกแบบโดยชาวญี่ปุ่น ชื่อ Ginza Tanaka ตัวกระเป๋าทำจากแร่แพลตินัมฝังเพชรจำนวน 2,000 เม็ด และยังมีเพชรทรงลูกแพรอีก 8 กะรัต มีลูกเล่นที่สามารถถอดเพชรทรงลูกแพรนี้ออกมาติดเป็นเข็มกลัดได้ อีกทั้งสายกระเป๋าก็ยังสามารถถอดมาเป็นสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือเพชรได้ด้วยHermes Chaini’d Ancre Bag ตือกระเป๋าที่แพงเป็นอันดับ 4 ของโลก ที่ราคา 45 ล้านบาท ทำจากเพชร 1,160 เม็ด และมีเพียง 3 ใบในโลกเท่านั้นคลัชรุ่นคลีโอพัตราจากแบรนด์ Lana Marks ตามมาที่อันดับ 5 ราคาเบาๆที่ 12.9 ล้านบาท เป็นกระเป๋าหนังจระเข้แม่น้ำ ที่ปิดทำจากทองคำและเพชร 1,600 เม็ดน้ำหนักรวม 40 กะรัต เป็นกระเป๋ารุ่นที่ทำออกมาปีละ 1 ครั้งเท่านั้นจึงไม่น่าแปลกในว่าทำไมราคาจึงแพงนอกจากนี้ก็มีกระเป๋า Hermes Birkin Niloticus Crocodile Himalaya / Chanel’s Diamond Forever hadbag / Hermes Birkin Funchsia Diamond-Studded / Hermes Birkin Exceptional Collection Shiny Rouge H Porosus / Hermes Birkin Blue Crocodile ที่อยู่ในลิสต์ 10 กระเป๋าที่มีราคาแพงที่สุดในโลกคือ ตั้งแต่ราคา 4.8 ล้านบาท ถึง 12 ล้านบาท อย่างไรก็ดีกระเป๋า ไม่ได้ถูกจำกัดคุณค่าว่าต้องมีราคาแพงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับความชอบ ไลฟ์สไตล์การใช้งาน และกำลังทรัพย์ของผู้ใช้มากกว่า สำคัญคือต้องสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะก็ถือว่าเพียงพอแล้ว

Read More

11/06/2562

รัสเซียเดินหน้าตุนทองคำต่อเนื่อง


รัสเซียเดินหน้าตุนทองคำต่อเนื่องรัสเซียยังคงเดินหน้าตุนทองคำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2018 จนถึงไตรมาสแรกของปีนี้ รัสเซียก็ยังคงเป็นประทศที่ซื้อทองคำมากที่สุด คือมากถึง 55.3 ตัน ตามรายงานของสภาทองคำโลก (WGC) ส่งผลให้ปริมาณทองคำสำรองของรัสเซียปัจจุบันอยู่ที่ 2,168.3 ตันปัจจุบัน รัสเซีย เป็นผู้ถือครองทองคำรายใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก หากรัสเซียยังคงซื้อทองคำเพิ่มอย่างต่อเนื่อง คาดว่า อาจส่งผลให้รัสเซียแซงหน้าฝรั่งเศสและอิตาลี ซึ่งถือครองทองคำในสามอันดับแรกของโลกได้ภายในปีนี้สภาทองคำโลก (WGC) ยังระบุว่าการที่รัสเซียเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลกอีกครั้ง ทำให้ปริมาณทองคำสำรองของรัสเซียเพิ่มเป็น 2,168.3 ตัน หรือ 19% ของทุนสำรองทั้งหมด โดยเมื่อปี 2561 รัสเซียซื้อทองคำไป 274.3 ตัน ถือเป็นการซื้อทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า 200 ตันเป็นปีที่4 ติดต่อกันของรัสเซีย ขณะเดียวกันก็ลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลดบทบาทค่าเงินดอลลาร์นั่นเองนอกจากรัสเซียแล้วจีน ก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดเช่นกัน โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ จีนซื้อทองคำไป 33 ตัน โดยจีน เริ่มหวนกลับมาซื้อทองคำอีกครั้งในเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว หลังจากหยุดซื้อไปนานกว่าสองปี และมีอีกหลายประเทศที่เพิ่มปริมาณทองคำสำรอง รวมถึง เอกวาดอร์ ตุรกี อินเดีย และคาซัคสถาน ส่งผลให้การซื้อทองคำสุทธิของธนาคารกลางทั่วโลกทำสถิติสูงสุดของการซื้อทองคำสุทธิในไตรมาสแรกในรอบ 6 ปี โดยเพิ่มขึ้น 68% สภาทองคำโลก (WGC) ระบุว่า ปริมาณทองคำสำรองทั่วโลกเพิ่มขึ้น 145.5 ตัน จากต้นปีจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 ถือเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดของปริมาณสำรองทั่วโลกในช่วงเวลานี้ตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบัน หลายประเทศพยายามแสวงหาสินทรัพย์ที่หลากหลาย และลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความตึงเครียดทางการค้า การเติบโตที่ซบเซา อัตราดอกเบี้ยต่ำ และดอกเบี้ยติดลบ ทองคำจึงเป็นคำตอบเพราะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

Read More

11/06/2562

การค้นพบสุดมหัศจรรย์ “เชื้อราดูดทองคำ”


การค้นพบสุดมหัศจรรย์ “เชื้อราดูดทองคำ” ที่เหมือง Boddington ซึ่งเป็นเหมืองแร่ทองคำ และเหมืองทองแดง ขนาดใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เกิดปรากฏการสุดแปลกเมื่อนักวิจัยของออสเตรเลียได้ค้นพบเชื้อราที่สามารถดูดซึมแร่ทองจากพื้นที่รอบๆได้จนทำให้รูปร่างของมันมีลายสีทองอย่างน่าอัศจรรย์เชื้อราดูดทองที่ว่านี้เป็นเชื้อราในวงศ์ตระกูล “Fusarium oxysporum” ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป แต่ที่ผ่านมาไม่เคยทราบมาก่อนว่าเชื้อราเหล่านี้มีการดูดซึมแร่ทองมาใช้งานด้วย อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการยืนยันว่าทำไมเชื้อราเหล่านี้จึงต้องมีการดูดซึมแร่ทอง และสามารถดูดซึมแร่ทองคำได้อย่างไร แต่เชื่อว่าเชื้อราที่ดูดซึมแร่ทองมาเก็บไว้จะมีการเจริญเติบโต และการแพร่พันธุ์เร็วกว่าเชื้อราที่ไม่ได้ดูดซับแร่ทอง เหล่านักวิจัยจึงสันนิฐานว่าทองคำอาจจะมีส่วนช่วยในการเติบโตของเชื้อราก็เป็นได้ ผู้เชี่ยวชาญอธิบายเพิ่มเติมว่า เชื้อราดังกล่าวจะรวบรวมทองคำในดิน ผ่านการทำปฏิกิริยาทางเคมีกับแร่ธาตุใต้ดิน โดยมันจะละลายสะเก็ดทองโดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ก่อนที่จะผลิตสารเคมีอื่นๆ เพื่อทำให้ทองคำที่ละลายอยู่ แข็งตัวขึ้นอีกครั้งรอบๆ ใยของเชื้อรา นี่นับเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่บอกว่าเห็ดรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายทองคำบนโลกของมนุษย์และไม่แน่ว่าการศึกษาเห็ดราเหล่านี้ต่อไปอาจจะทำให้เราสามารถตรวจจับทองคำใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงการค้นพบในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นผลดีต่อประเทศออสเตรเลียซึ่งมีอุตสาหกรรมทองคำใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเลย เพราะไม่แน่ว่าในพื้นที่ที่มีการค้นพบเห็ดราดูดทองเหล่านี้อาจจะมีสายแร่ขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้ดินอีกก็เป็นได้ความสามารถนี้นับเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก เพราะตามปกติแล้วทองคำจะมีปฏิกิริยากับสายเคมีน้อยชนิดมากๆ ดังนั้นความสามารถในการ “ขนย้ายทอง” ของเชื้อราเหล่านี้ จึงนับเป็นอะไรที่แปลกจนคุณ Tsing Bohu หัวหน้าทีมวิจัยถึงกับออกมาบอกเองเลยว่า หากไม่เห็นด้วยตาตัวเองเขาก็คงไม่เชื่อเหมือนกันสำหรับเหมือง Boddington เป็นเหมืองแร่ทองคำ และเหมืองทองแดง อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเพิร์ธออกไปประมาณ 75 ไมล์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นอาณานิคมเหมืองแร่ขนาดใหญ่ ที่มีการส่งออกทองคำอย่างหนักในช่วง 2009 จนถึงปี 2011 อ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทเหมืองแร่ ทางบอดดิงตันมีการผลิตทองคำมากถึง 19.5 ล้านออนซ์ และพวกเขากำลังวางแผนทุ่มเงินกว่า 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อขยายกิจการทำเหมืองแร่ของพวกเขา

Read More

11/06/2562

กองทุนรวมทองคำ ( Gold Fund )


กองทุนรวมทองคำ ( Gold Fund )สำหรับคนไทยในปัจจุบัน การซื้อทองคำ ไม่ได้เป็นเพียงการซื้อเครื่องประดับและการแสดงสถานะทางสังคมเท่านั้น แต่การซื้อทองยังหมายถึงการเก็บออมไว้เพื่อความมั่งคั่งในระยะยาว และกลายเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันการลงทุนทองคำมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การลงทุนในทองคำแท่ง การลงทุนในโกลด์ฟิวส์เจอร์ การลงทุนในหุ้นทองคำ ไปจนถึงการลงทุนในกองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมทองคำ หรือ Gold Fund คือ การลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทองคำ การเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก เปรียบเสมือนลงทุนในทองคำแท่งทางอ้อมผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศ ซึ่งจะนำเงินไปลงทุนในทองคำแท่ง 99.99% หรือ 99.50% อีกทีหนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจึงไม่ได้ขึ้นลงตามราคาทองคำในประเทศ แต่จะอิงกับราคาทองคำโลก แต่การที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมาเกี่ยวข้องด้วย การเลือกซื้อกองทุนรวมทองคำ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่นหากสนใจเฉพาะผลตอบแทนจากราคาทองคำเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยน ก็อาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้เต็มจำนวน (Fully Hedged) แต่ถ้าอยากทำกำไรเพิ่มเติมจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ก็ต้องเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้เลย (Non-hedged) ซึ่งวิธีนี้ก็มีโอกาสขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้เช่นกัน ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมทองคำ คือ นักลงทุนใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มาก ส่วนใหญ่กำหนดเงินลงทุนไว้ต่ำกว่า 10,000 บาท และสามารถทำการซื้อขายได้สะดวกโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปร้านทอง และปลอดภัยเนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องการสูญหาย มีมืออาชีพคอยดูแลบริหารจัดการให้ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสั่งขายหรือได้รับเงินปันผลจากกองทุน นอกจากนี้ หากต้องการขายทำกำไรหรือทยอยสะสมซื้อ ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องซื้อหรือขายทองคำแท่งทั้งก้อน แต่ข้อเสียคือจะมีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว และไม่มีเวลาติดตามราคาทองคำมากนัก โดยสิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมทองคำ ได้แก่ ผลตอบแทนย้อนหลัง ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของกองทุน และนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วย อย่างไรก็ดี การลงทุนทองคำควรเป็นการลงทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่าการทุ่มเงินลงทุนในทองคำทั้งหมด หากอยากลงทุนในทองคำ แนะนำให้มีทองคำติดพอร์ตการลงทุนไว้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าสินทรัพย์เพื่อการลงทุนของทั้งหมด และอย่าลืมพิจารณาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากธนาคารไทยพาณิชย์

Read More

11/06/2562

จีน พร้อมรุกธุรกิจเหมืองทองคำไปทั่วโลก


จีน พร้อมรุกธุรกิจเหมืองทองคำไปทั่วโลก นอกจากกำลังไต่อันดับขึ้นเป็นผู้ผลิตทองทำอันดับต้นๆของโลกแล้ว ขณะนี้บริษัทเหมืองแร่ของจีนก็กำลังสยายปีกธุรกิจไปสู่การทำธุรกิจเหมืองแร่ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกอีกด้วย เริ่มด้วยการเข้าไปถือหุ้น 50 % ในบริษัท Barrick Gold ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตโลหะที่มีค่ารายใหญ่ที่สุดของโลกในกิจการเหมืองแร่ทองคำ Veladero ในประเทศอาร์เจนตินา ของกลุ่มบริษัทซานตงโกลด์ เมื่อ 2 ปีก่อนกลุ่มบริษัทซานตงโกลด์เป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ของจีน และกำลังขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งใน 10 เหมืองแร่ทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายสินทรัพย์ในประเทศจีนให้มีสถานภาพที่มั่นคง มีแหล่งทรัพยากรทองคำสำรองที่ดี และต้องการเปิดตลาดสู่นานาประเทศ ในการประชุมบริษัทจีน 100 อันดับแรกที่จัดขึ้น ที่กรุงปักกิ่ง กลุ่มบริษัทซานตงโกลด์กำหมดเป้าหมายหลักไว้ที่การเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการขนส่งทั้งทางบกและทางทะเลของจีนเข้ากับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกทั้งเอเชีย ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลางเข้าด้วยกันตามโครงการ “One Belt, One Road” เพื่อร่วมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในเส้นทางสายไหมในลักษณะที่จะเสริมสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย โดยคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2020 กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถผลิตทองคำได้มากกว่า 55 เมตริกตันต่อปี โดยมีรายได้รายปีเกินกว่า 100 พันล้านหยวน (15.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิบัตร 228 ฉบับ รวมถึงสิทธิบัตรในการคิดค้น 51 ฉบับ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีเทคโนโลยีขั้นสูงในการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลและเทคโนโลยีการขุดเจาะสำรวจแร่ทองคำ ซึ่งสามารถขุดเจาะได้ลึกถึง 4,000 เมตร เทคโนโลยีการทำเหมืองแร่อันล้ำสมัยดังกล่าว ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ค้นพบพื้นที่เหมืองทองคำ ในมณฑลซานตง โดยคาดว่าจะเป็นแหล่งแร่ทองคำขนาดกว่า 550 ตันและมีมูลค่ากว่า 150 พันล้านหยวน ซึ่งนับเป็นแหล่งแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนด้วย เมื่อเดือนเมษายน 2017 กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงซื้อขาย เพื่อเข้าถือหุ้น 50 % ของบริษัท Barrick Gold ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตโลหะที่มีค่ารายใหญ่ที่สุดของโลก ในกิจการเหมืองแร่ทองคำ Veladero ในประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 960 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ข้อตกลงนี้ยังทำให้ทั้งสองบริษัทมีแผนจะร่วมกันพัฒนาแถบเหมืองทอง El Indio ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างชายแดนประเทศอาร์เจนตินาและสาธารณรัฐชิลี อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ตั้งของเหมืองแร่ทองคำที่มีชื่อเสียงและโครงการระดับโลกต่าง ๆ เช่น เหมืองแร่ Veladero เหมืองแร่ Alturas และโครงการ Pascua-Lama ทั้งนี้ โครงการต่าง ๆ เป็นการทำเหมืองแร่เปิด โดยการเปิดหน้าดินเป็นบ่อลึกลงไปจนถึงชั้นแร่ แล้วจึงทำการขุดแร่ออกมาใช้งาน(ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ผู้จัดการ360องศารายสัปดาห์)

Read More

11/06/2562

ทองม้วน ขนมไทยโบราณอายุยาวนานกว่า 300 ปี


ทองม้วน ขนมไทยโบราณอายุยาวนานกว่า 300 ปีทองม้วน เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นม้วนกลมเป็นวง มีลักษณะกรอบ โดยมีส่วนผสมหลักคือ แป้ง มะพร้าว น้ำตาลปีบ ไข่ไก่ น้ำมันพืช และ งาดำ ต้นกำเนิดมีแรงบันดาลใจจากขนมโปรตุเกส คนไทยมักให้ทองม้วนเป็นของขวัญเนื่องจากชื่อสื่อถึงการมั่งมีทองม้วนเป็นขนมไทยโบราณ ที่ยังได้รับความนิยมทั่วไปมีวิธีการทำไม่ยุ่งยาก เริ่มจากการผสมแป้งมันและแป้งข้าวเจ้าตามอัตราส่วนเข้าด้วยกัน (สูตรดั้งเดิมใช้แป้งมัน 2 กิโลกรัม, แป้งข้าวเจ้า 1 กิโลกรัม, น้ำตาลมะพร้าว 1 กิโลกรัม, ไข่ไก่ 2 ฟอง, กะทิ 1 กิโลกรัม, งาดำ 10 กรัม, น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ รสชาติอื่นๆก็เพิ่มส่วนผสมเข้าไป) จากนั้นใส่น้ำตาลมะพร้าว พร้อมทั้งตอกไข่ใส่ผสมลงไปในแป้ง แล้วค่อย ๆ คนไปเรื่อย ๆ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว ค่อย ๆเทกะทิผสมลงไปในแป้งทีละน้อย ค่อย ๆ คนไปเรื่อย ๆ จนเทกะทิหมด คนแป้งต่อไป จนส่วนผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 1/2 ชั่วโมง หรือสังเกตจากแป้งที่จะมีความเหนียวหนืด จากนั้นจึงใส่งาดำก็จะได้แป้งทองม้วนที่พร้อมจะลงเตาแล้ว ก่อนเอาแป้งลงเตาต้องเปิดไฟอุ่นให้เตาร้อนก่อน แล้วตักแป้งราดลงบนพิมพ์ขนม ปิดพิมพ์ให้แน่น ทิ้งไว้สักครู่ ให้แป้งสุกพอเหลือง โดยใช้เวลาราว 30 วินาที จากนั้นเปิดพิมพ์ ใช้ปลายมีดแซะขนมออกมา ม้วนขนมด้วยตะเกียบไม้ในขณะที่ทองม้วนนั้นยังร้อน ๆอย่าปล่อยให้เย็น เพราะทองม้วนจะแข็งกรอบม้วนไม่ได้ ม้วนเสร็จแล้วให้รีบดึงจากตะเกียบตอนยังร้อน แล้วใช้กรรไกรตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ พอดีคำ เท่านี้ก็ได้ทองม้วนแสนอร่อยไว้รับประทาน หรือจะทำขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวก็ได้ปัจจุบันขนมทองม้วนถูกดัดแปลงไปมากมายหลากหลายสูตร หลากหลายรส เช่นรสฟักทอง ใบเตย หมูหยอง รสเค็ม งาดำ รสกล้วย รสข้าวโพด รสโกโก้ รสมันม่วง เป็นต้น นอกจากทองม้วนกรอบแล้ว ยังมีขนมทองม้วนอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า ทองม้วนสด ที่เนื้อแป้งจะมีความเหนียว นุ่ม แตกต่างจากทองม้วนกรอบโดยสิ้นเชิงขนมทองม้วน เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมอาหารที่ได้มาจากโปรตุเกส โดย “ท้าวทองกีบม้า” ที่ช่วงชีวิตหนึ่งได้รับราชการ ในตำแหน่ง "หัวหน้าห้องเครื่องต้น" เป็นผู้ดูแลเครื่องเงินเครื่องทองของหลวง เป็นหัวหน้าเก็บพระภูษาฉลองพระองค์ และเก็บผลไม้ของเสวย มีพนักงานอยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นหญิงล้วน จำนวน 2,000 คน ซึ่งเธอก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมา จนเป็นที่ชื่นชม ยกย่อง มีเงินคืนทองพระคลังปีละมากๆ ระหว่างที่รับราชการนี่เอง "ท้าวทองกีบม้า" ได้สอนการทำขนมหวานจำพวก ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองพลุ ทองโปร่ง ทองม้วน ขนมฝรั่ง ขนมไข่เต่า ขนมสัมปันนี ขนมหม้อแกง ขนมผิงและอื่นๆ ให้กับผู้ที่ทำงานอยู่กับเธอ และบุคคลเหล่านั้น จึงได้นำวิชาความรู้ในการทำขนมต่างๆมาถ่ายทอดให้กับคนไทยรุ่นสู่รุ่น นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

Read More

11/06/2562

เครื่องนมัสการทองลงยาราชาวดี /พระเต้าเบญจคัพภ์


เครื่องนมัสการทองลงยาราชาวดี /พระเต้าเบญจคัพภ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีเครื่องประกอบพระราชพิธีที่มีความสำคัญจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือ เครื่องนมัสการทองคำลงยาราชาวดี หรือเรียกอย่างย่อว่า “เครื่องนมัสการทองลงยาราชาวดี” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สร้างขึ้น เพื่อทรงใช้สักการบูชาพระพุทธรูปสำคัญในงานพระราชพิธีและการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย บ้าง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบ้างในบางโอกาสในรัชกาลต่อมา ทรงใช้เครื่องนมัสการทองคำลงยาราชาวดีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีสงกรานต์ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงสักการะพระบรมศพ พระบรมอัฐิเครื่องนมัสการทองคำลงยาราชาวดีสำรับนี้ประกอบด้วยพานทองคำปากกลม ๑๐ พาน วางพุ่มดอกไม้ ๕ พาน พุ่มข้าวตอก ๕ พาน เชิงธูป ๕ เชิง เชิงเทียน ๕ เชิง หุ้มด้วยทองคำ พาน เชิงธูป และเชิงเทียนสลักลวดลายลงยาราชาวดีทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีเครื่องประกอบพระราชพิธีสำคัญที่ได้ยินตลอดงานพระราชพิธีคือ พระเต้าเบญจคัพภ์ ซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคสำหรับบรรจุน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนตร์ ถวายพระมหากษัตริย์สรงพระมุรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเต้าเบญจคัพภ์ใช้บรรจุน้ำพระพุทธมนต์ถวายพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในแต่ละปี มีหลายองค์ ทำด้วยศิลาสีต่าง ๆ พระเต้าเบญจคัพภ์องค์หนึ่งคือ พระเต้าเบญจคัพภ์รัชกาลที่ ๔ ภายในแบ่งเป็น ๕ ห้องตรงกลางทำเป็นดอกไม้ ๕ กลีบทำด้วยทองคำ แต่ละกลีบประดับด้วยอัญมณีสีแดง เหลือง ขาว ดำ และเขียว อย่างที่เรียกว่า “เบญจรงค์” ใต้ดอกไม้มีก้านทองคำ ๕ ก้านแต่ละก้านจารึกพระนามพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ คือ พระกกุ พระโกนาคม พระกัสสปะ พระโคดม และพระศรีอาริยเมตตรัย เสียบลงในพระเต้าแต่ละห้องพระเต้าเบญจคัพภ์อีก ๒ องค์ ได้แก่ พระเต้าเบญจคัพภ์รัชกาลที่ ๑ และพระเต้าเบญจคัพภ์โมราแดงรัชกาลที่ ๕ ภายในไม่แบ่งเป็นห้อง ๆ แต่มีแผ่นทองคำรูปกลม ๕ แผ่น จารึกพระนามพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ บรรจุอยู่ภายในพระเต้าเบญจคัพภ์หลายองค์ ภายในไม่แบ่งเป็นห้อง และไม่มีแผ่นทองคำ เช่น พระเต้าเบญจคัพภ์กลีบบัว พระเต้าเบญจคัพภ์โมราดำ

Read More

06/06/2562

“อำพัน” อัญมณีสีทองคำ


“อำพัน” อัญมณีสีทองคำอำพัน เป็นอัญมณีที่ได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมซากพืชซากสัตว์โบราณ เนื่องจากอำพันเป็นอัญมณีที่เกิดจากยางของต้นไม้ยุคโบราณที่มีอายุมากถึง 25 - 50 ล้านปี ซึ่งอำพันบางเม็ดอาจจะพบซากแมลงหรือซากพืชโบราณฝังตัวติดอยู่ภายในอย่างสวยงามอำพันเป็นรัตนชาติชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองทอง ในตำนานของกรีกเชื่อกันว่า เกิดจากน้ำตาของมารดาและพี่สาวของเทพเฟตันที่ต้องสูญเสียลูกและน้องชายไป ซึ่งเมื่อน้ำตาของทั้งสองต้องแสงอาทิตย์จึงแปรเปลี่ยนมาเป็นอำพัน ชาวกรีกเรียกอำพันว่า “electron” หรือ “sun-made” แต่ในความเป็นจริง อำพัน เกิดจากยางของต้นไม้ ซึ่งมีส่วนประกอบไปด้วย Turpentine น้ำ และ Resinous Acid และเมื่อเวลาผ่านไป Turpentine และ น้ำ ได้ระเหยออกไปจนหมด เหลือแต่ Resin ซึ่งมีความทนทานต่อความชื้น ความร้อน และ อากาศ นอกจากนี้ Resin ยังเป็นตัวที่ดึงดูดแมลงได้ดี จึงมักมีพวกแมลงต่างๆ เข้ามาตอม เมื่อแมลงหรือสัตว์มาตอม ก็มักจะติดอยู่กับพื้นผิวของเรซินนั้น เมื่อเวลาผ่านไปเรซินเหล่านี้ก็กลายเป็นอำพันในที่สุด ซึ่งอำพันที่เกิดขึ้นนั้น มักมีรูปร่าง และมีขนาดแตกต่างกัน ตั้งแต่ก้อนขนาดเล็ก จนถึงก้อนขนาดใหญ่หลายๆ กิโลกรัม และในเนื้ออำพันก็มักจะมีแมลง หรือเศษไม้รวมอยู่ในอำพันด้วย มีการนำอำพันมาทำเป็นเครื่องประดับมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีการพบอำพันอยู่ในสุสานมายซีเนียน ในหลุมฝังศพยุคบรอนซ์ และมีการค้นพบลูกปัดทำจากอำพันที่ตกสืบทอดมาจากชนเผ่าแองโกล-แซกซอนทางตอน ใต้ของอังกฤษ อำพันถือเป็นสิ่งมีค่าที่ถือว่าเป็นเครื่องรางและยังเชื่อกันอีกว่ามี สรรพคุณในการเยียวยารักษาโรคด้วย ปัจจุบันเครื่องประดับที่ตกแต่งอำพันยังคงได้รับความนิยมอยู่ โดยนำมาทำเครื่องประดับที่เน้นตัวอำพัน และเครื่องประดับร่วมสมัยที่เน้นการออกแบบ โดยใช้อำพันเป็นส่วนหนึ่งในวัสดุระดับสูงร่วมกับโลหะมีค่า เช่น เงิน หรือเงินชุบทอง โดยเพิ่มความสวยงามและหรูหราด้วยทับทิมและเพชร กลายเป็นเครื่องประดับสุดหรู ที่เหมาะกับการออกงานกลางคืน หรือเหมาะกับผู้ที่นิยมเครื่องประดับแบบหรูหรา แหล่งที่พบอำพันมากที่สุดคือที่ทะเลบอลติค ในแถบตะวันตกของรัสเซีย ลิธัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย โปแลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ อังกฤษ พม่า เลบานอน ซิชิลี เม็กซิโก โรมาเนีย เยอรมัน และแคนาดา

Read More

06/06/2562

สุดยอดการพบ “ทองคำ” โดยบังเอิญ


สุดยอดการพบ “ทองคำ” โดยบังเอิญ เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวการพบก้อนทองคำโดยบังเอิญของครอบครัวหนึ่ง ในเมืองเบนดิโก รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย โดยผู้เป็นพ่อและลูกสาว 2 คน พาสุนัขออกไปเดินเล่นบริเวณชานเมืองเมื่อวันที่ 12 พ.ค. และลูกสาวได้เดินสะดุดเข้ากับหินหรืออะไรบางอย่าง ซึ่งภายหลังเมื่อนำไปตรวจสอบแล้วกลายเป็นก้อนทองคำ น้ำหนัก 624 กรัมครอบครัวนี้ตกลงใจว่าจะขายก้อนทองคำนี้ เพรากำลังมีปัญหาด้านการเงิน ซึ่งคาดว่าเบื้องต้นน่าจะได้เงินราว 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 1.1 ล้านบาท นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการพบทองคำโดยบังเอิญและทำให้หลายครอบครัวกลายเป็นเศรษฐีภายในชั่วพริบตา เช่นการพบเหรียญทองคำในสวนหลังบ้านของ สามีภรรยาผู้ไม่เปิดเผยนาม ในเขตชนบทของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2013 ขณะที่พวกเขาพาสุนัขเดินเล่นในสวนหลังบ้าน ก่อนที่เจ้าสุนัขจะไปขุดดินเล่นบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง และพบกระป๋องเก่าสนิมเขรอะจำนวน 8 กระป๋อง ซึ่งภายในบรรจุเหรียญทองโบราณไว้จำนวนถึง 1,427 เหรียญ เดวิด ฮอลล์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท 'พีซีจีเอส' (Professional Coin Grading Service) ผู้ให้บริการประเมิณคุณภาพเหรียญหายากชั้นนำของสหรัฐฯ คาดว่า เหรียญที่สามีภรรยาคู่นี้พบผลิตขึ้นในช่วงปี 1847-1894 มีสภาพสมบูรณ์มาก และไม่อาจเคยเคลื่อนย้ายออกจากจุดที่มันถูกฝังมาก่อน มีมูลค่าประมาณ 27,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่จากความหายากทำให้อาจขายได้ราคาเหรียญละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเลยทีเดียว ซึ่งสามีภรรยาคู่นี้วางแผนจะขายเหรียญเหล่านี้ผ่านทางเว็บไซต์ 'อเมซอน' ก่อนหน้านั้น ในปี 2009 มีการพบถุงทองจำนวนมากจากศตวรรษที่ 19 ถูกฝังอยู่ในสวนที่ย่านแฮ็คนีย์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีมูลค่ากว่า 113,000 ดอลล่าห์ (3.5 ล้านบาท) ซึ่งภายหลังพบว่าทองเหล่านี้ถูกฝังในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยครอบครัวชาวยิวที่กลัวพวกนาซีบุกประเทศอังกฤษ และสุดท้ายทองเหล่านี้ก็ถูกส่งกลับไปยังผู้สืบทอดของครอบครัวชาวยิวนั้นในปี 2015 มีการค้นพบบ้องกัญชาทองคำอายุกว่า 2,400 ปี ที่ประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้และสมบัติอื่นอีกหลายชิ้นที่รัสเซียซึ่งขุมทรัพย์นี้เป็นของชาวไซเธียนที่เคยปกครองพื้นที่ทั้งหมดของทั้งยุโรปและเอเชียมาก่อน ในขณะที่ Eric Lawes ชาวสวนที่เกษียณอายุแล้ว กำลังหาค้อนของเพื่อนที่ทำหายในทุ่งซัฟฟอล์ก ในสหราชอาณาจักร กลับค้นพบขุมทรัพย์ทองโรมัน จำนวน 14,000 รายการ รวมถึงเหรียญ แหวน สร้อยข้อมือ วัตถุเงินอันงดงามและสิ่งมีค่าอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 4.3 ล้านเหรียญ เลยทีเดียวนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของขุมทรัพย์ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญ เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เชื่อได้ว่าโลกของเราน่าจะยังมีขุมทรัพย์อีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่เปิดเผยตัว รอเพียงใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้พบและครอบครองเท่านั้น

Read More

06/06/2562

ทองสีดอกบวบ


ทองสีดอกบวบ ทองสีดอกบวบ หรือ ทองดอกบวบ หรือทองเนื้อริน เป็นคำเรียกชื่อทองคุณภาพต่ำ มีสีเหลืองอ่อน ๆ ปนสีเขียวอ่อนเหมือนสีของดอกบวบ เป็นทองที่มีราคาถูกที่สุดในอดีต ทองสีดอกบวบหนัก ๑ บาท มีราคาเท่ากับเงิน ๑ บาทเท่านั้น ทองสีดอกบวบ เป็นทองที่คุณภาพต่ำที่สุดจนเกือบจะหมดสภาพความเป็นทองแล้ว เพราะมีแร่ธาตุอื่นเจือปนอยู่มาก ไม่มีความสวยงาม จึงขายกันราคาเท่ากับราคาเงิน คือ ทองสีดอกบวบหนัก ๑ บาท มีราคาเท่ากับเงิน ๑ บาทเท่านั้น อย่างที่เรียกเป็นสำนวนว่า หนักต่อหนัก แต่ในบางตำราก็บอกว่า ทองสีดอกบวบ เป็นทองเนื้อหก มีสีเหลืองอ่อนคล้ายดอกบวบ อย่างไรก็ตามทองสีดอกบวบ หรือ ทองดอกบวบ ก็ไม่นิยมนำมาใช้ทำเครื่องประดับ คนโบราณนิยมนำมาทำเครื่องรางหรือหล่อพระเครื่องอนึ่งการกำหนดคุณภาพทองคำของคนในสมัยโบราณนั้นจะพิจารณาเนื้อทอง และตั้งราคาทองตามคุณลักษณะของเนื้อทอง ซึ่งมีตั้งแต่ ทองเนื้อสี่ถึงทองเนื้อเก้า ตามประกาศของรัชกาลที่ ๔ เช่น ทองเนื้อหกคือ ทองหนัก ๑ บาท ราคา ๖ บาท ทองเนื้อเก้าคือ ทองหนัก ๑ บาท ราคา ๙ บาท เป็นต้นทั้งนี้ทองเนื้อเก้าเป็นทองที่บริสุทธิ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เนื้อสุกปลั่งมีสีเหลืองอมแดง เป็นทองธรรมชาติ บางครั้งเรียกว่า ทองชมพูนุท หรือ ทองเนื้อแท้ นอกจากนี้ ในรัชกาลที่ ๔ ยังทรงกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วย คือ - ทองทศ มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๑๐ ของ ชั่ง หรือเท่ากับ ๘ บาท (๑ ชั่ง = ๘๐ บาท) - ทองพิศ มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๒๐ ของชั่ง หรือเท่ากับ ๔ บาท - ทองพัดดึงส์ มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๓๒ ของชั่ง หรือเท่ากับ ๒.๕๐ บาท ปัจจุบัน ทองไทย มีหน่วยเป็นบาท ทองหนึ่งบาทมีน้ำหนัก เท่ากับ 15.16 กรัม ถ้าทองน้ำหนักสองสลึง หรือ ห้าสิบสตางค์ ก็จะได้น้ำหนัก 7.58 กรัม น้ำหนักทองหนึ่งสลึง คือ หนึ่งในสี่ส่วนของหนึ่งบาท หรือเท่ากับ 3.79 กรัม ส่วนราคาขึ้นอยู่กับราคาตลาด

Read More

06/06/2562

ลักษณะของทองคำกับการนำมาใช้ในงานทำทอง


ลักษณะของทองคำกับการนำมาใช้ในงานทำทอง ในสมัยโบราณการพิจารณาคุณภาพของเนื้อทอง และการตั้งราคาทองคำจะคำนวนตามคุณลักษณะของเนื้อทอง ที่มีตั้งแต่ทองเนื้อสี่ไปจนถึงทองเนื้อเก้า ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปตามมูลค่าความบริสุทธิ์ของเนื้อทอง โดยทองเนื้อเก้าจะแพงกว่าทองเนื้อสี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังกำหนดด้วยคุณสมบัติของเนื้อทองที่นำไปใช้งาน หรือการนำไปแปรรูป โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปได้แก่ ทองดอกบวบ เป็นทองคำที่มีสีเหมือนดอกบวบ นิยมนำมาทำเป็นภาชนะต่างๆและพระพุทธรูป ทองนพคุณ หรือทองเนื้อเก้า เป็นทองคำแท้ ทองคำบริสุทธิ์ ทองแล่ง เป็นทองคำที่นำมาแล่ง หรือทำเป็นเส้นลวดเล็กๆแล้วแต่จะนำไปใช้ในงานต่างๆ เช่น งานสาน งานขัด หรืองานทอ หรือใช้ปักเครื่องนุ่งห่มที่ทำขึ้นพิเศษ หรือทำเป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ มงกุฎ อาจใช้เป็นส่วนย่อยของเครื่องประดับชนิดต่างๆ หรือใช้คาดรัดร้อยยอดเจดีย์ที่ห่อหุ้มปลียอดด้วยทองคำ เป็นต้น ทองแป คือ เหรียญทองในสมัยโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินตรานำมาใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามมูลค่าได้ ทองใบ เป็นทองคำที่ตีแผ่เป็นแผ่นบางๆความหนาขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน จากนั้นนำไปตัดเป็นชิ้นๆเพื่อนำไปพับหรือม้วน บางครั้งก็เรียกว่า “ทองม้วน” ทองเค เดิมเป็นชื่อใช้เรียกทองคำเพื่อเป็นเกณฑ์วัดความบริสุทธิ์ โดยทอง ๒๔ กะรัต หรือ ๒๔ เค ถือเป็นทองคำแท้ ส่วนทอง ๑๔ เค หมายถึง ทองที่มีจำนวนเนื้อทองคำ ๑๔ กะรัต ที่เหลือ ๑๐ กะรัตจะมีเนื้อโลหะอื่นเจือปน ปัจจุบันคำนี้มักหมายถึง ทองที่มีเนื้อโลหะอื่นเจือปนอยู่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ทองนอก” ทองคำเปลว เป็นทองคำที่ตี เป็นแผ่นบางมากๆ ใช้สำหรับปิดองค์พระพุทธรูปหรือนำไปทำงานหัตถกรรมชั้นสูง เช่น ตู้พระธรรม งานไม้แกะสลักลาย มีการลงรักแล้วนำทองคำเปลวไปปิด ซึ่งเรียกกันว่า “ลงรักปิดทอง” ทองรูปพรรณ คือ ทองคำที่นำมาเป็นเครื่องประดับต่างๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู กำไล และแหวน ทองรูปพรรณนี้เองเป็นที่มาของงานทองโบราณเป็นการทำเครื่องประดับที่มีลวดลายละเอียดอ่อน เป็นงานหัตกรรมที่ไม่ใช้เครื่องจักร ตั้งแต่การคิดลาย การรีดเส้นทอง การขึ้นรูป การทำงานออกมาในแต่ละชิ้นต้องอาศัยความแม่นยำในการสร้างรูปทรงตามที่ได้กำหนดขึ้นมาให้เป็นไปตามนั้นให้ได้ทองโบราณจึงมักมีคุณค่าทางใจ เป็นอย่างมาก

Read More

06/06/2562

ทองคำ กับ ความฝัน


ทองคำ กับ ความฝันคนไทยมีความเชื่อเรื่องความฝันมาแต่โบราณ และมีตำราทำนายความฝันที่สืบทอดต่อๆกันมา เช่นการฝันเห็นทอง ตามความเชื่อของคนโบราณเชื่อว่าจะทำให้โชคดี ร่ำรวย มีความสุข และความสำเร็จ ตามมูลค่าของทองคำ แต่บางตำราก็ว่าจะมีเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียใจ ความหึงหวง มีศัตรู เป็นต้น อย่างไรก็ดี นี่คือบางส่วน ของคำทำนายความฝันที่เกี่ยวกับทองคำ ฝันเห็นทอง ถือเป็นความฝันที่ดี เป็นสัญญาณที่บอกว่าจะประสบความสำเร็จจากความพยายาม อนาคตจะร่ำรวยเงินทองเพิ่มขึ้นจากการนำเงินไปลงทุน หากคนฝันเป็นผู้หญิงอาจจะพบเนื้อคู่ที่ร่ำรวยกว่า แต่เขาเป็นแค่ลูกจ้าง แต่ถ้าในฝันมีการเอาทองมาใส่ แต่ใส่ผิดหรือใส่ไม่ได้ หรือทำทองหาย ทำนายว่าจะทำให้สูญเสียโอกาสที่สำคัญนั้นไป ฝันเห็นทองมากมาย เห็นทองเป็นกองๆ หมายความว่ากำลังจะหมดเคราะห์ โชคลาภต่างๆ กำลังจะเข้ามาในชีวิต สำหรับคนมีคู่อาจจะได้จากความรัก คิดหวังอะไรจะสมหวัง ถือเป็นจังหวะชีวิตที่ดีในการจะเริ่มต้น และจะได้ความช่วยเหลือของเพศตรงข้าม ฝันเห็นทองรูปพรรณหรือสร้อยทอง หากคนฝันเป็นผู้หญิงทายว่าจะตั้งครรภ์ แต่ถ้าคุณตั้งท้องอยู่ก็จะได้ลูกสาวแสนน่ารัก พ่อแม่สามารถพึ่งพาได้ ผู้ใหญ่รักและเอ็นดู การงานที่ติดขัดจะคลี่คลาย มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถผ่านไปได้ด้วยดีฝันว่าทำสร้อยทองขาด ทำนายว่าความรักจะมีปัญหาต้องมีเรื่องผิดใจกันหรือ ต้องสูญเสียของที่รักไป เพราะอาจมีศัตรูหรือคู่แข่งมาทำให้ช่วงชีวิตไม่ราบรื่นได้ ฝันเห็นทองคำแท่ง ทำนายว่า ใครที่มีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจจะหมดเคราะห์หมดโศก เป็นจังหวะที่ดีของคนที่ต้องการจะโยกย้ายงานเพราะจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น ฝันว่าได้จับทอง ทำนายว่า จะประสบความสำเร็จอย่างเหนือความคาดหมายจากความพยายามของตัวเอง ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้ลงทุนไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนใหม่ ฝันว่าได้ใส่ทอง แสดงว่า จะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ เงินทองไหลจะไหลมาเทมาจากธุรกิจที่ลงทุนไว้ ความเครียดที่เคยมีจะค่อยๆ ลดลง มีโอกาสได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกใจ หากคนที่ฝันเป็นผู้หญิงที่กำลังตั้งท้อง จะได้ลูกผู้หญิงน่ารัก ถ้าผู้ชายฝันแสดงว่ากำลังจะมีโชคลาภ ฝันว่าได้ซื้อทอง ทำนายว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าหรือจากเพื่อนสนิท งานเสร็จราบรื่น ได้รับเงินทองโชคลาภมากมาย เป็นโอกาสดีสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนงาน

Read More

06/06/2562

ภูเขาทองคำแห่งจังหวัดโออิตะ


ภูเขาทองคำแห่งจังหวัดโออิตะ เมื่อประมาณ 100 ปีก่อน ที่ญี่ปุ่นเคยมีการขุดทองคำได้จำนวนมากที่ภูเขา "ไทโอะคินซัง (Taio Kinzan)" ในหมู่บ้านนากะสึเอะ (Nakatsue) เมืองฮิตะ (Hita) จังหวัดโออิตะ (Oita)เริ่มมีการขุดแร่ทองคำในภูเขาไทโอะคินซังตั้งแต่ปี ค.ศ.1894 จนเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 การขุดแร่ทองคำได้หยุดลงชั่วคราว และกลับมาดำเนินการขุดอีกครั้งเมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงจนมีการปิดภูเขายกเลิกการขุดอย่างถาวรในปี ค.ศ.1972 ปัจจุบันพื้นที่เหมืองเก่าได้ถูกทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงภาพยุครุ่งเรืองของไทโอะคินซังในช่วงที่มีการขุดแร่ทองคำให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมเมื่อเข้าไปด้านในพิพิธภัณฑ์ จะพบส่วนสังเกตการณ์ที่ในอดีตใช้เป็นสำนักงานเพื่อการวางแผนและแจกจ่ายงานในแต่ละวัน มีการจัดทำหุ่นจำลองขนาดเท่าคนจริงในพิพิธภัณฑ์ด้วยนอกเหนือจากสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จึงทำให้ผู้ชมสามารถสัมผัสบรรยากาศในสมัยนั้นได้อย่างสมจริง เมื่อเดินต่อไปตามทางเดินจะเจอกับโถงใหญ่ ที่มุมหนึ่งของโถงนี้มีเพลาขนหินแนวดิ่งขนาดใหญ่ ที่เคยใช้ลำเลียงสายแร่ทองคำจากใต้ดินที่ความลึก 510 เมตรที่ขุดได้ขึ้นมาด้านบน ถัดไปเป็นลิฟต์ลำเลียงคน และเมื่อเดินตามทางเดินต่ออีกนิด ก็จะเจอกับแผนที่ของเหมืองระบุตำแหน่งของหลุมขุดสายแร่ทองคำในอดีต พร้อมหุ่นจำลองคนงานที่กำลังเจาะหินด้วยสว่าน และรถรางที่เอาไว้สำหรับบรรทุกสายแร่ทองคำลึกเข้าไปด้านในจะพบ "คลังเก็บโอกงโรมันแห่งที่ 2" ซึ่งก็คือคลังหมักเหล้าโชจู ทำจากข้าวบาร์เลย์ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของหมู่บ้านนากะสึเอะนั่นแอง ว่ากันว่าจะต้องนำเหล้ามาหมักที่นี่ 3 ปีก่อนถึงจะนำไปขายได้ในชื่อ "โอกงโรมัน (Ougon Roman)" ใกล้ๆ กับไทโอะคินซัง เป็นที่ตั้งของ "Michi-no-Eki Taio Kinzan" ที่เป็นทั้งจุดพักรถและสถานที่ท่องเที่ยวโดยมี "กิจกรรมร่อนทอง" ให้นักท่องเที่ยวได้ร่อนหาเศษทอง เศษแร่เซอร์คอน และหินธรรมชาติต่างๆ ถ้าโชคดีอาจได้แร่มีค่ากลับบ้านเป็นของแถมไปด้วย

Read More

06/06/2562

โรงกษาปณ์เมืองเพิร์ท ผลผลิตจากยุคตื่นทอง


โรงกษาปณ์เมืองเพิร์ท ผลผลิตจากยุคตื่นทองโรงกษาปณ์เมืองเพิร์ทเป็นสถานที่สกัดทองเพียงแห่งเดียวของออสเตรเลีย และทำหน้าที่ผลิตเหรียญมาเป็นเวลานาน ทั้งยังได้รับความเชื่อถือจากประเทศเพื่อนบ้านให้ผลิตเหรียญกษาปณ์และเหรียญตราต่างๆ ด้วย ภายในโรงกษาปณ์ยังมีนิทรรศการจัดแสดง คอลเล็คชั่นเหรียญล้ำค่า ก้อนทองคำ ทองคำแท่ง และเหรียญกษาปณ์ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ผู้สนใจได้ชมด้วย โรงกษาปณ์เมืองเพิร์ทเดิมเป็นสาขาของโรงกษาปณ์หลวงกรุงลอนดอน ตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1899 ซึ่งเป็นยุคตื่นทองในทะเลทรายอันห่างไกลของเวสเทิร์นออสเตรีเลีย โรงกษาปณ์เมืองเพิร์ทสร้างชื่อจากการการเทหลอมทองคำแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบัน โรงกษาปณ์ยังคงทำการอยู่ แต่อาคารเก่าทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมโรงกษาปณ์ได้โดยรอบ ชมเหรียญทองคำเหรียญแรกที่ผลิตขึ้นที่นี่ และยังได้ชม โรงงานหลอมทองและห้องนิรภัยที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด ได้ทอลองลองชั่งน้ำหนักตัวเองบนตาชั่งแบบพิเศษ ที่จะบอกว่าน้ำหนักตัวของคุณมีค่าเท่าไหร่เมื่อเทียบเป็นทอง เยี่ยมชมที่พักเก่าของนักสำรวจเพื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนยุคตื่นทองที่ยากลำบากและการค้นพบทอง พร้อมชมขั้นตอนการเททอง นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ Gold Bar ชมทองคำแท่งจากทั่วโลก และก้อนทองคำจากธรรมชาติที่ห้อง Natural Nugget ได้เห็นก้อนทองคำขนาดใหญ่อายุกว่า 40 ล้านปี ซึ่งขุดพบที่เมืองคาลกูรลีในปีค.ศ. 1995 ส่วนไฮไลท์สำคัญน่าจะอยู่ที่การได้ชมเหรียญที่มีค่ามากที่สุดในโลกทำจากทองคำแท้ 99.99 เปอร์เซ็นต์ และมีมูลค่ากว่า 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็นเหรียญที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 80 เซนติเมตร ปัจจุบัน เพิร์ธ เป็นเมืองที่ทันสมัยเมืองหนึ่งของออสเตรเลีย มีย่านการค้าใจกลางเมืองขนาดใหญ่อยู่ที่เฮย์สตรีท แหล่งธุระกิจ อาคาร ร้านค้ามากมาย สภาพอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างอบอุ่นสบาย หน้าหนาวก็ไม่หนาวและแสงแดดจัดตลอดทั้งปี โรงกษาปณ์เมืองเพิร์ทตั้งอยู่ที่สี่แยกบริเวณที่ถนนฮิลล์และถนนเฮย์ตัดกัน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน

Read More

06/06/2562

เหรียญทองคำที่ระลึก ในพิธีรับศีลล้างบาปเจ้าชายจอร์จ


เหรียญทองคำที่ระลึก ในพิธีรับศีลล้างบาปเจ้าชายจอร์จ แวดวงนักสะสมเหรียญต้องฮือฮาอีกครั้งเมื่อโรงกษาปณ์อังกฤษ (Royal Mint) ผลิตเหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่เจ้าชายจอร์จ อเล็กซานเดอร์ หลุยส์ พระโอรสในเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคทเธอรีน เข้าพิธีรับศีลล้างบาปเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2018 ณ วิหารหลวงภายในพระราชวังเซนต์เจมส์ ถือเป็นครั้งแรกที่อังกฤษได้ออกเหรียญที่ระลึกสำหรับพิธีรับศีลล้างบาปของพระราชวงศ์ โดยเฉพาะการผลิตเหรียญที่ระลึกจากทองคำแท้หนัก 1 กิโลกรัมเหรียญที่ระลึกชุดนี้ผลิตที่โรงกษาปณ์ในเมือง Llantrisant แคว้นเวลส์ใต้ ด้านหน้าเป็นรูปอ่างน้ำพุ Lily Font จากหอคอยแห่งลอนดอน และเทวดาเด็ก 2 องค์กำลังบรรเลงพิณ ส่วนที่ด้านล่างของเหรียญจะมีข้อความว่า “Dieu et Mon Droit” ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าและสิทธิของฉัน” เหรียญชุดนี้จะผลิตออกมาหลายราคา ราคาถูกที่สุดคือเหรียญราคา 5 ปอนด์ ซึ่งมีทั้งเหรียญเงินและเหรียญทอง โดยเงินสื่อถึงความมีสุขภาพดีและความเจริญรุ่งเรืองสำหรับทารกเกิดใหม่ ส่วนทองสื่อถึงการเฉลิมฉลองพิธีรับศีลล้างบาปของเจ้าชายน้อย ส่วนเหรียญที่ราคาแพงที่สุดในชุดนี้ผลิตจากทองคำแท้หนัก 1 กิโลกรัมราคาสูงถึงเหรียญละ 50,000 ปอนด์ หรือราว 2.52 ล้านบาท งดร. เควิน แคลนซี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โรงกษาปณ์อังกฤษ กล่าวชื่นชม จอห์น เบิร์กดาห์ล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเหรียญที่ระลึกว่าได้ผลิตผลงานอันเป็นอมตะและทรงเกียรติ ขณะที่เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคทเธอรีนก็ทรงมีพระดำริเห็นชอบกับรูปแบบของเหรียญชุดนี้ด้วยเจ้าชาย จอร์จ อเล็กซานเดอร์ หลุยส์ หรือเจ้าชายจอร์จแห่งเคมบริดจ์ เป็นพระโอรสพระองค์แรกในเจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ กับแคเธอริน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ เป็นพระนัดดาของเจ้าฟ้าชายชาลส์ กับเจ้าหญิงไดอานา แห่งเวลส์ผู้ล่วงลับ เป็นพระปนัดดาของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 กับเจ้าชายฟิลิป ประสูติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม และทรงมีสถานะเป็นองค์รัชทายาทลำดับที่ 3 แห่งอังกฤษโรงกษาปณ์ The Royal Mint แห่งสหราชอาณาจักร (The Technical Cooperation Agreement between Treasury Department and The Royal Mint of the United Kingdom) เป็นหนึ่งในโรงกษาปณ์นานาชาติขนาดใหญ่ นอกเหนือจากโรงกษาปณ์แคนาดา ( Royal Canadian Mint) โรงกษาปณ์ฟินแลนด์ (Finland Mint) โรงกษาปณ์แอฟริกาใต้ (South African Mint) โรงกษาปณ์ฝรั่งเศส (Monnaie de Paris) โรงกษาปณ์เยอรมันนี(Bavarian State Mint)

Read More

06/06/2562

เหรียญทองคำที่ระลึก ในพระราชพิธีเสกสมรสเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน


เหรียญทองคำที่ระลึก ในพระราชพิธีเสกสมรสเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายเฮนรี่ ชาร์ลส์ อัลเบิร์ต เดวิด หรือเจ้าชายแฮร์รี่ รัชทายาทลำดับที่ 6 แห่งราชวงศ์อังกฤษ กับพระชายา เมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซ็กส์ เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ว่าเป็นพระราชพิธีที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจ จนโรงกษาปณ์อังกฤษ (The Royal Mint) และ ไปรษณีย์อังกฤษ (Royal Mail) ต้องออกคอลเลกชั่นเหรียญกษาปณ์ เหรียญทองคำที่ระลึก และแสตมป์ออกจำหน่ายทั้งในประเทศและประเทศในเครือจักรภพ ไม่บ่อยนักที่โรงกษาปณ์แห่งอังกฤษจะผลิตและจัดจำหน่ายเหรียญที่ระลึก ซึ่งเหรียญทั้งหมดเป็นพระรูปของเจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาในพระอิริยาบถน่ารักๆ ส่วนอีกด้านคือพระพักตร์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร นายโจดี้ คลาร์ก ศิลปินร่วมสมัยผู้ออกแบบเล่าว่าได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าเฝ้าทั้งสองพระองค์ ณ พระราชวังเคนซิงตัน และได้เห็นพระอิริยาบถสบายๆ ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนัก ไม่แตกต่างจากคู่รักหนุ่มสาวทั่วไป อีกทั้งสถานะทางสังคมของทั้งสองพระองค์ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของความรัก เหรียญที่ระลึกจึงออกมาในรูปแบบและลวดลายที่ค่อนข้างร่วมสมัย ขณะเดียวกันก็ดูคลาสสิก มีรสนิยม และรู้สึกได้ถึงความรักความห่วงใย ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อกันอย่างมากมายเหรียญที่ผลิตออกมานั้นเป็นคอลเลกชั่นLimited Edition เป็นเหรียญทองคำแท้ 22 กะรัต เป็นทองเนื้อชมพูหรือ Pink Gold น้ำหนัก 39.94 กรัม มีขนาดใหญ่ 38.61 กรัม หรือเกือบ 4 เซนติเมตร ผลิตเพียง 850 เหรียญเท่านั้น จึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมและนักลงทุนทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีเหรียญโลหะผสมและเหรียญที่ผลิตจากเงินแท้ ขนาด 1 ออนซ์ หรือ 28.28 กรัม บรรจุในกล่องแคปซูลใสจำนวน 15,000 เหรียญเท่านั้น และเหรียญเงินหนาพิเศษ หรือ Piedfort ที่มีเพียง 2018 เหรียญขณะที่ไปรษณีย์อังกฤษเองผลิตคอลเลกชั่นแสตมป์ที่สามารถใช้ได้จริงๆบรรจุอยู่ในพรีเซนเทชั่นแพ็ก ที่มีบันทึกเรื่องราวความรักของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซ็กส์ ประกอบพระรูปจากพิธีทรงหมั้นเมื่อปีที่ผ่านมานับเป็นบันทึกความรัก ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้สะสม ซึ่งทั้งเหรียญกษาปณ์และแสตมป์เป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่าทางจิตใจทั้งสำหรับประชาชนที่ต้องการเก็บความทรงจำอันงดงามของเจ้าชายและพระชายา อีกทั้งยังควรค่าแก่การเก็บสะสมของนักลงทุนและนักสะสมเพราะถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีแต่จะเพิ่มมูลค่าขึ้นในอนาคตไม่เพียงประเทศอังกฤษเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับพระราชพิธีครั้งนี้ โรงกษาปณ์ประเทศแคนาดา(The Royal Canadian Mint) ซึ่งเป็นโรงกษาปณ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเหรียญเป็นอันดับหนึ่งของโลกยังร่วมผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับพระราชพิธีครั้งนี้ด้วย โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระธำมรงค์หมั้นที่เจ้าชายแฮร์รี่ทรงออกแบบ ตรงกลางเป็นเพชรจากสาธารณรัฐบอตสวานา สถานที่แห่งความทรงจำของทั้งสองพระองค์ มีเพชรสองเม็ด ล้อมอยู่ และมีการจัดวางคริสตัลแท้จากสวารอฟสกี้อย่างสวยงาม ตัวเหรียญผลิตด้วยเงินแท้ 99.99% และมาพร้อมแพ็กเกจกล่องสวยงามเชื่อว่าเหรียญทองคำที่ระลึก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และแสตมป์ที่ระลึกในพระราชพิธีประวัติศาสตร์ครั้งนี้ต้องเป็นที่ต้องการของตลาดและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคตอย่างแน่นอน

Read More

06/06/2562

เหรียญกษาปณ์ใบเมเปิ้ลทองคำ นวัตกรรมล้ำยุคของ โรงกษาปณ์แคนาดา


เหรียญกษาปณ์ใบเมเปิ้ลทองคำ นวัตกรรมล้ำยุคของ โรงกษาปณ์แคนาดาเหรียญกษาปณ์ใบเมเปิ้ลทองคำ คือความภาคภูมิใจของโรงกษาปณ์แคนาดามาตลอด 40 ปี เพราะเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานจากอุตสาหกรรมโลหะมีค่า ในการประเมินเหรียญกษาปณ์ทองคำอื่น ๆ ทั้งหมด ทั้งด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความสำเร็จเชิงพาณิชย์เหรียญกษาปณ์ใบเมเปิ้ลทองคำ ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1979 ที่เริ่มมีโครงการทดลอง เปลี่ยนทองคำของแคนาดาให้เป็นเหรียญทองคำบริสุทธิ์ ซึ่งในขณะนั้นแทบไม่มีใครคาดคิดเลยว่า เหรียญกษาปณ์ใบเมเปิ้ลทองคำนี้ จะประสบความสำเร็จและยังคงมีอิทธิพลมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยยอดขายเกือบ 30 ล้านออนซ์ 40 ปีต่อมา (ค.ศ. 2019 )เหรียญนี้ได้กลายเป็นเหรียญกษาปณ์ทองคำที่ทั่วโลกชื่นชอบ ด้วยชื่อเสียงของเหรียญที่ได้รับจากเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ทั้งในแง่ความบริสุทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ การสลักขนาดเล็กด้วยเลเซอร์ และเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงอย่าง Bullion DNA ทั้งนี้ เจนนิเฟอร์ คาเมลอน รักษาการประธานและซีอีโอของโรงกษาปณ์แคนาดา กล่าวว่า "โรงกษาปณ์แคนาดาภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ตนเองในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดระดับโลก ด้วยการยกระดับมาตรฐานด้านความบริสุทธิ์และความปลอดภัยของเหรียญกษาปณ์ใบเมเปิ้ลทองคำมาอย่างต่อเนื่อง" นอกจากนี้ เป็นเหรียญรุ่นฉลองครบรอบ 40 ปีแล้ว เหรียญกษาปณ์ใบเมเปิ้ลทองคำยังเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อระลึกถึงบุคลากรที่มีความสามารถและช่างประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งทำให้โรงกษาปณ์แคนนาดาสามารถผลิตเหรียญกษาปณ์ทองคำที่ดีที่สุดในโลกให้แก่ลูกค้าอีกด้วย เหรียญกษาปณ์ใบเมเปิ้ลทองคำรุ่นพิเศษนี้ ทำด้วยทองคำแท้ที่คัดสรรอย่างมีความรับผิดชอบจากเหมืองทองคำในแคนาดา ด้านหนึ่งเป็นลายแกะสลักภาพใบชูการ์เมเปิ้ล ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของวอลเตอร์ อ็อต สอดประสานกับตัวเลข 40 อย่างประณีตงดงาม โดดเด่น อีกด้าน จำลองพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง ผลงานการออกแบบของซูซานนา บลันท์ อย่างที่คุ้นตากันเป็นอย่างดี โดยมีปี 1979-2019 กำกับอยู่เหรียญกษาปณ์รุ่นพิเศษนี้ผลิตขึ้นจำนวนจำกัดเพียง 15,000 ชิ้นทั่วโลก โดยมีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ 50 ดอลลาร์ และจะจัดจำหน่ายแยกเป็นชิ้น ในหลอด 25 เหรียญ และในรูปแบบกล่องขนาดใหญ่ 500 เหรียญ

Read More

06/06/2562

แคนาดาเปิดตัวเหรียญกษาปณ์ทองคำรุ่นใหม่เพื่อนักลงทุน


แคนาดาเปิดตัวเหรียญกษาปณ์ทองคำรุ่นใหม่เพื่อนักลงทุน โรงกษาปณ์แคนาดา เปิดตัวเหรียญรุ่นใหม่ล่าสุด ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ใบเมเปิ้ลทองคำและเงินแบบปั๊มสองครั้ง เหรียญกษาปณ์ทองคำแท้ 99.999% ตระกูล"Call of the Wild" สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาเหรียญกษาปณ์ที่โดดเด่นทั้งในแง่ของความบริสุทธิ์ของทองคำ ความปลอดภัยของราคา และนวัตกรรมในการออกแบบและการผลิต การผลิตเหรียญกษาปณ์ทองคำรุ่นใหม่นี้ก็เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 40 ปีของเหรียญกษาปณ์ทองคำตระกูลใบเมเปิ้ลรุ่นยอดนิยมอันดับต้นๆ ของโลก ทางโรงกษาปณ์แคนาดาจึงได้สร้างสรรค์เหรียญกษาปณ์ในตระกูลใบเมเปิ้ลทองคำนี้เป็นแบบปั๊มสองครั้งเป็นรุ่นแรก นั่นหมายความว่าลวดลายใบชูการ์เมเปิ้ลอันเป็นเอกลักษณ์จะถูกปั๊มลงบนเหรียญ ส่วนอีกด้านที่จำลองพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองนั้นจะนูนขึ้น อันเป็นการออกแบบที่น่าทึ่ง เหรียญกษาปณ์ทั้งตระกูลบเมเปิลนี้ มีพื้นผิวที่โดดเด่นด้วยลายเส้นแผ่รัศมีที่ปั๊มเครื่องอย่างแม่นยำ มาพร้อมกับรูปใบเมเปิ้ลแกะสลักระดับไมโครเพื่อความปลอดภัยในการลองเลียนแบบ ภายในนั้นมีตัวเลข 19 เพื่อแสดงถึงปีที่ผลิต นอกจากนี้ เหรียญรุ่นใหม่ยังผสานเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงอย่าง Bullion DNA อันเป็นเอกลักษณ์ของทางโรงกษาปณ์ ส่วนเหรียญรุ่น "Moose" สลักปี 2019 นี้เป็นผลงานใหม่ล่าสุดในตระกูลเหรียญทองคำแท้ 99.999% อย่าง "Call of the Wild" โดยมีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ 200 ดอลลาร์ นับเป็นเหรียญที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับเหรียญกษาปณ์ทองคำหนัก 1 ออนซ์รุ่นอื่น ๆ ทั่วโลก ด้านหนึ่งของเหรียญออกแบบโดยศิลปินชาวแคนาดาชื่อปิแอร์ เลอดุก ซึ่งได้เข้ามาสร้างสรรค์ลวดลายกวางมูสอันน่าเกรงขาม ส่วนเส้นโค้งเบื้องหลังสะท้อนถึงเสียงร้องของกวางมูสอันเป็นเอกลักษณ์ เหรียญกษาปณ์ทองคำรุ่นนี้นำเสนอในแพคเกจคล้ายบัตรเครดิตที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี พร้อมใบรับรองความบริสุทธิ์และลายเซ็นของหัวหน้านักวิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ของทางโรงกษาปณ์ ทั้งนี้ ทางโรงกษาปณ์ไม่ได้เปิดขายเหรียญทองคำและเหรียญเงินให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยตรง แต่ผู้ซื้อที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่เชื่อถือได้ เพื่อสั่งซื้อเหรียญทองคำและเหรียญเงินรุ่นใหม่นี้เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการจัดจำหน่ายที่บรรดาผู้ออกเหรียญกษาปณ์รายใหญ่ของโลกใช้กันโดยทั่วไป โรงกษาปณ์แคนาดาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (Crown Corporation) ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการผลิตเหรียญกษาปณ์และการจำหน่ายเหรียญหมุนเวียนของแคนาดา โรงกษาปณ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงกษาปณ์ขนาดใหญ่และมีความหลากหลายมากที่สุดในโลก โดยให้บริการผลิตภัณฑ์เหรียญหลายประเภทที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีคุณภาพสูง รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติด้วย

Read More

Loading...
More